Головна Політика 49 питань за два дні – на сесії Сокальської міської ради

49 питань за два дні – на сесії Сокальської міської ради

9 лютого відбулося друге пленарне засі­дання сесії Сокальської міської ради. На початку міський голова Сергій Касян при­вітав з ювілеєм Олега Піддубчишина.

Далі депутати перейшли до розгляду пи­тань порядку денного. Внесли зміни у склад засновників, змінили назви установи, затвер­дили Статут в новій редакції в бібліотечній системі, закладах освіти, ЦОЗО, КНП «Со­кальська районна лікарня». Разом з правка­ми, депутати підтримали проєкти рішень по цих питаннях.

Заступник міського голови Володимир Огінський щодо питання «Про призначення на посаду директора комунальної установи «Центр надання соціальних послуг» проін­формував, що на попередній сесії утворено цю комунальну установу та було оголошено конкурс на посаду її директора. Він зачитав протокол засідання конкурсної комісії, яка визнала переможцем Надію Іванюк і реко­мендувала її затвердити на цій посаді. Вис­тупаючи, вона зазначила, що з 2000 року працювала в Сокальському районному територіальному центрі, протягом двадцяти років займала різні посади у терцентрі: бух­галтер, заступник директора, завідувач відді­лу. Запитання їй адресували депутати Ми­кола Пасько, Володимир Пограничний, Володимир Ковальчук. Вони цікавилися, скіль­ки людей працюватиме у штаті, чи звільне­них працюючих працевлаштують, які пос­луги надаватиме центр. Н. Іванюк зазначи-ла, що згідно з затвердженим штатним роз­писом, працюватиме 42 особи, з них 28 – соціальні працівники, які надаватимуть допо­могу одиноким громадянам. Якщо в терцен­трі було 13 осіб керівного складу, то тепер – лише дві. Коли передадуть все майно і приміщення, зможуть повноцінно працювати і надавати послуги. Зокрема, крім допомоги вдома, одиноким громадянам, у центрі надання соціальних послуг працюватиме швея, взуттєвик, перукар, тобто спектр на­дання послуг досить широкий. Найперше працевлаштовуватимуть тих, хто трудився в терцентрі, адже більшість з них виявили бажання і надалі працювати соціальним працівником. При наявності вакантних посад – працевлаштовуватимуть й інших бажа­ючих.

Депутат Володимир Пограничний вніс на розгляд сесії поправку, щоб контракт з ди­ректором укласти на два роки, однак вона не була підтримана. Обранці затвердили Надію Іванюк на посаді директора Центру надання соціальних послуг, міський голова укладе контракт із директором терміном на п’ять років.

Кілька кадрових питань «Про внесення змін до структури апарату та загальної чисельності Сокальської міської ради та її ви­конавчих органів» доповіла головний спеціаліст Оксана Шклянка. Вона зазначила, що в ході децентралізації місцеві громади отри­мали більш широкі повноваження і більшу відповідальність. Перелік послуг, які можуть надаватися на місцях постійно розширюєть­ся. Мешканці громад очікують від місцевої влади зручних та якісних адміністративних послуг. Саме тому важливо, щоб якнайшвид­ше були створені Центри надання адмініс­тративних послуг. Нагальність їх створення зумовлена в тому числі й рішенням Кабміну про реорганізацію Сокальської районної державної адміністрації. Відповідно до роз­порядження від 16 грудня 2020 року №1635, працівників Сокальської РДА, зокрема, держслужбовців відділу державної реєстра­ції та Центру надання адміністративних послуг, попередили про вивільнення. З ме­тою збереження фахівців та залучення їх до роботи в органі місцевого самоврядуван­ня для надання якісних адміністративних послуг, необхідно приймати рішення про ут­ворення Центру надання адміністративних послуг як виконавчого органу ради. Оскільки зараз в міськраді функціонує відділ надання адміністративних послуг, і з метою уникнення дублювання виконання повноважень, то йо­го пропонують вивести з структури міської ради з 15 квітня 2021 року. Крім того, проєк­том рішення пропонується ввести в штат міської ради відділ організаційного забезпе­чення діяльності ради, в кількості двох осіб, відділ кадрової роботи – також дві штатні одиниці. Депутати підтримали цей проєкт рішення і внесли зміни у штатний розпис.

Міський голова Сергій Касян зазачив: «Де­які депутати спекулюють на темі збільшення штатного розпису міськради. В інтернет ви­кладають гнівні пости, мовляв, навіщо збіль­шувати штат міської ради до 101 особи. Насправді, це не є так багато, тому що серед усіх циx працівників – 19 старост в кожній сільській раді, 12 діловодів, які будуть прий­мати людей в селах, це вже виходить трети­на штату. Крім того, 12 працівників Центру надання адміністративних послуг, це вихо­дить лише старости, діловоди і ЦНАП – половина штату. Штат і так сформований по мінімуму. Адже, наприклад, п’ятеро осіб в земельному відділі – мені фермери гово­рять, що це зовсім мало, у відділі соціаль­ного захисту – лише 2 особи, у юридичному відділі – троє. Усі держслужбовці мають чимало роботи, адже якщо порахувати, що в сільських радах, Сокальській міській раді, райдержадміністрації в попередньому скли­канні разом працювало майже 250 осіб, то тепер лише 101 людина, це виходить в 2,5 рази менше, а об’єм робіт не зменшився».

Питання «Про затвердження програми будівництва, реконструкції та ремонту доріг громади Сокальської міської ради на 2021 рік» доповів заступник міського голови Олег Олійник. Він зазначив, що площа Сокаль­ської міської територіальної громади стано­вить 683,7 кв. км, її пересікають автомобільні дороги загального та комунального значен­ня. Мережа автомобільних доріг загального користування становить 293,6 км, з них: 25,1 – державного значення, 75,9 км – облас­ного значення, 192,6 км – місцевого значен­ня. Дороги державного значення знаходяться на балансі та у підпорядкуванні Служби автомобільних доріг у Львівській області. Відповідно до розпорядження Львівської ОДА від 8 грудня 2017 року, дороги обласно­го та місцевого значення, в тому числі і Сокальської міської територіальної громади, передано на баланс Департаменту дорож­нього господарства, транспорту та зв’язку облдержадміністрації.

Стан доріг, особливо у сільській місцевості, є вкрай незадовільним та спричинює виник­нення аварійних ситуацій, що ставлять під загрозу життя та здоров’я людей. У зв’язку із збільшенням транспортного навантажен­ня, шляхова мережа втрачає свої експлуа­таційні якості і потребує як експлуатаційного утримання, так і ремонту, а місцями і повної реконструкції або будівництва. Як зазначив О. Олійник, наразі передбачено лише 1 млн. грн. на реалізацію Програми. З них 100 тис. грн. – співфінансуванням на ремонт дороги «Угринів-Хоробрів» в напрямку до прикор­донного пункту пропуску. Є напрацювання з Службою автомобільних доріг та Львів­ською ОДА по дорозі «Сокаль-Стоянів» (від м. Сокаль до кордону з Радехівщиною, окре­мими відтинками), «Червоноград-Перетоки» (найбільш проблемні на­прямки «Ромош-Перетоки», «Перетоки-Самоволя»), «Тартаків-Княже», «Скомо­рохи-Роятин», «Комарів-Пе­респа», «Жвирка-Зави­шень». Проведено аналіз і включено в перелік вулиці в м. Сокаль, на які є виготов­лена проєктно-кошторисна документація. Але наразі коштів на ремонт цих доріг в ОТГ немає. Депутати одно­голосно затвердили Прог­раму.

Найбільш «гаряче» було у залі під час розгляду питання «Про затвердження старост Сокальської міської ради». Досі на старостинських окру­гах у Волиці та Хороброві їх не призначено. Міський голова С. Касян побував у цих громадах, зустрівся з мешканцям. Він зазначив, що по Хороброву виставляє кандидатуру Воло­димира Сави, а по Волиці – Надії Білик. Обидвоє кандидатів на старосту розповіли про свою роботу, адже вони неодноразово були сільськими головами, тому мають знач­ні досягнення у роботі, реалізували чимало проєктів.

Перед голосуванням слова попросили депутати Олег Іванчина та Михайло Веклин.

Олег Іванчина: «Питання старости у Воли­ці – дуже складне, але ми сьогодні повинні поставити крапку у цій полеміці. Прошу колег-депутатів не «роздмухувати далі вогню», при голосуванні відкинути партійні інтереси і голосувати по совісті. Відносно кандидатури Надії Білик – працівники уста­нов, які працюють на території сільради, підтримали її».

Михайло Веклин: «Я розумію, що кожен вже визначився, за кого буде голосувати, ніхто не дуже слухає. Депутати, пошкодуйте громаду, яка живе вже місяць без старости. Тут немає конкуренції, змагання, для чого було робити громадські слухання і висувати кандидатуру, якщо її не підтримають? Якщо не підтримаєте Володимира Саву – це буде неповага до свого голови, який запропону­вав цю кандидатуру. Нам не треба політика, нам треба людину, яка буде керувати, нада­вати послуги. Ця посада не золота, там мо­ре роботи…»

Під час голосування за кандидатуру Надії Білик 17 депутатів проголосували «за», 17 – «утрималися», відповідно рішення не прийнято. Кандидатуру Володимира Сави підтримали 18 депутатів, його затвердили старостою Хороброва, Угринова, Нинович, Нісмич.

Далі міський голова зачитав звернення від 18 депутатів, в якому, зокрема, йдеться, що вони підтримують на старосту сіл Воли­ця, Комарів кандидатуру Олега Коханчука. Відповідно Сергій Касян поставив на голосу­вання. Однак у залі було чимало прихильни­ків і Надії Білик, і Олега Коханчука, громада почала блокувати трибуну і не давала депу­татам висловити свою думку. Почалися кри­ки, вигуки. Міський голова оголосив перерву на десять хвилин і покликав керівників фрак­цій. Прийшли до консолідованого рішення, що необхідно завершити голосування і на наступній сесії можливо запропонувати іншу кандидатуру (якщо не буде необхідної кіль­кості голосів), щоб в селах не було розбрату. Таким чином кандидатура Олега Коханчука теж не була підтримана (17 – за).

Після цього депутати внесли зміни в склад виконкому міської ради, ввели до нього ста­росту Володимира Саву. А також затвердили Положення про старосту, де чітко прописано його права, обов’язки та повноваження.

Наприкінці сесії прийнято такі звернення:

– щодо неприпустимості підвищення цін на природний газ, електричну енергію, водо­постачання та водовідведення;

– до Президента України, Верховної Ради України щодо збільшення видатків на випла­ту пільг і житлових субсидій громадянам на оплату житлово-комунальним послуг, прид­бання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу у зв’язку з підви­щенням тарифів на житлово-комунальні послуги;

– до Кабінету Міністрів України, Міністер­ства освіти і науки України, Міністерства фінансів України щодо розподілу освітньої субвенції.

Загалом на цій сесії протягом двох пле­нарних засідань депутати розглянули сорок дев’ять питань.

Ольга ДЕНИСЮК.

Фото автора.