Головна Листи Новий сучасний реанімобіль отримала Сокальська центральна районна лікарня

Новий сучасний реанімобіль отримала Сокальська центральна районна лікарня

Нову машину швидкої медичної допомоги «Ford Transit» класу «С» придбала Сокальська районна рада в межах міжнародного проєкту «На допомогу. Підвищення доступності до медичного обслуговування в небезпеч­них для життя ситуаціях шляхом взаємодії структур, служб швидкої медичної допомоги на прикордонних територіях Польщі, Білорусі і України», який реалізову­ється спільно з польськими та білоруськими партнера­ми: Томашівським і Грубі­шевським повітами (Респуб­ліка Польща) та Жабінковською районною радою (Рес­публіка Білорусь). Автомо­біль призначений для того, щоб не тільки якнайшвидше довести хворого до медич­ного закладу, а й надати йо­му екстрену допомогу доро­гою до лікарні, рятувати постраждалих в надзвичай­них ситуаціях. Для цього він укомплектований усім необ­хідним обладнанням, а всі медичні прилади та устатку­вання розроблені для вико­ристання під час руху та у польових умовах.

Урочиста церемонія пере­дачі відбулась на території Сокальської районної лікар­ні, за участю голови Сокаль­ської районної ради Миколи Паська, заступника головно­го лікаря з медичної частини СЦРЛ Марії Кріль, співзас­новника товариства «КСЕН­КО АВТО ПРОДАКШ» (пос­тачальника машини) заступника директора з комерцій­них питань Олександра Чер­кашина, координатора між­народного проєкту Уляни Шутовської та місцевих жур­налістів.

Микола Пасько привітав всіх медиків із Міжнародним днем лікаря, який цього року відзначається 5 жовтня: «Це дуже символічно, що саме у своє професійне свято Ви отримали подарунок – но­вий реанімобіль, який буде надавати весь спектр необ­хідної медичної допомоги для обслуговування жителів прикордонної території. Я дякую фірмі «КСЕНКО АВТО ПРОДАКШ», яка виграла тендер і змогла оператив­но виконати замовлення. Це одна із найкращих машин швидкої медичної допомоги класу «С». Її вартість – 3 млн. 153 тис. грн. Наявність такого автомобіля дасть можливість значно поліпши­ти якість обслуговування хворих і допоможе рятува­ти життя людей.»

Олександр Черкашин під­твердив, що даний реанімо­біль є найкращим в Україні за технологічними рішення­ми та медичним оснащен­ням, від найкращих провід­них виробників світу: «Відтепер, кількість шансів збе­регти життя пацієнта при транспортуванні його до лікарні значно зросла, адже реанімобіль оснащений всім необхідним обладнанням європейського зразка. Тому він стане потужним інстру­ментом для рятування життя людей».

За словами медиків, реані­мобіль отримали дуже вчас­но, адже старі машини практично вичерпали свій ре­сурс. Заступник головного лікаря Марія Кріль відзна­чила, що завдяки міжнарод­ному проєкту, який реалізо­вує Сокальська районна рада, вдалось суттєво покра­щити матеріальну базу ра­йонної лікарні: «Ми отрима­ли три електрокардіографи, ультразвукову діагнос­тичну та наркозно-дихаль­ну системи. Нове сучасне обладнання допомагає ліка­рям зберегти здоров’я лю­дей, швидко і точно діагностувати захворювання. Зав­дяки новому автомобілю ми зможемо оперативно тран­спортувати хворих у важко­му стані в інші лікувальні заклади. Я дякую Сокаль­ській районній раді і всім, хто долучився до реалізації міжнародного проєкту, за можливість покращити на­дання медичних послуг меш­канцям нашого району».

Після короткої урочистої частини Олександр Черка­шин, один з керівників фірми «КСЕНКО АВТО ПРОДАКШ», провів презентацію реанімо­біля, який обладнано за останнім словом техніки, про­демонструвавши всі його можливості. Карета швидкої забезпечена діагностичним та вентиляційним обладнан­ням, устаткуванням для перенесення хворих, для лю­дей, які отримали травми чи переломи, приладами для пацієнтів, чиє життя під заг­розою, перев’язувальними матеріалами та низкою іншої необхідної апаратури.

Нагадаємо, що Сокаль­ська районна рада спільно із польськими та білоруськи­ми партнерами, у межах Програми транскордонного співробітництва «Польща-Білорусь-Україна 2014-2020», реалізовує три міжнародні проєкти: «На допомогу. Під­вищення доступності до ме­дичного обслуговування в небезпечних для життя ситу­аціях шляхом взаємодії структур, служб швидкої ме­дичної допомоги на прикор­донних територіях Польщі, Білорусі і України», «Підви­щення доступності прикор­донної дорожньої інфраструктури в районах: Замойсько­му (Польща) і Сокальському (Україна) у поєднанні з про­моцією екологічних проек­тів» та «Єднає нас Буг – ут­ворення двох транскордонних байдаркових туристич­них маршрутів». Загальний бюджет трьох проєктів з українського боку становить 915 436, 44 EUR. З них 90% коштів фінансує Євросоюз.

Згідно з умовами медично­го проєкту для Сокальської центральної районної лікарні вже було придбано три елек­трокардіографи, ультразву­кова діагностична та наркоз­но-дихальна системи та реанімобіль. Загальна вар­тість обладнання становить 6 млн. 60 тис. 677 грн. Ще на черзі проведення навчання жителів прикордонних райо­нів, як надавати першу ме­дичну допомогу. Окрім того, для боротьби із COVID-19 спільний моніторинговий ко­мітет Програми транскор­донного співробітництва Польща-Білорусь-Україна прийняв рішення про виді­лення додаткових коштів для партнерів Програми. Сокаль­щина отримає 40 тис. 800 євро, за які будуть придбані монітори для пацієнтів, хво­рих на коронавірусну інфек­цію.

Ганна БРОДЮК.

Василь СОРОЧУК (фото).