Головна Економіка Буг єднає три держави: Польщу, Україну і Білорусь

Буг єднає три держави: Польщу, Україну і Білорусь

Про проєкт «Єднає нас Буг – утворення двох транскордонних байдаркових туристичних маршрутів» в рамках Програми траснкордон­ного співробітництва

ГОЛОВНИЙ БЕНЕФІЦІАР

Ґміна Дрогічин (Підляське воєводство, Польща)

БЕНЕФІЦІАР

Червоноградська районна рада (до того – Сокальська районна рада) (Львівська область, Україна).

Драгічинський районнний виконавчий комітет (Брестська область, Білорусь).

ЗАГАЛЬНИЙ БЮДЖЕТ: 1 414 765,86 €

СПІВФІНАНСУВАННЯ З ЄІС: 1 273 289,27 €

БЮДЖЕТ ПРОЄКТУ (Сокальська района рада – Червоноградська района рада): 323 297 € (з них кошти Європейського Союзу – 290 967 €, власні кошти – 32 329 €)

ТРИВАЛІСТЬ: 36 місяців – 04.07.2018 – 03.07.2021

Транскордонні проєкти – це не лише показники, бюджети, звіти та платежі. Хоча вони є невід’єм­ними елементами будь-якого проєкту, та кожен з них приховує, перш за все, конкретні ідеї, цін­ності та мрії лю­дей, які дані проєк­ти реалізо­вують, а крім цього розповіді тих, хто отримав кори­сть від їхньої реа­лізації.

Річка Буг з її мальовничим поріч­чям, багатим на природні скарби, пролягає через території трьох країн: Польщі, Білорусі та України. Незважаючи на рекреаційний по­тенціал цього регіону, туризм ніко­ли не відігравав основної ролі в його розвитку. Серед причин – не­достатнє використання при­род­них переваг, які дає річка та низький рівень туристичної інф­ра­структури.

Партнери проєкту BugUnitesUs вирішили створити нові умови  та перспективи для свого регіону. Бу­де створено два нові в маршру­ти річкою Буг з відповідним марку­ва­нням, інформаційними пункта­ми та майже сорока місцями для від­по­чинку. Перший такий марш­рут вес­тиме від Верхобужа до Вишко­ва у Польщі і становитиме приб­лиз­но 700 км, а другий – від Бєліна до Бреста у Білорусі, вздовж Дніпро-Бузького каналу та річки Муховець (приблизно 100 км). У Сокалі, Бє­ліні та Дрогічині будуть створені три центри байдаркового туризму, які займа­тимуться промо­цією при­родної спадщини та бай­дар­кового ту­риз­му. Відвідувачі змо­жуть без­коштовно винайняти бай­­­дарки та необхідне обладнан­ня, піді­брати байдарку для себе у від­критому басейні, відвідати за­нят­тя з бай­даркового спорту та від­криті захо­ди. Крім того, Центр у Дрогічині матиме музей байда­р­ко­вого спорту та унікальний трена­жер для дітей, літніх людей та осіб з особливими потребами, на якому можна буде тренува­тися у сухому середовищі. Всі центри будуть обладнані порта­тивними пристро­ями елек­тронного перекла­ду для іноземних ту­ри­стів.

Завдяки покращенню туристич­ної інфраструктури проєкт забезпе­чить нові можливості для розвитку потенціалу територій та економіч­ного зростання. Що не менш важ­ливо, партнери зміц­нять співпрацю та обмін досві­дом, разом вирішу­ючи спільні проб­леми. Новий бай­дарковий мар­ш­рут, що пролягати­ме через прикордонні території трьох країн, дасть змогу людям, які люблять природу, відкрити для себе красу річки Буг.

У Червоноградській районній раді, 19 лютого відбулась прес-конференція, присвячена реалізації міжнародного проєкту «Єднає нас Буг – утворення двох транскордонних байдаркових турис­тичних маршрутів». На запитання журналістів відповідали голова Червоноградської районної ради Андрій Порицький, радник голови районної ради, депутат Червоноградської міської ради Галина Крук, бурмістр гміни Дрогічин (Республіка Польща) Войцех Божим, координатор міжнародного проєкту Рафал Сівек, президент асоціації «Локальна група дій – Тигель долини Бугу» Агнешка Войтковська.

Під час розмови з журналістами, польські гості розповіли, що зро­били вже вони в межах проєкту.

Перший з Центрів байдаркового туризму був відкритий 15 липня 2020 року в Дрогічині (Підляське воєводство). Він працює щоденно з 9:00 до 17:00 год. і вже корис­тується великою популярністю. Тут можна побачити, серед іншого, найбільшу в Польщі виставку ста­ровинних байдарок і спробувати свої сили на єдиному в Польщі байдарковому симуляторі, про­тестувати сучасні байдарки в спе­ціально для цього створеному ба­сейні або відпочити в байдарковому кінотеатрі.

Також є кілька цікавинок для тих, хто вперше спробує свої сили у та­кому виді спорту. Іноземні партнери продемонстрували рекламну про­дукцію, яка виготовлена згідно з умовами Транскордонного проєкту.

«Єднає нас Буг» стане майдан­чиком для зростання туристичної привабливості нашого регіону. Це, в свою чергу, сприятиме розвитку місцевого бізнесу. Так вважає голо­ва Червоноградської районної ра­ди Андрій Порицький. Він подякував польським партнерам за під­тримку в реалізації проєкту і вис­ловив сподівання на подальшу плідну співпрацю.

З українського боку вже придба­но 34 байдарки із необхідним спо­рядженням, розпочато будівництво центру байдаркового туризму, об­лаштовано фундамент для споруд­ження двадцятиметрової оглядової вежі, яка буде в селі Конотопи, про­інспектовано маршрут по річці Буг і визначено місця для відпочинку туристів.

Андрій Порицький зазначив, що надзвичайно красиві краєвиди біля села Коното­пи невдовзі можна буде бачити з висоти. Адже мав нагоду там побу­вати й пересвід­читись, на якому етапі роботи, зап­ла­новані в рамках цьо­го проєкту. На даний час уже завер­шені роботи по облаштуван­ню фун­да­менту вежі – монолітної залізо­бе­тонної плити. Попереду – облашту­вання наземної конструкції із «Єв­ро­бруса» з дерев’яним да­хом, п­окритим бітумною черепи­цею. По висоті це – чотирьохрів­нева спо­руда зі сходами, що розташовані всередині конструкції. На остан­ньому, четвертому рівні перед­бачений оглядовий майдан­чик на висоті 14,00 м від рівня землі.

Радник голови районної ради Га­лина Крук розповіла про туристич­ний міжнародний маршрут, який проходитиме від Буська до с. Пі­сочне (заплановано дев’ять місць стоянок), а також про фотовистав­ку, яку організують в межах міжна­родного проєкту «Єднає нас Буг». Вона закликала всіх фотографів, любителів природи, надсилати свої роботи на електронну адресу Чер­воноградської районної ради. Кра­щі з них будуть відібрані для вис­тавки, яка подорожуватиме країнами – партнерами: Україною, Польщею та Білоруссю.

Василь СОРОЧУК.