Головна Освіта Про сучасні виклики освіти розповіла голова Сокальської районної організації працівників освіти і...

Про сучасні виклики освіти розповіла голова Сокальської районної організації працівників освіти і науки України Галина Дробиняк

ОСВІТА – ОСНОВА ДЕРЖАВИ

 Освіта має бути пріоритетною сферою соці­ально-економічного, духовного і культурного роз­витку суспільства. Саме це є наріжним каменем у роботі профспілки працівників освіти району. Про її діяльність, проблеми, соціальний діалог із владою щодо відстоювання інтересів спілчан, розповіла голова Сокальської районної організації працівників освіти і науки України Галина ДРОБИНЯК.

– Пані Галино, вже не один рік очолюєте профспілку праців­ників освіти району. Розкажіть читачам про цю роботу.

– Так, не один, а всього лише три. Якщо говорити про досвід такої громадської роботи, то я все ще вчуся. Але довіра людей – це велика сила.

Профспілка займається різними питаннями: це погодження педаго­гічного навантаження, розкладу уроків та занять, графіків відпусток, тарифікаційних списків, положення про преміювання і розміру грошо­вої винагороди; це заходи з охоро­ни праці та техніки безпеки в зак­ладах освіти, це атестація педагогічних працівників, це розгляд спір­них питань та скарг – важко перелі­чити все. Але, окрім того, проф­спілка бере участь в обговоренні проєктів Законів України, вносить свої пропозиції. Зокрема, так було і з Законами України «Про освіту» та «Про повну загальну середню освіту». Приємно зазначити, що більшу частина цих поправок вра­хували в обох законах. А проєкт закону «Про працю», після актив­них протестів профспілок, було відправлено на доопрацювання.

– Чи працівники всіх освітніх закладів входять до Сокальсь­кої районної організації праців­ників освіти і науки України? Чи є такі, що вийшли. Якщо так, то чому?

– На жаль, первинні профспіл­кові організації є не у всіх закладах освіти. Проте, якщо три роки тому первинок було всього 34, то на да­ний час їх уже 53.

Виходять з профспілки, в основ­ному, працюючі вчителі-пенсіоне­ри, але зараз у нас іде відтік спіл­чан ще й через те, що молоді пер-спективні творчі педагоги залиша­ють роботу в школі та їдуть працю­вати за кордон.

– Чи профспілка вимагає до­даткового захисту освітян у зв’язку з ризиками захворіти на COVID-19?

– Безумовно, профспілками було направлено ряд звернень до усіх гілок влади, в яких звертаємо увагу на небезпеки, яким піддаються вчи­телі, на відсутність надійного захис­ту від COVID-19, гарантій безпеки на робочому місці. Сподіваємося, що держава обернеться обличчям до вчителів, адже лікарі, перебу­ваючи в перших рядах боротьби, мають спеціальні засоби захисту, а педагоги отримали на руки по дві багаторазові маски.

– Як фінансується організація?

– Якщо так можна сказати, то ми утримуємо себе самі. Всі наші кошти – це профспілкові внески спілчан. 50 відсотків надходжень залишаються у розпорядженні пер­винних профспілкових організацій, а 30% належать районній органі­зації.

– Які найнагальніші питання доводиться вирішувати сьо­годні?

– Вони пов’язані з тим, що Мініс­терством освіти і науки України, є порушення норм законодавства щодо соціального діалогу, без по­годження з освітянською громад­ськістю, розроблено проєкт Кон­цепції реформування оплати праці педагогічних та науково-педагогіч­них працівників. В ньому пропозиції ревізувати норми Законів України «Про освіту» та «Про повну загаль­ну середню освіту» й скасувати низку постанов Кабінету Міністрів України щодо оплати праці педаго­гічних та науково-педагогічних пра­цівників, які було озвучено під час засідання Комітету з питань освіти, науки та інновацій Верховної Ради України 2 вересня цього року. Це призведе до зниження рівня заро­бітної плати, оскільки пропонується зменшити надбавки за престиж­ність праці з 30 до 15% та скасува­ти чинне підвищення на 10 відсотків, замінивши його підвищенням окладів за коефіцієнтом 1,2. Тому ми вже включилися в роботу, пи­шемо листи до Президента Украї­ни, Верховної Ради України, Кабі­нету Міністрів, народних депутатів, рідного Міністерства, щоб не до­пустити такої псевдореформи оп­лати праці усіх педагогічних працівників.

– Чи освітяни – члени проф­спілки отримують захист у правовому та соціально-еконо­мічному полі, підтримку та допомогу в скрутних життє­вих ситуаціях?

– Всі освітяни (і не лише спілча­ни) мають можливістю скориста­тися безкоштовними юридичними консультаціями відповідної служби Львівської обласної організації профспілки. Отримати їх можна як письмово, так і телефоном. Щороку наші львівські юристи проводять виїзні засідання в районах, кон­сультуючи педагогів на місцях.

Життєві ситуації бувають різні. Ми практикуємо також одноразову грошову допомогу в розмірі не мен­ше 500 гривень з коштів Ради Со­кальської РОППОіНУ.

– Чи доводилося за ці роки захищати права та інтереси членів профспілки?

– Звичайно, всі ми живі люди. Світ довкола змінюється дуже швидко. Я сьогодні хочу подякува­ти всім, хто звертався до мене по допомогу. Практично всі справи вдалося вирішити позитивно. А ще хочу подякувати тим керівникам, відповідальним особам, які пішли нам назустріч і допомогли вирішити іноді дуже складні проблеми.

– Нині усі галузі переживають реформування. Торкнулося во­но й освіти. Невже відбудеться оптимізація освітніх закладів. Фахівці-реформатори підраху­вали, що 44 тисячі вчителів бу­де вивільнено. Що думаєте з цього приводу? Як профспілка може захисти права спілчан?

– До кінця року оптимізація нас не торкнеться. Тому цьогоріч шко­ли працюють як завжди, якщо не враховувати карантину у зв’язку з коронавірусом. Але знаємо, що після виборів відбудеться остаточ­не формування всіх ОТГ. Оче­видно, що жодна з територіальних громад не в змозі буде утримувати таку кількість навчальних закладів, яку маємо зараз. Тому вивільнення вчителів однозначно відбудеться. Будемо сподіватися, що деякий досвід роботи закладів освіти в ОТГ можна вже зараз запозичити в тих успішних громадах, які відок­ремилися раніше. Важко говорити, як будуть діяти засновники, але сподіваюся, що кожен із них поста­рається зберегти в усіх закладах освіти творчих педагогів.

– У Фейсбуці можна побачити довідки скільки заробляють ди­ректори шкіл району, що свід­чить про відчутне поліпшення їх матері­ального забезпечення. А яка середня заробітна плата освітніх працівників?

– За тієї відповідальності, яка зараз лежить на плечах керівників закладів освіти, їхня зарплата має бути достойною, зрештою, як і заробітна плата кожного вчителя. Щодо заробітної плати педагогів, то оклад вчителя вищої категорії близько 5000 грн. Все решту він отримує як надбавки за престиж­ність 30%, за стаж роботи до 30%, плюс завідування кабінетами, класне керівництво, перевірка зо­шитів, можливо гурткова робота. В результаті це 10-13 тисяч гри­вень. Це в середньому. Заробітна плата молодих педагогів, це 10-11 розряд, – в межах 4000-4400 грн.

– Які методи або, скажімо так, засоби впливу використо­вує профспілка, об­стоюючи законодавчо га­рантовані права освітян?

– Безумовно, це наші письмові звернення до влади, це зустрічі з народними депутатами, це під­тримка депутатського корпусу, це звернення до Конституційного суду України, до Уповноваженого з прав людини в Україні. І, безумовно, акції протесту. Хоча зараз, в час карантину, чисельні акції профспіл­ки неможливі.

– А як профспілка освіти та науки району дбає про забезпе­чення гаран­тій для педагогіч­них пра­цівників дошкільних, по­зашкільних навчальних закладів, методистів?

– Ми не ділимо педагогів на школу, довкілля та позашкілля, але варто зауважити, що найважче, безумовно, саме дошкіллю. Фінан­сується дошкілля з місцевого бюд­жету. І якщо освітня субвенція на підвищення заробітних плат педа­гогів з Державного бюджету дала змогу підвищити оклади вчителям ще у 2018 році, то підняття окладів довкіллю всього на 10% нарешті відбулось лише торік. Але тут ще є інша проблема: мізерні заробітні плати обслуговуючого персоналу (кухарів, прачок і т. д.)

– Профспілка колись у своїй діяльності акцентувала увагу на оздоровленні та організацією відпочинку працівників. А як тепер?

– Така практика продовжується. За два роки оздоровлено 71 дитину працівників закладів освіти. Діти відпочивали біля моря – в Коблево та Рибаківці. Львівська обласна профспілка має у Трускавці пансіо­нат «Пролісок». Тому спілчан оздо­ровлюємо в ньому. Щороку це 10-12 педагогів. Вартість путівок для членів профспілки всього 30%. Решту оплачують районна та об­ласна профспілки.

– Чи молоді педагоги зверта­ються до вас за допомогою?

І не лише молоді педагоги. Рада допомогти всім, кому потрібна по­рада, підтримка. Якщо в якихось питаннях мені бракує досвіду, звертаюсь за допомогою до тих, у кого є такий досвід: відділ освіти, ЦОЗО, Центр професійного роз­витку педагогічних працівників, ра­йонна рада, районна державна ад­міністрація, керівники закладів освіти та, зрозуміло, до спеціалістів Львівської обласної організації профспілки працівників освіти і науки України.

– Хто є організатором кон­курсу молодих педагогів «На­дія»? У цьому році він буде від­буватися?

– Організатором конкурсу моло­дих педагогів «Надія» завжди був Сокальський районний методич­ний кабінет. Зараз це новостворе­ний Центр професійного розвитку педагогічних працівників. В цьому році у зв’язку з карантином конкурс не відбувся. Маємо надію, що по закінченню пандемії він продов­жить відкривати нові імена творчих молодих освітян.

Інтерв’ю взяла Любов ПУЗИЧ.