Головна Коротко Реабілітаційне відділення відкрили у Сокальській лікарні

Реабілітаційне відділення відкрили у Сокальській лікарні

Сокальські медики гідно трима­ють свій фронт. Підтвердженням цього є відкриття реабілітаційного відділення в КНП «Сокальська районна лікарня», яке відбулося 29 лютого. Священники Петро Звір і Павло Пащук освятили відремон­товані та оновлені приміщення, помолились за здоров’я медичних працівників, пацієнтів, українських воїнів, завдяки яким можемо жити і працювати, та благословили ме­диків, щоб ті своїми вміннями та стараннями покращували людям якість життя.

Медичні працівники з гордістю презентували роботу нового відді­лення. Вони доклали чимало зу­силь аби пацієнтам було зручно, затишно та комфортно.

– Основним завданням нашого відділення, яке розраховане на 20 ліжко-місць, – підкреслила його за­відувачка Ірина Швед, – є надання реабілітаційної допомоги особам з обмеженнями рухової активності. Тут матимуть змогу безкоштовно відновлюватися військові та пацієн­ти, які проходять реабілітацію від інсульту, з травмами опорно-рухо­вого апарату та неврологічними захворюваннями. Колектив прагне, щоб пацієнти, які сюди потрапляти­муть, мали максимальну увагу та піклування, якнайшвидше поверну­лися до активного життя.

І для цього тут створенні належні умови: комфортні палати та кабі­нети, зали, обладнані спеціальни­ми тренажерами задля ефектив­ного та швидкого відновлення паці-єнтів. Капітальний ремонт примі­щення обійшовся у понад 700 тис. грн. Їх виділила НСЗУ. За кошти місцевого бюджету Сокальської громади, а це – 1 ,5 млн. грн., прид­бали медобладнання.

У лютому тут пройшли реабіліта­цію уже 20 пацієнтів, 17 ще пере­бувають на стаціонарному лікуван­ні. До їхніх послуг сучасні маніпуляційна, водореабілітаційна, зали фі­зичної реабілітації, масажний кабі­нет, кабінет психолога, ерготерапії та інші допоміжні приміщення. Ко­манда фахівців із реабілітаційної медицини допомагає людям оду­жати після отриманих травм, зок­рема, і внаслідок бойових дій, а також неврологічних захворювань. Медичні працівники пройшли навчання для необхідного рівня підготовки. Вони дбають, щоб за­безпечити максимально комфорт­ний процес реабілітації пацієнтів, надаватимуть й психологічну під­тримку. Стаці­онарна реабілітаційна послуга за одним напрямком реа­білітації триває мінімум 14 днів.

Найкраща оцінка і стимул працю­вати є позитивні відгуки пацієнтів та лікарів. Завідувач неврологічно­го відділення Тереза Козел, зазна­чила, що це відділення буде корисним і для післяінсультних хворих, які завдяки комплексному підходу фахівців значно швидше виходять з важкого стану, хоча їх і чекає дов­готривала реабілітація.

Покращення свого стану побачив і військовослужбовець Віктор, який дізнавшись про відділення, вирі­шив проходити реабілітацію після поранення за місцем проживання. Він запевнив, що відновлення вдо­ма проходить у більш комфортних психологічних умовах, а особливо під наглядом кваліфікованих фахів­ців з реабілітації. Після двох тижнів лікування він почувається значно краще: спина так уже не болить та не шумить у голові як раніше. Роз­повів, що задоволений ставленням персоналу.

Медики також охоче показали гостям оновлені після ремонту від­ділення військово-лікарської комі­сії, відділення анестезіології та ін­тенсивної терапії.

– Наш спільний обов’язок – зро­бити допомогу у сфері охорони здоров’я якісною та доступною для військових та цивільних за місцем їх проживання, – зазначив дирек­тор Роман Швед. – КНП «Сокаль­ська районна лікарня» має усі можливості та готова надавати якісні медичні послуги усім, хто цього потребує.

Привітав медиків з відкриттям реабілітаційного відділення Со­кальський міський голова Сергій Касян та подарував ікону, аби з по­мочі та Божої ласки пацієн­ти знаходили фізичне зцілення та покращували здоров’я. Він зазна­чив, що війна не має зупиняти жит­тя і люди, які потребують медичної допомоги, повинні отримувати її в широкому спектрі. Важливо розумі­ти, що зараз воїни повертаються з війни з травмами, контузіями і їм необхідно отримувати якісну ме­дичну допомогу в рідному місті.

– Оновлення відділення – це, на­самперед, можливість для розвит­ку Сокальської громади та лікарні, – наголосив голова Червоноград­ської райдержадміністрації Андрій Дяченко. – На превеликий жаль, до нас повертаються і будуть по­вертатись багато військових, яким необхідна реабілітація. Вони ма­ють отримувати найкращі та най­якісніші послуги, щоб швидко та легко відновлюватись. Він подяку­вав усім дотичним до цієї роботи, зокрема, депутатам Сокальської міської ради, які прийняли рішення щодо виділення коштів на придбання медичного обладнання і реманенту.

Медичний директор КНП «Со­кальська районна лікарня» Марія Кріль розповіла, що ідея створити таке відділення виникла вже давно. Але її реалізацію пришвидшила війна, бо в умовах повномасштаб­ної війни реабілітація для наших захисників та жителів громади надважлива складова лікування, без якої неможливе повернення людини до повноцінного життя. КНП «Сокальська районна лікар­ня» перша пішла на цей крок у Червоноградському районі. Медич­на реабілітація – це є комплекс заходів, скерованих на оздоров­лення, відновлення функцій орга­нізму і працездатності.

Вона подякувала всім, що разом працювали над реалізацією цього проєкту, який дає нові шанси роз­виватися лікарні далі. Адже завдя­ки відкриттю цього відділення, медзаклад підписав новий пакет медичних послуг з Національною службою здоров’я України, і мати­ме змогу надавати ще більше пос­луг для жителів Сокальської та сусідніх громад.

Перший заступник Сокальського міського голови Микола Пасько по­дякував колективу лікарні за до­помогу і підтримку українських за­хисників, яку вони не афішують, та розказав, що свого часу йому довелося побувати у військових госпіталях у якості пацієнта. З влас­ного досвіду знає, що коли потрап­ляєш з передової у медзаклад поринаєш у доброзичливу атмосферу. Відчуваєш себе мало не в раю. Відтак завдяки увазі та турботі медичного персоналу, набагато швидше приходиш до тями, віднов­люєш сили і швидше повертаєшся до лав Збройних сил. Яскравий приклад цьому один із пацієнтів-військових, який зараз проходить реабілітацію. Він тепло відгукуєть­ся про колектив сокальської лікар­ні. М. Пасько привітав присутніх, лікарів, жителів Сокальщини з від­криттям цього відділення, бо це був нелегкий шлях. І підкреслив, що це – приклад того, як спільними зусиллями можна зробити корисну справу для громади.

Заступник голови Червоноград­ської районної ради Наталія Кохан, заступник Сокальського міського голови Володимир Огінський, го­лова комісії з питань бюджету, соці­ально-економічного розвитку, інвес­тицій та міжнародного співробітництва Світлана Ксьонжик, ди­ректор ТзОВ «Спец­буд» Павло Якубовський подякува­ли медикам за те, що вони щоден­но лікують наших героїв та цивільних, допо­магають їм відновлювати здоров’я, та побажали покращення матері­ально-технічної бази та розвитку.

Роман Швед запевнив, що одним із пріоритетів у роботі КНП «Со­кальська районна лікарня» є мо­дернізація закладу, створення ком­фортних умов праці для медпрацівників та для перебування паці­єнтів, розширення переліку медич­них послуг, зокрема, реабілітаційних. І запевнив, що медичні працівники зроблять все для того, щоб кожен захисник та захисниця від­чували нашу повагу, гордість і тур­боту та могли швидко повернутись до мирного життя після нашої Перемоги.

Любов ПУЗИЧ.

Фото автора.