Головна Економіка Стан соціально-трудових відносин, результати вирішення колективних трудових спорів, конфліктних ситуацій у Львівській...

Стан соціально-трудових відносин, результати вирішення колективних трудових спорів, конфліктних ситуацій у Львівській області у 2022 році

Упродовж 2022 року діяльність відділення Національної служби посередництва і прими­рення в Львівській області (відділення НСПП в Львівській області) відповідно до Законів України «Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)», «Про соціаль­ний діалог в Україні» була спрямована на здійснення сприяння у вирішенні колективних трудових спорів (конфліктів), поліпшення стану соціально-трудових відносин (СТВ) у трудових колективах підприємств, установ, організацій області, прогнозування та запобі­гання виникненню колективних трудових спо­рів (конфліктів), сприяння забезпеченню здійснення соціального діалогу, проведення оцінки відповідності критеріям репрезента­тив­ності профспілок та організацій робото­давців.

З метою вжиття заходів щодо поліпшення стану СТВ, забезпечення соціальної стабіль­ності в регіоні в умовах воєнного часу відді­лення НСПП в Львівській області взаємодіє з органами виконавчої влади та місцевого самоврядування, профспілками, організація­ми роботодавців, правоохоронними та кон­тролюючими органами, керівниками підпри­ємств, установ, організацій області та представницькими органами найманих праців­ників, громадськими організаціями.

На виконання завдань та функцій відділен­ня НСПП в Львівській області упродовж 2022 року сприяло вирішенню 49 колективних тру­дових спорів (конфліктів) (КТС(К)), безпосередніми учасниками яких стали понад 5,5 тис. працівників.

Загалом у зазначених КТС(К) найманими працівниками, профспілками було висунуто 125 вимог, з яких 56 (44,8%) – щодо виконан­ня колективного договору, угоди; 42 (33,6%) – щодо невиконання вимог законодавства про працю; 20 (16%) – щодо укладення або зміни колективного договору, угоди; 7 (5,6%) – щодо встановлення нових або зміни існую­чих соціально-економічних умов праці та ви­робничого побуту.

Крім того, у зазначеному періоді відділення НСПП в Львівській області здійснювало захо­ди по запобіганню виникнення КТС(К), спря­мовані на врегулювання конфліктних ситуацій на 26 підприємствах, в установах, організаці­ях області, учасниками яких стали понад 6,3 тис. найманих працівників. Завдяки превен­тивним заходам відділення НСПП в Львів­ській області врегульовано конфліктні ситуації на 18 підприємствах.

У галузевому розрізі із загальної кількості КТС (К) та конфліктних ситуацій найбільшу кількість – 32 або 48,5% було зареєстровано на підприємствах, в установах, організаціях охорони здоров’я, 27 або 40,9% у галузі до­бувної промисловості.

Основними, найбільш поширеними причи­нами виникнення колективних трудових спорів, конфліктних ситуацій є порушення чинно­го законодавства з праці, зокрема, заборгованість із заробітної плати та несвоєчасність виплати поточної заробітної плати, невико­нання положень колективного договору.

Упродовж 2022 року проведено 292 при­мирні процедури, спрямовані на вирішення КТС(К) та запобігання їх виникненню.

У результаті заходів, здійснених відділен­ням НСПП в Львівській області у ході сприяння вирішенню КТС (К) та запобігання їх виникненню, погашено заборгованість із виплати заробітної плати в сумі 24,6 млн. грн. або 98,7% від загальної суми боргу, що стала основною причиною виникнення КТС (К) та конфліктних ситуацій.

За сприяння відділення НСПП в Львівській області та за участю органів влади, профспілок здійснювалось вирішення КТС (К) у ДП «Львів­вугілля», ПрАТ «Шахта «Надія», КНП «Сос­нівська міська лікарня Червоно­градської міської ради», КНП «Центральна міська лікарня м. Борис­лава» Бориславської міської ради, та інших спорів.

Упродовж 2022 року відділенням НСПП в Львівській області розглянуто 159 звернень громадян, листів юридичних осіб та представ­ників об’єднань громадян, у яких було пору­шено 217 питань.

Відділенням НСПП в Львівській області та­кож здійснюються заходи щодо забезпечення реалізації Закону України «Про соціальний діалог в Україні», відповідно до якого на НСПП покладено функції щодо проведення оцінки відповідності критеріям репрезента­тивності (підтвердження репрезентативності) сторін соціального діалогу.

Серед основних принципів, відповідно до яких здійснюється соціальний діалог, Законом України «Про соціальний діалог в Україні» визначено принцип репрезентатив­ності і правомочності сторін та їх представ­ників. Тому, згідно ст. 4 зазначеного Закону для участі у колективних переговорах з ук­ладення колективних договорів і угод, тристоронніх або двосторонніх органах соці­ального діалогу та у міжнародних заходах склад суб’єктів профспілкової сторони та сторони роботодавців на національному, галузевому та територіаль­ному рівнях визнача­єть­ся за критеріями репрезентативності.

На локальному рівні відповідно до ч. 4 ст. 6 вказаного Закону первинні профспілкові організації при укладенні колективних догово­рів є репрезентативними і не потребують проходження процедури оцінки відповідності критеріям репрезентативності.

Відповідно до рішень відділення НСПП в Львівській області визнано такими, що відповідають критеріям репрезентативності (під­твердили репрезентативність) на територіальному рівні для участі у колективних переговорах з укладення територіальних угод та для делегування представників до відповідних органів соціального діалогу 37 суб’єктів сторін профспілок та організацій роботодавців Львівської області. Реєстр репрезентативних суб’єктів сторін профспілок та організацій роботодавців області розміщено на сайті НСПП.

У питаннях поліпшення стану СТВ у трудо­вих колективах, сприяння вирішенню колективних трудових спорів, конфліктних ситу­ацій, надання сторонам роз’яснень та консультацій з питань трудового законодавства та законодавства про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів) суттєву допомогу надають утворені НСПП позаштатні інституції. На даний час на гро­мадських засадах працюють 21 трудовий арбітр та 3 посередники НСПП, у районах та містах області діють 15 інформаційно-консультаційних центрів НСПП.

Інформація про діяльність НСПП та відділення НСПП в Львівській області розміщена на офіційному сайті НСПП (www.nspp.gov.ua) та на сторінці НСПП в соцмережі Facebook (https://www.facebook. com/profile.php?id=100086943761496). За роз’ясненнями та консультаціями з питань трудового законодавства та законодавства про порядок вирішення КТС (К), процедури оцінки відповідності критеріям репрезента­тивності сторін соціального діалогу зверта­тись до відділення НСПП в Львівській області за тел.: (032) 299-93-15, 261-10-82, елек­тронна пошта: lvivnspp@ukr.net.

Наталія ЛАГОДА,
начальник управління соціально-еконо-мічного розвитку територій Червоноградської райдержадміністрації, завідуюча інформаційно-консультацій­ним центром Національної служби посе­редництва  і примирення у Червоноградському районі.