Головна Листи Батьки народжують дитину для земного життя, а хресні при­носять дитину до Божого...

Батьки народжують дитину для земного життя, а хресні при­носять дитину до Божого храму, щоб во­на отримала життя духов­не

«ХРЕСНА»

«…Дитинка збиралася зійти з неба на землю і спитала в Госпо­да: «Боже, як я там буду жити?» Господь відповів: «Не бійся! Я приставлю біля тебе твого Анге­ла-охоронця – Хресну. Вона у всьому допомагатиме тобі», – розповід­дю цієї притчі розпоча­лася презентація книжки «Хрес­на», написана в жанрі «есей» (спроба, нарис, зважува­ння – жанр худож­ньо-публіцистичної творчості ха­рактерний вільним, не обов’язко­во вичерпним, але виразно індивідуалізованим трактуванням теми) його автор­кою – письменницею Оксаною Блащук з с. Завишень.

Батьки народжують дитину для земного життя, а хресні при­носять дитину до Божого храму, щоб во­на отримала життя духов­не. Саме вони мають бути прик­ладом, як потрібно ставитись до ближніх, як про­живати своє жит­тя у вірі й вчити у всіх життєвих обставинах покладатися на Бо­га. До книжки увійшли біографіч­ні спогади-фрагменти та хвилюючі роздуми ліричної героїні, яка у зрілому віці переосмислює по­дії свого дитин­ства і юності, від­дає шану своїй хресній матері, і з великою любо­в’ю і щемом серця розповідає про себе і хресну, дитинство та юність, про любов до української пісні, рід­ного мальовничого Прибузь­кого краю з колоритною назвою: селo Завишень.

Звучали і пісні… Пісні 50-60 ро­ків, які співала хресна для неї і яких давно вже не чути – мело­дій­ні, ліричні пісні з глибоким зміс­том, але, знайшовши старі пла­тівки, Оксана Іванівна змогла перенести присутніх в ті далекі часи, що відбувалися в рідному селі, коли співали ті пісні: «Чи до­рогу тобі, може, хтось перебіг, //чи її замели ті вітри барвисті,// чом так рано в саду раптом сніг, ранній сніг,//сніг, як сум, на зеле­ному листі?»

Книжка складається з десяти розповідей і є великим мовно-діалектно-краєзнавчим матеріа­лом з додатком пісень і щирою розповіддю батька героїні про її хресну – «цьотку Ганку» – так авторка тоді її називала.

Презентація відбувалася в чи­тальному залі Сокальської цен­тральної публіч­ної бібліотеки. Ак­тивну участь в підготовці й про­веденні брали: На­талія Криш­таль­ська – вчитель мистецтва Сокаль­ської школи-ліцею №3, яка разом з Оксаною Іванівною співала укра­їнських народних пісень і відпові­дала за музичне оформлення; Світлана Криш­тальська – бібліо­текарка дитячої бібліотеки, яка зробила і відтво­рювала на екран слайдову пре­зентацію; Наталія Козак – біб­ліотекарка, Ольга Че­сак – заступник директора по роботі з дітьми також до­помагали у створенні слайдів, і, звичайно, господиня-директорка централь­ної публіч­ної бібліотеки Христи­на Дасюк.

Присутні: донечка Оленка, ро­дичі, друзі, знайомі дякували ав­торці за цікаву і змістовну пре­зентацію книжки; разом співали українських пісень; мали змогу придбати книжку з автографом.

«…Наскільки великий обов’я­зок того, хто причетний до духов­ного, хто прийняв запоруку про чесно­ти, щоби виявити велику турботу, переконуючи, наставля­ючи, ви­правляючи, проявляючи батьків­ську любов… тож тепер і ви, хре­щені батьки, знайте, що неабияка небезпека загрожує вам, якщо виявите недбалість» (Святитель Іван Златоустий).

Оксана СУМБАЄВА,
членкиня літературно-мистецького об’єднання «Колос».