Головна Економіка У жовтні поточного року без особистого звернення громадян буде проведено автома­тичний перерахунок...

У жовтні поточного року без особистого звернення громадян буде проведено автома­тичний перерахунок житлової субсидії

ДО УВАГИ ОДЕРЖУВАЧІВ ЖИТЛОВИХ СУБСИДІЙ!

У жовтні поточного року без особистого звернення громадян буде проведено автома­тичний перерахунок житлової субсидії на опалювальний період 2023-2024 років.

Перерахунок стосуватиметься: – домогоспо­дарств, яким призначено суб­сидію на неопа­лювальний період 2023 року; – домогоспо­дарств, яким вона була приз­начена в розмірі

0,00 грн. на неопалювальний період.

Розрахунок житлової субсидії на опалюваль­ний сезон буде здійснено органами Пенсійного фонду України після отримання інформації:

– про доходи осіб з Державного реєстру фі­зичних осіб – платників податків, а також групу платників єдиного податку, до якої належить фізична особа-підприємець, що обрала спро­щену систему оподаткування – від Державної податкової служби України;

– про доходи осіб та сплату єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування з реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування – від Пенсійного фонду України;

– про відсутність заборгованості за кому­нальні послуги – від організацій – надавачів житлово-комунальних послуг.

Треба зазначити, що при розрахунку житло­вої субсидії з початку опалювального се­зо­ну 2023-2024 років враховуються доходи домо­господарства за І і ІІ квартали 2023 року, дохо­ди у вигляді пенсії враховуються в роз­мірі серпневої пенсійної виплати.

Звертаємо увагу, що субсидія на опалюваль­ний період 2023-2024 років може бути призна­чена тільки за новим зверненням гро­мадянам: – які влітку подали заяву на припинення субси­дії та користувалися пільгою на оплату житло­во-комунальних послуг, а на опалю­вальний період бажають отримувати житлову субсидію; – у яких відбулися зміни у складі зареєстро­ваних осіб, зміни соціального стану тощо.

За призначенням житлової субсидії може звернутися: – одна із зареєстрованих у житло­вому приміщенні осіб, а у разі коли розділені осо­бові рахунки, то кожен, на кого відкрито ра­хунок; – людина, яка не зареєстрована в житло­вому приміщенні/будинку, але фактично проживає у ньому на підставі договору оренди житла (або за рішенням суду); – індивідуальний забудовник, будинок якого не прийнято в ек­сплуатацію, у разі, коли йому нараховується плата за житлово-комунальні послуги; – внут­рішньо переміщена особа (ВПО), яка не заре­єстрована в житловому приміщенні, але фак­тично проживає в ньому без укла­де­ного договору оренди житла (підтверджу­ється довідкою ВПО).

Перелік осіб, які можуть звернутися за при­значенням субсидії, визначено Поло­женням про порядок призначення житлових субсидій, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 21.10.1995 p. №848.

Для призначення житлової субсидії кількість членів домогосподарства визнача­ється на по­чаток місяця, з якого призна­чається вип­лата (пункт 24 Положення про порядок приз­начення житлових субсидій, затверд­же­ного постановою Кабінету Міністрів України від 21.10.1995 p. №848). Водночас у разі зміни складу зареєс­тро­ва­них у житловому приміщенні членів до­мого­сподарства, особа, якій призначе­но субсидію, має протягом 30 календар­них днів повідо­ми­ти про це орган Пен­­сійного фонду України, що призначає субсидію.

 

Ярослава ОЛЕЙНІКОВА,
начальник відділу обслуговування громадян Головного управління Пенсійного фонду України у Львівській області.