Головна Економіка СТРАХОВІ ВИПЛАТИ З 1 СІЧНЯ 2023 РОКУ ЗДІЙСНЮЄ ПЕНСІЙНИЙ ФОНД УКРАЇНИ: ЩО...

СТРАХОВІ ВИПЛАТИ З 1 СІЧНЯ 2023 РОКУ ЗДІЙСНЮЄ ПЕНСІЙНИЙ ФОНД УКРАЇНИ: ЩО ЦЕ ОЗНАЧАЄ ДЛЯ РОБОТОДАВЦІВ ТА ЗАСТРАХОВАНИХ ОСІБ

З 1 січня 2023 року уповноваженим орга­ном в системі загальнообов’язкового дер­жавного соціального страхування є Пенсійний Фонд України. Це передбачено Законом України від 21.09.2022 р. №2620-IX «Про внесення змін до Закону України «Про за­гальнообов’язкове державне соціальне страхування» та Закону України «Про за­гальнообов’язкове державне пенсійне страхування», постановою Кабінету Мініс­трів України від 02.12. 2022 p. №1350 «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України щодо забезпечення реалі­зації окремих функцій Пенсійного фонду України та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України».

Органи Пенсійного фонду призначатимуть та виплачуватимуть такі види страхових ви­плат внаслідок нещасного випадку на вироб­ництві або професійного захворювання:

– допомога по тимчасовій непрацездат­ності – виплачується у розмірі 100% серед­ньої заробітної плати (перші 17 днів за раху­нок коштів страхувальника, починаючи з 18 дня – за рахунок коштів соціального страху­вання);

– одноразова допомога в разі стійкої втра­ти професійної працездатності, призначаєть­ся на підставі довідки МСЕК; її розмір визначається в залежності від ступеня втрати професійної працездатності, із розрахунку 7 мінімальних заробітних плат, встановлених законом на день настання права потерпілому на страхову виплату (з 01.10.2022 p. розмір мінімальної заробітної плати – 6 700 грн);

– щомісячні страхові виплати – встанов­люються відповідно до ступеня втрати про­фесійної працездатності та середньомісяч­ної заробітної плати потерпілого перед настанням страхового випадку; мінімальний розмір призначеної щомісячної виплати потерпілому в перерахунку на 100% втрати працездатності не може бути меншим міні­мальної заробітної плати, максимальний – не повинен перевищувати чотири мінімальні заробітні плати;

– виплати у разі переведення на легшу, нижчеоплачувану роботу – за потерпілим зберігається його середньомісячна заробіт­на плата на строк визначений ЛКК або МСЕК (перші 14 днів доплата здійснюється за ра­хунок коштів страхувальника, починаючи з 15 дня – за рахунок коштів соціального стра­хування);

– щомісячні виплати дитині, яка народила­ся з інвалідністю, внаслідок травмування на виробництві або професійного захворю­вання її матері під час вагітності, здійсню­ються до досягнення дитиною 18 років, або до закінчення навчання, але не більш як до досягнення 23 років;

– страхові виплати непрацездатним членам сім’ї у разі смерті потерпілого:

  • одноразова допомога сім’ї (у розмірі 40 розмірів мінімальної заробітної плати (40 х 6700 грн = 268 000 грн));
  • одноразова виплата кожній особі, яка була на його утриманні (у розмірі 8 розмірів мінімальної заробітної плати (8 х 6700 грн = 53 600 грн);
  • щомісячні страхові виплати (визнача­ються із середньомісячної заробітної плати потерпілого; сума виплат кожній особі, яка має на них право, визначаються шляхом ділення частини заробітної плати потерпіло­го, що припадає на цих осіб, на їх кількість).

У який спосіб можна подати доку­менти

Заява, разом із документами необхідними для призначення, перерахування, продов­ження та здійснення страхових виплат і со­ціальних послуг, подається:

– у паперовому вигляді особисто, або через уповноваженого представника, до територіального органу Пенсійного фонду України (сервісний центр);

– в електронній формі через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду Укра­їни з використанням кваліфікованого елек­тронного підпису чи електронної системи BankID, або через Портал Дія.

Термін розгляду документів та прий­няття рішення

Рішення про призначення, перерахування, продовження та здійснення страхових вип­лат і соціальних послуг приймається протя­гом 10 днів після надходження заяви з усіма необхідними документами, з урахуванням отриманої органом Пенсійного фонду, що призначає страхову виплату, інформації із відповідних державних електронних інфор­маційних реєстрів та баз даних.

Рішення за результатами розгляду заяви оформлюється постановою за підписом керівника органу, що призначає страхову виплату, та зберігається в електронній справі отримувача такої виплати.

Порядок виплати

Нарахована сума страхових виплат вклю­чається у документи для виплати не пізніше одного місяця з дня прийняття рішення про призначення, перерахування, продовження її виплати.

Щомісячні страхові виплати виплачуються через установи уповноважених банків або національним оператором поштового зв’язку АТ «Укрпошта», за місцем фактичного про­живання отримувача, зазначеного у заяві. Одноразові виплати здійснюються уповнова­женими банками.

Ті, хто отримував відповідні виплати у Фонді соціального страхування України, продовжать їх отримувати на раніше зазна­чені у заявах рахунки.

 

Ярослава ОЛЕЙНІКОВА,
начальник відділу обслуговування  громадян №19 (сервісний центр) Головного управління Пенсійного фонду України у Львівській області.