П’ятниця, 9 Грудня, 2022

КП «Редакція газети «Голос з-над Бугу»

Код ЄДРПОУ:02473872

Підприємство створене з метою об’єктивного висвітлення громадсько-політичного, економічного та культурного життя Сокальського району, держави; оперативного інформування про події в районі, в Україні та за її межами; пропаганди української культури та мови, популяризації кращих творів вітчизняної та світової літератури, мистецтва; розповсюдження офіційної інформації органів державної влади та органів місцевого самоврядування..

Головний редактор: СОРОЧУК Василь Володимирович

Адреса: вул. Шашкевича, 43

м. Сокаль, обл. Львівська, 80001

тел. (03257) 2-30-21

e-mail: bug-sokal@ukr.net

Головний бухгалтер: ПРОЦИК Ірина Анатоліївна

тел. (03257) 2-30-41

СОКАЛЬСЬКА РАЙОННА РАДА

ХI сесія V скликання

Р І Ш Е Н Н Я № 136

від 02 листопада 2007 року м. Сокаль

 

 

Голова районної ради Олег Солодяк

Затверджено
рішення Сокальської
районної ради
від 2 листопада 2007 року
№136

 

СТАТУТ

комунального підприємства
«Редакція газети «Голос з-над Бугу»

  1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Редакція газети «Голос з-над Бугу» (надалі — Редакція) є комунальним підприємством, заснованим Сокальською районною радою (надалі — Співзасновник) і творчим колективом редакції газети «Голос з-над Бугу» (Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації — серія ЛВ №010, видане Львівським обласним управлінням по пресі 29 жовтня 1993 року).
1.2. Редакція є правонаступником Сокальської районної газети «Вперед». У своїй діяльності Редакція керується Господарським кодексом України, Законами України «Про власність», «Про зовнішньоекономічну діяльність», «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про інформацію», «Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні», «Про державну підтримку засобів масової інформації та соціальний захист журналістів», іншими законодавчими актами, а також цим Статутом.
1.3. Назва:
1.3.1. Повна назва: Комунальне підприємство «Редакція газети «Голос з-над Бугу»
1.3.2. Скорочена назва: Редакція газети «Голос з-над Бугу»
1.4. Місцезнаходження Редакції: Львівська обл., м. Сокаль, вул. М. Шашкевича, 43.

  1. МЕТА І ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ

2.1. Редакція створена з метою:
2.1.1. Об’єктивного висвітлення громадсько-політичного, економічного та культурного життя Сокальського району, держави.
2.1.2. Оперативного інформування про події в районі, в Україні та за її межами.
2.1.3. Пропаганди української культури та мови, популяризації кращих творів вітчизняної та світової літератури, мистецтва.
2.1.4.Розповсюдження офіційної інформації органів державної влади та органів місцевого самоврядування.
2.2. Редакція у своїй діяльності реалізує принципи об’єктивності, достовірності інформації, компетентності, гарантування права кожного громадянина на доступ до інформації, вільне висловлювання своїх поглядів та думок, забезпечення ідеологічного та політичного плюралізму, дотримання працівниками професійної етики та загальнолюдських норм моралі.
2.3.Редакція не має права на сторінках газети розголошувати дані, що становлять державну таємницю або іншу таємницю, яка охороняється законодавством, закликати до насильницької зміни або повалення існуючого державного і суспільного ладу, порушення територіальної цілісності України, вести пропаганду війни, насильства і жорстокості, розпалювання расової, національної, релігійної ворожнечі, поширювати порнографію або іншу інформацію, яка підриває суспільну мораль або підбурює до правопорушень, принижує честь і гідність людини.
2.4. Основні напрямки діяльності Редакції:
2.4.1. Збір і поширення інформації;
2.4.2. Виготовлення та розміщення на сторінках газети матеріалів рекламного змісту,привітань,оголошень.
2.4.3. Співпраця з українськими та зарубіжними ЗМІ.
2.4.4. Забезпечення довготермінового зберігання матеріалів, що становлять історичну чи культурну цінність.
2.4.5.. Надання послуг шляхом виготовлення вітальних адрес, візитних карток;
2.2.7. Використання мережі «Internet».

  1. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС РЕДАКЦІЇ

3.1. Редакція є юридичною особою. Права і обов’язки юридичної особи Редакція набуває з дня її державної реєстрації.
3.2. Редакція здійснює свою діяльність на основі та відповідно до чинного законодавства України і цього Статуту, який затверджується на сесії районної ради.
3.3. Редакція має самостійний баланс, рахунки в установах банків, печатку, бланки зі своїм найменуванням.
Редакція може мати товарний знак, який реєструється відповідно до чинного законодавства.
3.4. Редакція несе відповідальність за своїми зобов’язаннями у межах належного їй майна згідно з чинним законодавством. Редакція не несе відповідальності за зобов’язаннями держави, Співзасновника. Держава, Співзасновник не несуть відповідальності за зобов’язаннями Редакції.
3.5. Участь Редакції в асоціаціях, корпораціях, концернах та інших об’єднаннях здійснюється на добровільних засадах, за погодженням з Співзасновником, якщо це не суперечить антимонопольному законодавству та іншим законодавчим актам України.
3.6. Редакція має право укладати угоди, набувати майнові та особисті немайнові права, бути позивачем та відповідачем у суді, господарському суді та інших юрисдикційних органах.

  1. МАЙНО РЕДАКЦІЇ

4.1. Майно Редакції становлять основні та оборотні засоби, а також інші активи, вартість яких відображається у самостійному балансі Редакції.
4.2. Майно Редакції є спільною комунальною власністю і закріплюється за нею на праві повного господарського відання. Здійснюючи право повного господарського відання, редакція володіє, користується та розпоряджається зазначеним майном на свій розсуд, вживаючи щодо нього будь-які дії, що не суперечать чинному законодавству та цьому Статуту.
4.3. Редакція має право за погодженням з Співзасновником здавати в оренду юридичним та фізичним особам нежитлові приміщення.
4.4. Джерелами формування майна Редакції є:
4.4.1 грошові і матеріальні внески Співзасновників;
4.4.2 доходи, отримані від реалізації продукції та послуг, а також інших видів фінансово-господарської діяльності;
4.4.3 кредити банків та інших кредиторів;
4.4.4 капітальні вкладення і дотації з бюджету;
4.4.5 безоплатні або благодійні внески, пожертвування організацій, підприємств і громадян;
4.4.6 майно, придбане в інших юридичних чи фізичних осіб;
4.4.7 інше майно, цінності, набуті на підставах, не заборонених чинним законодавством;
4.4.8 інші джерела, не заборонені законодавством України.
4.5. Збитки, завдані Редакції в результаті порушення її майнових прав фізичними, юридичними особами чи державними органами, відшкодовуються Редакції за рішенням суду або господарського суду чи в іншому порядку, передбаченому чинним законодавством.
4.6 Відчуження засобів виробництва, що є комунальною власністю і закріплені за Редакцією, здійснюється за згодою Співзасновників , у порядку, що встановлений чинним законодавством. Одержані в результаті відчуження зазначеного майна кошти спрямовуються виключно на зміцнення матеріально-технічної бази Редакції

  1. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ РЕДАКЦІЇ

5.1. Права Редакції.
5.1.1. Редакція самостійно розробляє і затверджує свої плани господарської діяльності на основі економічних умов.
5.1.2. Редакція реалізує свою продукцію, надає послуги за цінами, що формуються відповідно з нормативними документами.
5.1.3. Редакція за погодженням з Співзасновником може створювати на території України дочірні підприємства, філії, представництва та інші відокремлені підрозділи, які будуть діяти на основі відповідних статутів і положень.
Редакція за рішенням Співзасновника може створювати спільні підприємства, у тому числі з іноземними інвестиціями.
5.1.4. Редакція самостійно приймає рішення, видає накази, вказівки у межах своєї компетенції.
5.2. Обов’язки Редакції:
5.2.1. Редакція забезпечує своєчасну сплату податків та інших відрахувань згідно з чинним законодавством.
5.2.2. Редакція здійснює будівництво, реконструкцію, а також капітальний ремонт основних засобів, забезпечує своєчасне введення у дію придбаного обладнання.
5.2.3. Редакція здійснює оперативну діяльність з матеріально-технічного забезпечення виробництва, проводить придбання необхідних матеріальних ресурсів у підприємств, організацій та установ незалежно від форм власності, а також у фізичних осіб.
5.2.4. Редакція створює належні умови для високопродуктивної праці, забезпечує дотримання законодавства про працю, правил та норм охорони праці, техніки безпеки, соціального страхування.
5.2.5. Редакція здійснює заходи щодо вдосконалення організації заробітної плати працівників з метою посилення їх матеріальної зацікавленості як у результатах особистої праці, так і у загальних підсумках роботи, забезпечує економне та раціональне використання фонду споживання і своєчасні розрахунки з працівниками.
5.2.6. Редакція виконує норми та вимоги щодо охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання і відтворення природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки.
У разі порушення Редакцією законодавства про охорону навколишнього природного середовища її діяльність може бути обмежена, тимчасово заборонена або припинена відповідно до чинного законодавства.
5.2.7. Редакція забезпечує виконання річного фінансового плану.
5.3. Редакція здійснює бухгалтерський, оперативний облік та веде статистичну звітність згідно з чинним законодавством.
Керівник Редакції та головний бухгалтер несуть персональну відповідальність за дотримання порядку ведення і достовірність обліку та статистичної звітності.

  1. УПРАВЛІННЯ РЕДАКЦІЄЮ

6.1. Управління Редакцією здійснює його керівник, який затверджується на сесії районної ради за погодженням з творчим колективом Редакції.
Після призначення керівника на посаду з ним укладається контракт. Контракт укладає від імені Власника голова районної ради.
6.1.1. Умови контракту з керівником Підприємства передбачають:
– термін дії контракту – 2 роки;
– права та обов’язки сторін;
– відповідальність керівника перед Власником;
– умови оплати праці та компенсації;
– умови звільнення з посади та гарантії.

6.2. Редакція, за погодженням з Співзасновником, визначає структуру управління і встановлює штатний розпис.
6.3. Керівник Редакції самостійно вирішує питання діяльності Редакції за винятком тих, що віднесені до компетенції органів місцевого самоврядування, органів державної влади, а також інших органів управління.
6.4. Керівник Редакції:
6.4.1 несе повну відповідальність за стан та діяльність Редакції;
6.4.2 діє без довіреності від імені Редакції, представляє його в інших підприємствах, установах та організаціях;
6.4.3 видає накази, обов’язкові для виконання працівниками Редакції;
6.4.4 розпоряджається коштами та майном відповідно до чинного законодавства;
6.4.5 укладає договори, видає довіреності, у тому числі і з правом передоручення;
6.4.6 відкриває в установах банків розрахунковий та інші рахунки.
6.4.7 несе відповідальність за формування та виконання фінансових планів;
6.4.8 здійснює інші функції, що не суперечать чинному законодавству.
6.5. Керівник Редакції не вправі приймати рішення з питань, що відносяться до компетенції Співзасновника.
Керівник Редакції підзвітний Співзасновнику.
6.6. Заступник головного редактора призначається на посаду і звільняється з посади керівником Редакції за погодженням з Співзасновником.
6.7. Трудовий колектив Редакції становлять усі громадяни, які своєю працею беруть участь у його діяльності на основі трудового договору (контракту, угоди), а також інших форм, що регулюють трудові відносини працівника з Редакцією.
6.8. Трудовий колектив Редакції:
6.8.1 розглядає і затверджує проект колективного договору;
6.8.2 розглядає та вирішує згідно зі статутом Редакції питання самоврядування трудового колективу.
6.9. Право укладення колективного договору від імені Співзасновника надається керівнику Редакції, а від імені трудового колективу – уповноваженому ним органу.

  1. ПРАВОВІ ВІДНОСИНИ МІЖ СПІВЗАСНОВНИКОМ І РЕДАКЦІЄЮ

7.1. Стратегія розвитку Редакції, визначення основних напрямків діяльності,створення філій,представництв,затвердження їх статутів погоджуються Співзасновниками на паритетних засадах.
7.2. До виключної компетенції районної ради належать:
7.2.1 створення ліквідаційної комісії підприємства та затвердження ліквідаційного балансу.
7.2.2. затвердження річних фінансових планів Редакції та контроль їх виконання;
7.3. Районна рада має право:
7.3.1 отримувати повну інформацію щодо діяльності Редакції;
7.3.2 знайомитись з даними бухгалтерського обліку, звітності та іншими документами;
7.3.3 надавати Редакції допомогу у вигляді грошових коштів, майна, обладнання та інших матеріальних цінностей, необхідних для її діяльності;
7.4. Районна рада приймає на себе такі зобов’язання:
7.4.1 виконувати прийняті на себе у встановленому порядку зобов’язання стосовно Редакції;
7.4.2 сприяти Редакції у здійсненні мети її діяльності;
7.4.3 не розголошувати конфіденційну інформацію про діяльність Редакції.

  1. ГОСПОДАРСЬКА ТА СОЦІАЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ РЕДАКЦІЇ

8.1. Господарська і соціальна діяльність Редакції здійснюється за рахунок зароблених колективом коштів, дотацій з бюджету, додаткових внесків Співзасновника.
8.2. Прибуток Редакції є одним з джерел фінансування її діяльності.
8.3. Редакція може створювати цільові фонди, призначені для покриття витрат, пов’язаних з його діяльністю: Фонд розвитку виробництва; Фонд споживання; Резервний фонд; інші фонди.
8.4. Джерелом формування фінансових ресурсів Редакції є чистий прибуток, амортизаційні відрахування, кредити та інші кошти, передбачені чинним законодавством.
8.5. Відносини Редакції з іншими підприємствами, організаціями і громадянами у всіх сферах виробничої діяльності здійснюються на основі договорів.
8.6. Редакція здійснює зовнішньоекономічну діяльність згідно з чинним законодавством України.
8.7. Питання соціального розвитку, включаючи покращання умов праці, життя та здоров’я, гарантії обов’язкового медичного страхування членів трудового колективу та їх сімей, вирішуються трудовим колективом за участю керівника Редакції, якщо інше непередбачене законодавством.

  1. ЛІКВІДАЦІЯ ТА РЕОРГАНІЗАЦІЯ ПІДПРИЄМСТВА

9.1. Припинення діяльності Редакції відбувається шляхом її реорганізації (злиття, приєднання, поділу, виділення, перетворення) або ліквідації.
9.2. Реорганізація Редакції відбувається на підставі рішення сесії Сокальської районної ради за погодженням з трудовим колективом Редакції. При реорганізації вся сукупність прав та обов’язків Редакції переходить до її правонаступників.
9.3. Редакція ліквідується у випадках:
9.3.1 прийняття відповідного рішення районної ради погодженого з колективом редакції;
9.3.2 визнання її банкрутом;
9.3.3 якщо прийнято рішення про заборону діяльності Редакції через невиконання умов, встановлених законодавством, та у передбачений рішенням термін не забезпечено дотримання цих умов або не змінено вид діяльності;
9.3.4 якщо рішенням суду будуть визнані недійсними установчі документи Редакції та/або рішення про створення Редакції;
9.3.5 на інших підставах, передбачених законодавчими актами України.
9.4. Ліквідація Редакції здійснюється ліквідаційною комісією, яка затверджується районною радою. До складу ліквідаційної комісії входять представники Редакції та Співзасновника. Порядок і терміни проведення ліквідації, а також термін для заяви претензій кредиторами визначаються Співзасновниками.
У разі банкрутства Редакції її ліквідація проводиться згідно із Законом України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом”.
9.5. З моменту призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження управління Редакцією. Ліквідаційна комісія складає ліквідаційний баланс Редакції і подає його районній раді.. Кредитори та інші юридичні особи, які перебувають у договірних відносинах з Редакцією, що ліквідується, повідомляються про її ліквідацію у письмовій формі в терміни згідно з законодавством.
9.6. При реорганізації та ліквідації Редакції працівникам, які звільняються, гарантується дотримання їх прав та інтересів відповідно до трудового законодавства України.

  1. ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА ДОПОВНЕНЬ ДО СТАТУТУ

Зміни та доповнення до статуту ппогоджуються Співзасновниками та затверджуються на сесії районної ради.

Мета діяльності підприємства

Редакція створена з метою об’єктивного висвітлення громадсько-політичного, економічного та культурного життя Сокальського району, оперативного інформування про події в районі, в Україні та за її межами.
Структура, принципи формування і розмір винагороди
керівника підприємства

Посадовий оклад керівника встановлений згідно з штатним розписом, розробленим відповідно вимог чинного законодавства (постанови КМУ від 9.03.2006 р. № 268 «Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів» із змінами, внесеними постановою КМУ від 24.05.2017 №353) та затвердженим районною радою.

Надбавка за вислугу років редактора встановлена відповідно до постанови КМУ від 28.12.2016 р. №1038 «Про умови оплати праці журналістів державних і комунальних засобів масової інформації».

Преміювання керівника редакції, надання матеріальної допомоги здійснюється у межах наявних коштів на оплату праці, відповідно до  Положення про преміювання працівників редакції  газети «Голос з-над Бугу», затвердженого районною радою.

БІОГРАФІЧНА ДОВІДКА

головного редактора комунального підприємства

«Редакція газети «Голос з-над Бугу»
Сорочука Василя Володимировича

 

Працює: Головний редактор КП «Редакція газети «Голос з-над Бугу»
Громадянство: громадянин України

Число, місяць, рік народження:–.–.—- р.

Місце народження: Україна, с. Лучиці Сокальського району Львівської області

Освіта: вища, Львівський державний університет ім. Ів. Франка, 19 рік

Наукова ступінь, вчене звання: немає

Володіння мовами: українська, російська, англійська зі словником

 

Трудова діяльність

З серпня 1983 р. – робота в редакції Сокальської районної газети. Працював кореспондентом, завідувачем відділом, відповідальним секретарем.

З листопада 2007 року – головний редактор газети «Голос з-над Бугу».

Контактна інформація

 

80001, Львівська область, м. Сокаль, вул. Шашкевича,43, тел. (0257) 2-30-21;

e-mail: bug-sokal@ukr.net