Головна Листи Патронатна сім’я – це тимчасова сім’я для дитини, яка опинилась у...

Патронатна сім’я – це тимчасова сім’я для дитини, яка опинилась у складних життєвих обставинах

В Україні розпочали реалізацію ІІ етапу ДІ-реформи, яка передба­чає практичні заходи щодо розвит­ку в громадах різноманітних послуг, зокрема і патронату над дитиною. Що ж це таке, яка мета цих ново­введень, як стати патронатним ви­хователем?

Патронат над дитиною – це про­фесійна комплексна послуга, що передбачає тимчасовий догляд, виховання та реабілітацію дитини, яка опинилася у складних життє­вих обставинах, потребує захисту, у сім’ї патронатного вихователя, та одночасне надання фахівцями соціальної сфери інтенсивних під­тримуючих послуг сім’ї дитини для відновлення її здорового функціо­нування.

Метою патронату є забезпечення права кожної дитини, яка опинила­ся в складних життєвих обстави­нах, виховуватися у сприятливому та безпечному сімейному середо­вищі шляхом відновлення здатнос­ті батьків (осіб, які їх замінюють) опікуватися дитиною та виховувати її, а в разі неможливості – вчинення заходів щодо захисту дитини та прийняття рішень щодо її влашту­вання до постійної форми сімей­ного виховання, яка найбільше відповідає потребам дитини.

Патронатна сім’я – це тимчасова сім’я для дитини, яка опинилась у складних життєвих обставинах. Її завдання – мінімізувати травмати­зацію дитини, коли її забирають від батьків. Саме завдяки такій формі влаштування діти, які опинилися в складних життєвих обставинах, не потраплятимуть в інтернатні заклади, а перебувати­муть в спеціально підготовленій сім’ї, де про них турбуватимуться та забезпечать догляд і реабіліта­цію. Патронат над дитиною не пе­редбачає усиновлення чи відриву дитини від рідних батьків. Навпаки, він має на меті вирішення родин­них проблем шляхом тимчасової опіки над дитиною.

Діти від народження до 18 років можуть бути влаштовані під патро­нат. І діти, старші 14 років, влаш­товуються за їхньої власної згоди та згоди патронатних вихователів. Перебуватимуть у такій родині до трьох місяців, але в окремих ви­падках – до пів року. За цей час органи опіки та піклування прово­дять роботу з батьками дитини і визначають, де їй буде краще. Ми скеровуватимемо зусилля, щоб батьки за цей час вийшли з склад­них життєвих обставин, вирішити наявні проблеми, отримати профе­сійний соціальний супровід, що загалом сприятиме підвищенню батьківського потенціалу та воз­з’єднанню родини.

У Львівській області створили чотири патронатні сім’ї. Одна у Львові, дві – в Яворові, а ще одна – в Золочеві. В такі сім’ї влашту­вали шестеро дітей. Окрім того, відібрали ще три сім’ї у канди­дати.

Щоб стати патронатним вихова­телем необхідно пройти кілька ос­новних етапів. Перший – пер­винний відбір. Рішення приймається на підставі аналізу документів, які надають потенційні вихователі, бути громадянином України, мати досвід виховання дітей. Також не­обхідно пройти навчання за спеці­альною тренінговою програмою для надання послуг з патронату над дитиною. Ми обстежуємо та­кож умови проживання, в яких в майбутньому перебуватимуть діти. Патронатну сім’ю можуть створити як подружжя, яке має успішний досвід виховання дітей, так і оди­нокі матері, але які мають підтрим­ку іншого дорослого (дорослих дітей, сестер). Бажаючі подають документи до центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді або служби у справах дітей, прохо­дять відбір та спеціальне навчання.

Щоб стати кандидатам у патро­натні вихователі потрібно подати у службу в справах дітей Сокаль­ської РДА заяву про наміри стати патро­натним вихователем, копію свого паспорта та паспорта добро­вільно­го помічника, копію трудової книжки кандидата (у разі наяв­ності), вис­новки про стан здоров’я кандидата та осіб, які проживають разом з ним, довідку про відсут­ність суди­мості, в тому числі членів його сім’ї, які досягли чотирнадця­тирічного віку і проживають разом з кандида­том, копію документа, що підтвер­джує право власності або корис­тування житлом, письмо­ву згоду на влаштування дітей під патронат від усіх членів сім’ї кан­дидата, які проживають разом з ним, в тому числі дітей, які досягли такого віку та рівня розвитку, що можуть її висловити.

Держава гарантує соціальну до­помогу на утримання влаштованої під патронатом дитини обсягом 2,5 прожиткові мінімуми для дитини відповідного віку на місяць (3,5 прожиткові мінімуми при влашту­ванні дитини з інвалідністю). Передбачене і грошове забезпе­чення за надану послугу в розмірі 5-ти прожиткових мінімумів для працездатних осіб. При влашту­ванні 2-х і більше дітей, дітей віком до 1 року, неповнолітньої вагітної, дитини з ВІЛ грошове забезпечен­ня збільшується на 10% за кожну дитину та категорію, але сумарно не перевищує 50%. Також держава гарантує сплату єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування.

Патронатні вихователі несуть персональну відповідальність за життя та збереження здоров’я ди­тини, тимчасово влаштованої до сім’ї патронатного вихователя, її фізичний та психічний стан; дотри­муватися конфіденційності інфор­мації про дитину та її батьків, що може завдати шкоди дитині та її сім’ї; дотримуватися вимог дого­вору про влаштування дитини.

Хочу наголосити, що сімейний патронат – це шлях, який поперед­жує потрапляння дитини в інтернат. Соціальна послуга має на меті на­дання допомоги родинам, у яких виникли складні життєві обставини. Створення таких сімей – це пер­ший крок до того, аби кількість інтернатних закладів поступово зменшувалась, адже родинне тепло – найкраще середовище для дитини. Тож закликаю ставати пат­ронатними вихователями і зміню­вати життя маленьких українців на краще. – патронат над дитиною. Ідея – створити умови, щоб дитина, яка потрапила у складні життєві обставини, проживала у родині на території своєї ж громади. Зігріймо своїм теплом та любов’ю душі ді­тей, які потрапили у складні життєві обставини.

Галина ФЕДАШ,
начальник служби у справах дітей Сокальської РДА.