Головна Освіта Сокальський професійний ліцей продовжує курс на розвиток

Сокальський професійний ліцей продовжує курс на розвиток

СОКАЛЬСЬКИЙ ПРОФЕСІЙНИЙ ЛІЦЕЙ: КУРС НА РОЗВИТОК ТРИВАЄ…

12 травня у Сокальському про­фесійному ліцеї відбувся «День відкритих дверей». З цієї нагоди сюди приїхали та прийшли старшо­класники та їхні батьки з Червонограда, Сокаля, навколишніх сіл та сусідньої Волинської області. Їх гостинно вітали директор профе­сійного ліцею Наталія Карташова, викладачі, майстри виробничого навчання та студенти. Керівник закладу ознайомила присутніх із спеціальностями, за якими можна тут навчатися. Це – кухар-конди­тер, кухар-бармен, перукар-мо­дельєр, манікюрник, візажист, авто­механік-газозварник, штукатур-лицювальник-плиточник. Н. Карта­шова розповіла й про здобутки: го­ловні з них – це навчальні лабора­торії та майстерні, які мають сучасне обладнання, співпраця з ві­домими рестораторами, що дозво­ляє проходити виробничу практику кухарям-барменам у Німеччині. Присутні під час показу зачісок, яка мала назву: «Життя до війни, під час та після війни», мали мож­ливість побачити й оцінити май­стерність майбутніх перукарів-мо­дельєрів, які продемонстрували цікаві образи, високу майстерність та сучасний підхід. За це отримали оплески.

Опісля директор та викладачі за­просили гостей на екскурсію нав­чальним закладом, а далі кожен зі школярів мав змогу обрати цікавий йому напрямок і відвідати відповід­ні виробничі майстерні та навчаль­ні лабораторії.

Знайомство розпочали з май­стерні газозварювання. Майстер виробничого навчання, газозварник і слюсар з ремонту транспортних засобів Степан Романів уже понад три десятки років передає молодо­му поколінню свої знання. Він наго­лосив, що завжди було багато охочих мати цю спеціальність. Нині їхні студенти одразу освоюють про­фесії слюсаря з ремонту тран­спортних засобів, газозварника. Крім того, планується, що учні бу­дуть вчитися ще й на водіїв і отри­муватимуть водійське посвідчення. Нині п. Степан навчає дітей своїх колишніх учнів. Набирають дві гру­пи після дев’ятого класу та одну після одинадцятого. Студенти на­очно демонстрували набуті навики, які викликали здивування. Бажаючі також могли себе спробувати у тій чи іншій професії.

Уже кілька десятків років навчає дітей класти плитку та штукатурити майстер виробничого навчання, штукатур, лицювальник-плиточник Ольга Грицай. «Ця професія є високооплачуваною. Випускники нашого ліцею є затребуваними спеціалістами як в Україні, так і за кордоном. А нині професія ще біль­ше актуальна, бо російський агре­сор руйнує міста та села, потрібно буде відбудовувати Київ, Ірпінь та всі інші, що постраждали під час воєнних дій. У майстерні лицю­вально-плиточних робіт кожен учень має своє робоче місце», – зазначила п. Ольга. Її вихованці – учні групи №4 після 11 класу, про­вели майстер-класи для абітурієн­тів, розповіли чому обрали цю професію.

Жіночі зачіски, а також чоловічі модельні стрижки, які представили ліцеїсти, вражали своєю майстер­ністю. Сподобались вони й майбут­ній випускниці 9 класу сокальчанці Аліні, яка прийшла сюди з батьком аби дізнатися кого готують у Со­кальському ліцеї. Дівчина мріє ста­ти перукарем. Її батько, п. Василь, приємно вражений побаченим, бо не сподівався, що цей заклад має таку добру матеріально-технічну базу й готує стільки спеціалістів таких потрібних професій.

Колишня вихованка ліцею, а нині перукар-модельєр Галина Синюк, тепер навчає учнів перукарської майстерності. Вона переконана, що як би не склалася подальша доля кожного з її випускників, без роботи ті вже не будуть. Адже ус­пішно опанували навчальну прог­раму та готові рухатися і розвива­тися далі. А дехто навіть стане справжнім майстром у своїй справі: третьокурсник Стас Лісецький зай­няв на обласному конкурсі «Га­лицькі таланти» друге місце серед юних майстрів перукарського мис­тецтва. Майстри виробничого нав­чання теж брали участь в цьому конкурсі й отримали високі нагороди.

Сокальський професійний ліцей – це державний заклад, де здобу­вають освіту 340 осіб, які є з різних областей України, зокрема, Він­ницької, Рівненської, Волинської, Львівської, Івано-Франківської. У закладі нині є змішана форма нав­чання: уроки проводять дистанцій­но, а виробниче навчання – очно. Всі знання, які здобувають учні, закріплюються практично, в тому числі й завдяки навчально-прак­тичному центру (НПЦ), лабораторі­ям та майстерням, що діють на його базі.

Заступник директора по навчаль­но-виховній роботі Ірина Маціюк додала, що з кожним роком набір учнів збільшується. До прикладу, п’ять літ набирали лише по одній групі перукарів на базі 9 і 11 класів, а вже другий рік таких груп є п’ять. Студенти отримують стипендію, забезпечені безкоштовним прожи­ванням у гуртожитку, діти-сироти – безкоштовним харчуванням.

Викладачі постійно підвищують рівень кваліфікації, є учасниками багатьох конкурсів з майстерності, проходять курси, стараються під­тримувати добрі традиції навчаль­ного закладу і, водночас, впровад­жувати щось нове. З цього навчального року молодь зможе опа­новувати ще дві нові професії – ві­зажиста й манікюрника, які доєд­нають до перукарів. Ліцей отримав на це ліцензії. Інформацію про особливості навчання, професії, діяльність, рекламні ролики розмі­щують у соціальних мережах та на сайті закладу.

Пані Тетяна приїхала на «День відкритих дверей» з Червонограда. Вона дізналася, що Сокальський ліцей готує кухарів-барменів, хотіла побувати в навчально-практичному центрі та поспілкуватися з випуск­никами, побачити, які вони отрима­ли навички за роки навчання. Її донька закінчує цьогоріч Червоно­градський технікум за спеціаль­ністю «Банківська справа. Страху­вання» і хоче перекваліфікуватися на кондитера. Зараз працює поміч­ником кухаря в одному з закладів харчування в Червонограді. п. Те­тяні тут сподобалося, вражена по­баченим, здивувала майстерність учнів кухарів-барменів, які показу­вали майстер-клас. У неї племінни­ця навчається на першому курсі Червоноградського професійного ліцею, але й близько такого не вміє. Хотіла б, щоб її донька тут навчалася.

На «Дні відкритих дверей» був і директор департаменту освіти і науки Львівської ОДА Олег Паска.

– У попередні роки ми приділяли велику увагу професій­ній освіті, – зазначив очільник осві­ти області. – Створюва­ли навчаль­ні практичні центри, щоб завершу­ючи ліцей, випускники були квалі­фікованими спеціаліс­тами своєї спра­ви. Нині на закла­ди професійно-техніч­ної освіти покла­дається відповідаль­ність за формування прес­тиж­ного іміджу ро­бітничих професій, у важ­­ливості яких всі пересвідчились з по­чат­ком війни. Нам до­ве­деться відбудову­вати країну, тож потрібні муляри, штукатури, сан­тех­ніки, плиточники, зварю­валь­ники… Ро­зуміємо, що потреба в фахівцях з кожним роком зрос­татиме, бо війна принесла багато руйнувань нашій країні. Все пот­рібно відбудовувати та віднов­лювати, і це більшою мі­рою буде справою професійних та кваліфіко­ваних фахівців. І нині робимо все для того, щоб з 1 ве­ресня всі зак­лади професійної освіти запрацю­вали і навчали дітей робітничих професій.

На думку Олега Паски, Сокаль­ський професійний ліцей змінюєть­ся на краще, розвивається і гідно конкурує з іншими закладами такого ж напрямку: «Не так давно в Сокальському професійному лі­цеї змінилось керівництво, і заклад взяв курс на розвиток. Цього року до ліцею вступило більше дітей, ніж в усі попередні роки. І за це ве­лике спасибі колективу і його керів­нику. Це приємно тішить, однак для дітей треба створити безпечні й якісні умови навчання, залучати фахових викладачів, зміцнювати матеріально-технічну базу», – за­значив він.

У цьому напрямку тут уже є пози­тивні кроки. За останній рік в ліцеї закупили обладнання із комп’ютер­ної діагностики автомобілів, на якому навчаються автослюсарі. У гуртожитку встановили відеонагляд та зовнішнє освітлення, перестели­ли доріжки між корпусами. У пла­нах – оновити майстерні перу­карської справи, закупити підіймач для автівок та організувати кейте­рингові послуги для навколишніх шкіл.

– Сокальський ліцей готує спеці­алістів, які затребувані на ринку праці, – сказала директор Наталія Карташова. – Однак сьогодення диктує свої умови, професійна ос­віта змінюється і стає якіснішою, і ми стаємося змінюватися до цих вимог. При нашому закладі створе­на наглядова рада, до складу якої входять представники бізнесу, які в майбутньому стають роботодав­цями для наших випускників. Тож вони зацікавлені в підготовці квалі­фікованих робітників, допомагають нам удосконалити навчальний про­цес аби ми підготували хороших спеціалістів, які одразу вміють і можуть працювати на сучасному обладнанні та техніці.

Наприкінці зустрічі п. Наталія зазначила: «Незабаром стартує вступна кампанія 2022 року, хочу наголосити батькам абітурієнтів, що юристів, економістів, навіть працівників в ай-ті сфері є певна кількість, яка має бути заповнена і не більше, а робочі руки потрібні завжди. До того ж, ця праця біль­ше оплачувана, аніж працівників в державних органах управління чи спеціалістів на фірмах. Зараз наші герої обороняють Україну, а згодом ми будемо все відбудову­вати. Країні потрібні професіонали: буді­вель­ники, працівники машино­бу­дування й сфери обслуговуван­ня, і саме ви можете ними стати».

Наостанку усі, хто завітав на «День відкритих дверей», мали змогу побувати на ярмарку-роз­продажі кулінарних шедеврів і по­смакувати ними.

– Це вироби зроблені руками на­ших учнів-кондитерів, – з гордістю каже старший майстер Катерина Коваль. – Презентуємо печиво, му­сові тістечка, десерти у стаканчи­ках, порційні коктейлі.

Зауважу, що фуршетний стіл, який презентували ліцеїсти 22 гру­пи, може прикрасити будь-яку по­дію. Оригінально виглядали й де­серти та тістечка. Переконана, що хто їх скуштував, залишився задо­воленим. Радує, що майстерність сокальських майстрів кулінарної справи з кожним роком лише вдос­коналюється.

«День відкритих дверей» дозво­лив майбутнім абітурієнтам озна­йомитися з життям ліцею, а також отримати відповіді на актуальні питання стосовно навчання в нім. Адже вступна кампанія стартувала 1 червня і триватиме до 1 жовтня. Документи можна подавати з 9:00 до 16:00 год. у будь-який день тижня, крім вихідних.

Любов ПУЗИЧ.

Фото автора.