Головна Листи Сокальська лікарня – серед кращих в області

Сокальська лікарня – серед кращих в області

Нещодавно в Сокальській лікарні відбулось засідання медичної ра­ди. В ньому взяли участь головний лікар Ро­ман Швед, заступники головного лікаря Сергій Касян, Ма­рія Кріль, Марія Гулав­ська, голова районної ради Микола Пасько, медики лікарні, поліклініки, амбу­латорій сімейної медицини та фель­дшерських пунктів району. На медичній раді підсумовували робо­ту в 2019 році, а також обговорили завдання на цей рік.

Головний лікар району Роман Швед зазначив, що у сфері відпові­дальності КНП «Сокальська ЦРЛ» є три медичні заклади, які надають стаціонарну допо­могу: Сокальська ЦРЛ (341 ліжко), Великомостівська міська лікарня (64 ліжка), Белзька районна лікарня (50 ліжок), а також 12 амбулаторій загаль­ної практики сімейної медицини, 49 фельдшер­ських пунктів.

Населення району становить 92158 осіб, серед них – 17748 ді­тей. За звіт­ний період зменшилась народжува­ність – в 2019 р. на 19 дітей народилось менше, ніж у 2018 р. Смертність збіль­шилася і становить 13,8% в 2018 р. проти 14,4% в 2019-ому. Збільшилась смертність осіб в працездатному віці з 209 в 2018 р. до 256 в 2019 р. Серед причин смертності домі­нують органи кровообігу, онколо­гічні захворювання, як в загальній смертності, так і серед померлих в працездатному віці.

За звітний період середня зар­плата ме­дичних працівників ста­новила 5861 грн., що є принизливо-низькою, ниж­чою за середню по Україні. Зменши­лось залучення позабюджетних коштів з 60,02 грн. до 41,7 грн. на одного мешкан­ця. Про­тягом року покращилась мате­рі­ально-технічна база за рахунок участі в мікропроєктах, спецфонду і благодій­ної допомоги, додатково­го фінансуван­ня обласного і район­ного бюджетів на суму 7162819 грн.

У минулому році проведено капі­тальні ремонти у частині гінеколо­гіч­ного, терапевтичного, операційного, кардіологічного, пологового, нарколо­гічного відділень лікарні. Капітально відремонтували амбу­латорії загальної практики сімейної медицини у Савчині та Хороброві, хоспісне відділення Бел­зької лікар­ні, фельдшерський пункт в с. Боря­тин. Також проведено реконструк­цію коридору поліклініки, реєстратури. Капітальні ремонти зроблено у: будівлі неврологічного відділен­ня, ліку­вальному корпусі Сокаль­ської ЦРЛ, приймальному відділен­ні. Також капі­тально відремонтували покрівлю хар­чоблоку, покрівлю амбулаторії с. Хо­робрів, сходову клітку, кардіологічне, інфекційне, травматологічне відділен­ня. Торік замінили котел, відремонтува­ли господарські примішення у хоспіс­но­му відділенні, поточно відремон­тували системи опалення кардіологічного та терапевтичного відділень, кабінети та санвузол бухгал­терії, приймальні головного лікаря та заступників, амбу­латорію в с. Хлівчани.

Впродовж минулого року придба­ли чимало медичного обладнання для покращення надання медич­них послуг. Це, зокрема: 10 елек­трокардіографів, кисневий концен­тратор, три операційні лампи, пральну машинку, реабілітацій­не обладнання, артроскопічну стійку, картоплечистку, 13 ліжок, відео­брон­хоскоп, операційний стіл, апа­рат ультразвукової діагностики, 6 автомобілів «Рено Дастер».

Варто зазначити, що керівництво району, депутати районної ради додат­ково виділили кошти на прид­бання: відеобронхоскопа, астрос­копа, опера­ційного стола, лампи, комп’ютерів, функціональних ліжок. Адже розуміли, що кошти необхідні для поновлення медичної апара­тури, удосконалення діагностично­го процесу, забезпечення переходу лікарні на нові умови фінансування, розширення мож­ливості підписання пакету послуг з Націо­нальною службою здоров’я Ук­раїни та забезпечення технічних умов надання вторинної медичної до­помоги.

Медичну допомогу мешканцям райо­ну надають 1049 працівників: 196 лікарів, 446 середнього медичного персоналу. Пенсійного віку працюють 67 лікарів, серед­

нього медперсоналу – 64.

Актуальним залишається цито­логіч­не обстеження жінок. Завдяки співпраці зі Світовим банком і реа­лізації проєкту «Онкопревенція та впровадження ви­сокоефективних протипухлинних тех­нологій у Львів­ській області», в Сокальській ЦРЛ удосконалено роботу цито­логічної лабораторії, поставлено мікроско­пи, комп’ютер. В жіночих консультаціях Сокальської ЦРЛ, Великомос­тів­ської міської і Белзької районної ліка­рень, амбулаторіях ЗПСМ пос­тавлено комп’ютери, підключено до мережі Інтернет і встановлено відповідну програму, забезпечено гінекологічними наборами та цитологічними щіточками.

Продовжується реєстрація дек­лара­цій з пацієнтами. Станом на 21.02.2020 року зареєстровано 65215 декларацій, що становить 71,2% від населення району. На первин­ному рівні забезпечено згід­но з вимогами відповідною апара­ту­рою, обладнанням, матеріалами та медикаментами для якісного надання медичної допомоги.

Попри позитив, є і проблеми в роботі медичних закладів – це не­достатнє фінансування та медика­ментозне за­безпечення в стаціо­нарних відділен­нях. Вартість ліжкодня становить 12,18 грн., ця сума не забезпечує в повному об’ємі на­дання ургентної до­помоги згідно з клінічними протоколами та марш­рутами.

Доповнювали доповідь головно­го лікаря його заступники – Сергій Касян, Марія Кріль, Марія Гулав­ська. Вони розповіли про роботу амбулаторій та фельдшерських пунктів у минулому році, малюкову та дитячу захворюва­ність, смерт­ність, травматизм. Зупи­нились на проблемних моментах.

Голова районної ради Микола Пась­ко подякував тим медикам, які прояви­ли активність, в кінці ми­нулого року написали мікропроєкти і стали пере­можцями. А це: фельдшерські пункти с. Домашів, с. Перв’ятичі, с. Завишень, Савчин­ська, Жвирківська та Угнівська ам­булаторії, Белзька районна лікар­ня, стоматолічне, кардіологічне, педіатрич­не, гінекологічне відді­лен­ня Сокаль­ської ЦРЛ. Цьогоріч з медицини є біль­ше проєктів, всі вони підтримані районною радою.

Микола Пасько зазначив, що у 2019 році на медицину з районного бюджету було скеровано 15 млн. 300 тис. грн. З них: на зарплату – 11,5 млн. грн., на енергоносії – 1,5 млн. грн., для прид­бання інсуліну – 800 тис. грн., на ремонт чи рекон­струкцію об’єктів – 5, 5 млн. грн.

Окрім того, в рамках «Кіотського протоколу» Сокальська ЦРЛ отри­мала більше 6 млн. грн. на термо­модерніза­цію приміщення.

Завдяки міжнародному проєкту, який Сокальська районна рада ре­алізовує в межах Програми транс­кордонного співробітництва «Поль­ща – Білорусь – Україна», районний медзаклад отримав нове об­ладнання на суму 2 млн. 800 тис. грн. Загалом медична галузь району торік одержала близько 25 млн. грн.

Медицина фінансується з район­ного бюджету до 1 квітня 2020 року, так про­писано в бюджетному зако­нодавстві. Що буде далі, як працю­ватиме її вторинна ланка – поки невідомо.

Микола Пасько подякував керів­ництву лікарні за те, що вони по­дали необ­хідні пакети документів для реєстрації в Національній службі здоров’я Укра­їни. Тому що в деяких районах цей процес тільки починається, а Сокаль­ська лікарня подала 15 пакетів – 6 пакетів пере­вірено і підписано, 1 – на розгляді, 8 пакетів вже подано, але їх ще не встигли розглянути. Поки що нас випередила лише Новояворівська лікарня.

«Районна рада і депутатський кор­пус неодноразово збирались на нара­дах, сесіях і обговорювали питання, щоб цей процес рефор­мування прой­шов якомога безбо­лісніше для медич­них установ ра­йону. На найближчій сесії буде розглянуто питання виділен­ня 4 млн. 050 тис. грн. За ці кошти пла­нуємо придбати обладнання, яке необ­хідне для підписання угод з Національною службою здоров’я Украї­ни, для закупівлі медикамен­тів та інсуліну, для підтримки Прог­рами медичного забезпечення учасників АТО ООС та членів їх сімей. Окрім того, з районного бюд­жету виділя­ється 400 тис. грн. для підведення електропостачання двом амбула­торіям в селах Волиця і Вол­свин. Вони були збудовані у межах реалі­зації ініціативи Президента України з розвитку і підтримки сільської ме­ди­цини. Роботи виконані за кошти суб­венції з державного бюджету. Також було виділено фінансування із район­ної скарбниці. Проте в про­єкті не враху­вали необхідність під­ключен­ня медич­них установ до електропо­стачання і тому ми зму­шені додатково скерувати кошти з районного бюджету для вирі­шення цього пи­тання. У 2020-ому ми пла­нуємо в рамках реалізації міжна­родного проєкту придбати для лі­карні реанімобіль, вартість якого приблизно 100 тис. євро, його теж передамо на баланс лікарні», – розповів ме­дикам голова райради Микола Пасько.

Медична рада одноголосно вирі­ши­ла роботу лікувально-профілак­тичних закладів Сокальського ра­йону вважати задовільною. На наступний рік запла­новано відкри­ти три амбулаторії за­гальної прак­тики сімейної медицини – у Жвирці, Волсвині та Волиці. Також постави­ли мету до 1 квітня підписати з На­ціональною службою здоров’я України угоду на 22 пакети надання вто­ринної медичної допомоги хво­рим, обладнати і відкрити кабінет бронхоскопії. А ще планують заку­пити гістероскоп і обладнати кабінет.

Головний лікар Роман Швед по­дяку­вав медикам, голові районної ради за спільну роботу, бо сьогодні медицина району є конкурентною з іншими райо­нами і містами. Сокальщина цьогоріч перша в області по кількості перемог у мікропроєк­тах, готова до реформу­вання вто­ринної ланки медицини. Р. Швед вдячний і лікарям, які не зупиняються на досягнутому, проводять оперативні втручання, борються за життя і здоров’я пацієнта. Со­кальська лікарня зараз на одному з перших щаблів серед лікувальних закладів Львівщини.

Ольга ДЕНИСЮК.

Фото автора.