Головна Економіка 33 гривні за куб води та водовідведення – стільки платитимуть сокальчани

33 гривні за куб води та водовідведення – стільки платитимуть сокальчани

ТРИДЦЯТЬ ТРИ ГРИВНІ ЗА КУБ ВОДИ

Чи затвердить виконком Сокальської міської ради таку ціну, підтриману під час проведення громадських слухань?

30 січня у Народному домі м. Сокаль відбулися громад­сь­кі слухання щодо погоджен­ня тарифів кому­наль­них під­­приємств «Сокаль­­­тепло­комун­енерго» та «Сокальводо­канал».

Зареєструвалося всього 74 особи. «Склалося враження, що сокальська гро­мада дуже пасивна… Окремі активісти попередньо писа­ли гнівні пости у соціальних ме­режах, але на моє запро­шен­ня прий­ти та висловити свою думку ніхто не прий­шов… Шкода. Або це просто боти…» – опісля написала на своїй сторінці у Фейсбук мо­дератор громадсь­ких слуха­нь, депутат Сокальської місь­кої ради Мар’яна Яремчук (на знімку).

Напочатку, міський голова Сергій Касян проінформував, що до місь­кради поступило звернення від КП «Сокаль­теплокомуненерго» та МКП «Сокальводоканал» про по­годження тарифів. Ми виступили з ініціативою провести з цього пита­ння громадські слухання. Постано­ва Кабінету Міністрів України пе­ред­бачає єдиний підхід до формування тарифів, проведення громадських слухань не є обов’язко­вою умовою. Але коли питання піднят­тя тарифів було на розгляді викон­кому, то дійшли висновку: без дум­ки громади, без обговорення не змінюватимемо тарифи”.

Керівники підприємств розповіли про ситуацію, що склалася на да­ний час, і чому треба підвищувати тарифи.

Олег ЮЗЕФИК, директор КП “Сокальтеплокомуненерго”:

– 17 вересня минулого року ви­кон­ком міської ради для КП «Сокальтеплокомуненерго» затвердив тарифи на тепло­ву енергію, її ви­роб­ництво, транспортування та пос­тачання для потреб бюджетних установ та інших категорій спожи­вачів (крім населення) на рівні 2405,44 грн./Гкал. з ПДВ. В цьому рішенні ціна газу була 4,048 грн. за кубічний метр.

У зв’язку з поступовим зростан­ням ціни на газ та його розподіл (листопад 2020 р. – 5,375 грн., гру­день – 6,103 грн. за 1 м3), підприєм­ство несе значні збитки, оскільки споживання газу стано­вить 175 тисяч кубічних метрів у листопаді та 196,8 м3 у грудні. Варто зауважи­ти, що при цьому не врахована ціна на електрику, заро­бітну плату та інші витрати, які вхо­дять у собі­вартість продукції. Тому за листо­пад є мінус 232 тисячі гри­вень, а за грудень – мінус 404 тис. грн. А ціни за січень ц. р. не маємо й до нині (її доводить НАК «Наф­тогаз України», як постачальник зі спец­обов’язками).

КП «Сокальтеплокомуненерго» обслуговує чотири кілометри 881 метр мереж. Витратною є подача тепла у військкомат (теплотраса в один км 447 метрів, від садочку №8 – до РВК), де немає жодного споживача. До речі, мережі побудо­вані ще у сімдесятих роках минуло­го століття, застарілі та фізично зно­шені.

Щодо абонентів, то їх маємо 247 у десяти житлових будинках з опалю­вальною площею 8901,7 м2. А пло­ща, яку опалюємо в бюджетних уста­новах та організаціях, – 857,6 м2.

Підприємство, на якому працює 41 чоловік (з них 9 – адмін­пер­сонал) обслуговує три котельні. Їх загальна сумарна потужність 22,3 Гкал/годину. Але у зв’язку з відсут­ністю споживачів, виробляємо менше – від 1,5 до 2,7 Гкал/год.

На даний час у КП «Сокаль­теп­локомуненерго» відсутня заборго­ва­ність по заробітній платі, перед бюджетом і по всіх видах податків. Але, на жаль, є вона перед НАК «Нафтогаз України» за спожитий газ. І сума чималенька – вісім міль­йонів чотириста тисяч гривень…

Ігор ЛАЩУК, директор МКП «Сокальводоканал»:

– Підняття тарифів для «Сокаль­водоканалу» – це питання відкрите з минулого року. Про це була ін­формація на офіційному сайті місь­кої ради та в газеті «Голос  з-над Бугу». Зросла не лише вар­тість газу, але і його доставка. Якщо торік платили 0,90 коп. за куб газу, то в січні цього року вже 1,78 коп. Наше підприємство спожива­ло у листопаді 179 тис. кубів газу, в грудні – 204 тис. кубів газу. В новому тарифі врахували лише зростання газу і все, більше нічого підприємство туди не закладало, ні вартості зростання заробітної плати, ні здорожчання паливно-мастильних матеріалів. Якщо не затвердимо підвищення тарифів, то необхідно буде дотацію з місцевого бюджету, або для під­приємства настануть нелегкі часи. «Сокальводоканал» забезпечує водопостачанням та водовідведен­ням 9647 абонентів, з них: 9343 – населення, 38 – бюджетні устано­ви, чотири – промисловість та 262 – інші споживачі (підприємці). 8710 абонентів мають встановлені лічи­ль­ники обліку холодної води, а 937 – нарахування за послуги ведеться по нормативах. На обслуговуванні під­приємства знаходиться 71,9 км. водопровідних та 25,1 км. каналі­заційних мереж. Вода подається цілодобово з двох водозаборів та перекачуються стоки п’ятьма кана­лізаційно-насосними станціями, а очистка відбувається на потужних очисних спорудах.

На підприємстві працює 80 чоло­вік, з них: дві аварійні бригади з обслуговування водопровідних мереж та одна – з обслуговування каналізаційних мереж, в кожній по чотири слюсарі, водій та майстер. Очистку стоків забезпечують 18 працівників на чолі з начальником діль­ниці. За останні роки відбулась зна­ч­на оптимізація штатного роз­пису, деякі робочі процеси переве­дені на автоматичний режим ро­боти. Середня заробітна плата по підприємству за 2020 рік склала – 9606,25 грн.

За місяць МКП «Сокальводока­нал» надає послуг в об’ємі: по водопостачанню – 53 тис. м3, а по водовідведенню – 65,1 тис. м3  на загальну суму 1 583 109,95 грн. Середнє споживання по одному домогосподарству становить 5 м3 місяць.

Основними елементами витрат на послуги водопостачання та водо­від­ведення є: електроенергія, амортизація, заробітна плата та від­рахування від неї, витрати на матеріали та паливо, інші витрати т­а послуги, а також податок на до­да­ну вартість. Станом на 1 січня 2021 року кредиторська заборгова­ність по МКП «Сокаль­водо­канал» відсутня, а дебіторська за­боргова­ність становить 412 000,00 грн., яка в повній мірі складається з бор­гів населення. По бюджетних орга­нізаціях та інших споживачах оплата за послуги становить сто від­­­сотків.

Наше підприємство оновлює ос­новні засоби, закуповуючи менш енергозатратне насосне обладнан­ня та устаткування. Зокрема, за 2020 рік було оновлено основні засоби на суму 321 725,32 грн., з них за кошти місцевого бюджету  – 267 951,40 грн. Ремонтні та ава­рійні роботи на мережах водопос­та­чання та водовідведення прово­­дять вчасно та з застосуванням су­часного обладнання (засувок, фланцевих адаптерів, пожежних гідрантів та хомутів).

У Львівській області є 26 водо­провідно-каналізаційних підпри­ємств, МКП «Сокальводоканал» по тарифах знаходиться на 19 по­зиції, але навіть при введенні нового тарифу ми не надто змінимо свої позиції, тому що інші підпри­ємства також переглядають тари­фи і вони є надто вищими ніж у Сокалі, а якість води є однією з кра­щих у області.

Запитували керівників, вносили пропозиції, зокрема, депутати місь­кої ради Мирослава Багрій, Іван Пелип, Олег Грицишин, Олег Ко­жушко, а також мешканці ОТГ Іван Подпорін, Юрій Товарянський, Ігор Дворко, Микола Поліщук, Петро Кушіль, депутат Львівської облас­ної ради Олег Фенчин та інші.

Підсумував громадські слухання міський голова Сергій Касян:

– Усі озвучені пропозиції по реор­ганізації комунальних підприємств, візьмемо до уваги. Хочу проін­фор­мувати громаду, що у правонас­тупництво міській раді перейшло 5 комунальних підприємств: «Со­кальжитлокомунсервіс», «Сокаль­теплокомуненерго», «Сокальво­доканал», Жвирківське ЖКГ, Хоробрівське КП. Зростає поточна заборгованість – борг по «Сокаль­теп­локомуенерго»  більше 8 міль­йонів, по «Сокальжитло­комунсер­віс» – 4,5 млн. грн. Два мільйони гривень відсудили в суді першої інстанції, але буде ще апеляція. У «Сокальводоканалі»  проблем є також чимало. Ліцензія коштує 1 млн. 200 тис. грн., зі свого місце­вого бюджету ми повин­ні її оплати­ти, тому що вода – це стра­тегічний ресурс. Ліцензія видається на двадцять років. Борг по Хоробрів­ському комунальному підприємстві незначний – 73 тис. грн., Жвирків­ське комунальне під­приємство – без боргів.

Якщо бути об’єктивним, вода на Сокальщині найкраща в цілому нашому регіоні.

Ми повинні так побудувати свою роботу, щоб ефективно надавати людям комунальні послуги і щоб підприємства були без боргів. Як це зробити? Почну з «Сокальтеплокомуненерго». Об’єктивно – ви почули, 1,5 км. – мережа до військ­комату, це «закопування» гро­шей в землю, обіцяю, що цієї теп­ло­траси в 2021-2022 опалювальному сезоні не буде.

Виконком, який відбувся 20 січня, затвердив тарифи для «Енерго­збереження Львів», вони опалюють лікарню, СШ №2 та басейн. Зустрі­чався з менеджерами цього підпри­ємства, вартість однієї гіга­калорії, щоб «Сокаль­тепло­комун­енерго» трималося на плаву і було беззбит­ковим – 2950 грн. за одну гігакало­рію, ми ж затвердили тариф для «Енергозберження Львів» – 1950 грн. Відчуваєте, – різниця в 1000 грн.  Підприємство нарощує поточ­ну заборгованість. Для мешканців підняття тарифів не буде суттєвим, ця ноша ляже на бюджет. А бюд­жет, це чиї гроші? Звичайно, плат­ників податків, тобто нашої громади. Ми повинні приймати обдумані рішення, щоб вони приносили ко­ристь і економію для громади. На­ступний опалюва­льний сезон повинні розпочати з альтерна­тивним постачальником енергії.

В місті є велика проблема, про яку всі мовчать – це очисні спо­руди, збудовані ще в сімде­сятих роках, вони застарілі. Станом на сьогодні розроблена про­єкт­но-кош­торисна докумен­тація.

Подаємо заявки на участь в між­народному проєкті «Україна-Біло­русь-Польща», будемо виходити на країни Балтії, які зацікавлені в очищенні споруд, тому що живемо біля річки Західний Буг і не усві­домлюємо, що буде дальше.

У «Сокальводоканалу» немає ліцензії, це тягне за собою штрафні санкції. Щоб підприємство працю­вало, треба її отримати.

На будь-яке комунальне підпри­ємство, яке має борги, не можемо купити техніки, чи трактора, чи ма­шини, бо воно все піде як податко­ва застава.

Профільному заступнику Олегу Олій­­нику дав доручення опрацю­вати шляхи виходу з ситуації, як пра­вильно реорганізувати підпри­ємства і до 20 лютого їх має пода­ти. Ми можемо купити техніку і по­ставити її на баланс Хороб­рівського та Жвирківського комунальних підприємств, які без боргів.

Проблема сміття. Днями був на стратегічній сесії Львівської облас­ної ради. Вже п’ять років, відколи сталася трагедія на Грибовицькому сміттєзвалищі, і досі нічого не зроблено щодо будівництва сміттє­переробного заводу. Ось недавно в Острові знову «опинилося» львів­ське сміття.

Коли був минулої каденції депу­татом Львівської обласної ради, ми приймали Програму поводжен­ня з твердими побутовими відхо­дами. Ця Програма передбачала будівництво трьох заводів по пе­реробці сміття: у Львові, Дрогобичі і Червонограді. На жаль, вона не реалізовується.

У нас вже є три листи з пропо­зиціями, щоб приймати львівське сміття. На сесії міської ради повин­ні прийняти комплексну програму поводження з твердими побу­то­вими відходами. Якщо сока­льське сміттєзвалище в більш-менш нор­ма­ль­ному стані, то в селах – вели­ка проблема зі стихій­ними сміттє­зва­лищами, яку необхідно вирішувати. Мусимо налагодити цен­тра­лізований вивіз сміття з насе­лених пунктів. Так, люди будуть за це платити кошти, але якщо цього не зробимо – скоро потонемо у смітті.

На слуханнях озвучені пропозиції зачитала Мар’яна Яремчук. Вони такі:

– керівникам підприємств пере­г­лянути менеджмент своєї діяль­ності та оптимізувати штати;

– вивчити можливості та роз­робити план реформування усіх п’яти комунальних підприємств Сокальської ОТГ;

– розробити комплексну Прог­ра­му по переробці твердих побу­тових відходів в ОТГ;

– провести інвентаризацію усіх земель Сокальської ОТГ та внут­рішній аудит щодо сплати подат­ків ФОПами, фермерами, підпри­єм­­ствами з метою наповнення місце­вого бюджету;

– залишити тариф «Сокальте­пло­­комуненерго» на рівні діючого та з наступного опалювального сезону запроваджувати інші аль­тернативні методи опалення;

– рекомендувати погодити тари­­фи «Сокальводоканалу»:

а) для населення – на рівні 33,00 грн. з ПДВ (діючий 27,45 грн.);

– для організацій – 35,75 грн. з ПДВ (діючий 27,45 грн.).

Ці пропозиції щодо тарифів ма­ють рекомендаційний характер та будуть розглянуті на засіданні ви­кон­­кому Сокальської міської ради, який їх затвердить або відхилить.

Віриться, що на наступні слухан­ня прийде більше людей, адже громада має бути активною, дава­ти владі пропозиції та зауваження щодо роботи, і, головне, як покращувати життя в ОТГ.

Василь СОРОЧУК.

Фото автора.