Головна Право А ПРИСЯЖНІ ХТО?

А ПРИСЯЖНІ ХТО?

Згідно з рішенням Сокальської районної ради №232 від 2 лютого 2017 р. в Сокальському районі затверджено список присяжних. Оскільки інститут присяжних для багатьох є новинкою, розповім більш детально про це правове поняття.

Запровадження інституту присяжних в Україні є ознакою європейського демократичного суспільства, оскільки забезпечує безпосередню участь наших громадян у здійсненні правосуддя.

В Україні триває процес проведення ряду демократичних реформ, серед яких значної уваги приділено судовоправовій реформі з метою реального забезпечення прав та свобод людини і громадянина. Відповідно до положень Концепції судовоправової реформи в Україні, головною метою реформи виступає реальне забезпечення самостійності та незалежності судових органів; реалізація демократичних ідей правосуддя, вироблених світовою наукою і практикою; гарантування права громадянина на розгляд його справи компетентним, незалежним і неупередженим судом у змагальному процесі.

Одним з важливих інструментаріїв у виконанні поставлених завдань, як я говорила раніше, є залучення пересічних громадян до розгляду разом з професійними суддями окремих категорій судових справ. Конституція України гарантує (ч. 4 ст. 124), що народ безпосередньо бере участь у здійсненні правосуддя через присяжних.
Більш детально інститут присяжних розкрито в Законі України «Про судоустрій і статус суддів», Кримінальнопроцесуальному та Цивільнопроцесуальному Кодексах України.

Відповідно до ст. 63 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» (далі – Закон), присяжним є особа, яка у випадках, визначених процесуальним законом, та за її згодою вирішує справи у складі суду разом із суддею або залучається до здійснення правосуддя.

В силу ст. 65 Закону присяжним може бути громадянин України, що досяг 30 річного віку, постійно проживає на території, на яку поширюється юрисдикція відповідного суду. Не можуть бути присяжними ті особи, які визнані судом обмежено дієздатними або недієздатними, які мають хронічні психічні чи інші захворювання, що перешкоджають виконанню обов’язків присяжного. Також не можуть бути присяжними народні депутати, члени Кабміну, судді, прокурори, працівники правоохоронних органів, військовослужбовці, адвокати, нотаріуси, а також особи, на яких упродовж останнього року накладалось адміністративне стягнення за вчинення корупційного правопорушення, і особи, які не володіють державною мовою. Присяжних обирають на три роки.

Присяжні при вирішенні справи зобов’язані:

1) справедливо, безсторонньо та своєчасно розглядати і вирішувати судові справи відповідно до закону з дотриманням засад і правил судочинства;

2) дотримуватися правил суддівської етики, у тому числі виявляти та підтримувати високі стандарти поведінки у будьякій діяльності з метою укріплення суспільної довіри до суду, забезпечення впевненості суспільства в чесності та непідкупності суддів;

3) виявляти повагу до учасників процесу;

4) не розголошувати відомості, які становлять таємницю, що охороняється законом, у тому числі таємницю нарадчої кімнати і закритого судового засідання;

5) виконувати вимоги та дотримуватися обмежень, установлених законодавством у сфері запобігання корупції.

Для затвердження списку присяжних територіальне управління Державної судової адміністрації України звертається з поданням до відповідних місцевих (районних) рад, які формують і затверджують у кількості, зазначеній у поданні, список громадян, які постійно проживають на територіях, на які поширюється юрисдикція відповідного окружного суду, відповідають вимогам статті 65 Закону і дали згоду бути присяжними.

Відповідно до рішення Сокальської районної ради №232 від 02.02.2017 р., у районі затверджено список присяжних у кількості 25 осіб.

Суд залучає присяжних до здійснення правосуддя у порядку черговості на строк не більше одного місяця на рік, крім випадків, коли продовження цього строку зумовлено необхідністю закінчити розгляд справи, розпочатий за їхньою участю.
Добір осіб для запрошення до участі у здійсненні правосуддя як присяжних здійснюється за допомогою автоматизованої системи.

Порядок автоматичного визначення присяжних передбачений Положенням про автоматизовану систему документообігу суду, затвердженим рішенням Ради суддів України від 02.03.2018 р. №17.

Автоматизованою системою здійснюється визначення присяжних з числа осіб, які внесені до списку присяжних, які визначаються шляхом випадкового відбору зі списку присяжних із додержанням принципу рівної ймовірності відбору.

Присяжні визначаються автоматизованою системою в кількості семи осіб.
Письмове запрошення для участі у здійсненні правосуддя присяжному має бути вручено під розписку не пізніше ніж за п’ять днів до початку судового засідання. Запрошення містить інформацію про день, час та місце проведення судового засідання, права та обов’язки присяжного, вимоги до нього, а також підстави для увільнення від виконання обов’язків. Одночасно зі запрошенням надсилається письмове повідомлення для роботодавця про залучення особи як присяжного. Залучення присяжних до виконання обов’язків у суді та їх виклик здійснюються в порядку, визначеному процесуальним законом.

Роботодавець зобов’язаний увільнити присяжного від роботи на час виконання ним обов’язків зі здійснення правосуддя. Відмова в увільненні від роботи вважається неповагою до суду. Присяжний зобов’язаний вчасно з’явитися на запрошення суду для участі в судовому засіданні. Неприбуття в судове засідання без поважних причин також вважається неповагою до суду. Присяжним за час виконання ними обов’язків у суді виплачується винагорода (приблизно 100160 грн. за годину), розрахована виходячи з посадового окладу судді місцевого суду з урахуванням фактично відпрацьованого часу відповідно до Порядку затвердженого наказом Державної судової адміністрації від 05.10.2016 р. №198. Присяжним відшкодовуються витрати на проїзд і наймання житла, а також виплачуються добові. Зазначені виплати здійснюються за рахунок коштів бюджетної програми на здійснення правосуддя територіальними управліннями Державної судової адміністрації України за рахунок коштів Державного бюджету України. За присяжними на час виконання ними обов’язків у суді за місцем основної роботи зберігаються всі гарантії та пільги, визначені законом. Час виконання присяжним обов’язків у суді зараховується до всіх видів трудового стажу. Звільнення присяжного з роботи або переведення на іншу роботу без його згоди під час виконання ним обов’язків у суді не допускається. На присяжних поширюються гарантії незалежності і недоторканності суддів, установлені законом, на час виконання ними обов’язків із здійснення правосуддя. За обґрунтованим клопотанням присяжного заходи безпеки щодо нього можуть уживатися і після закінчення виконання цих обов’язків.

Також треба нагадати, що Національне агентство з питань запобігання корупції надало роз’яснення на лист Асоціації присяжних України в частині необхідності подання присяжними декларацій особи, уповноваженої на виконання функцій держави та місцевого самоврядування. Відповідно до якого необхідність подавати щорічну декларацію за рік, у якому особа фактично виконувала обов’язки присяжного (тобто саме лише включення у список присяжних не є достатньою підставою для подання декларацій, також не є виконанням обов’язків ситуація, коли особа була призначена до розгляду справи, але фактично її не розглядала. Тобто коли особа фактично виконувала обов’язки присяжних у 2017 р., то в 2018ому повинна подати щорічну декларацію за минулий рік).

Разом з тим інформую, що в США, Канаді, деяких країнах Європи близько 80% справ слухають присяжні. Для прикладу в Швейцарії є суд присяжних, який розглядає складні кримінальні справи. В свою чергу в Сполучених Штатах Америки інститут присяжних надзвичайно розвинений. Склад присяжних формується на основі виборчих списків. Добором присяжних займаються спеціалізовані юридичні фірми, які досліджують біографію кожного з них. Ці фірми долучаються до процесу на оплатній основі. Самим присяжним держава виплачує серйозне грошове утримання. На період процесу вони можуть бути повністю ізольовані від спілкування із зовнішнім світом: за державні кошти орендується готель, забезпечується охорона. Водночас присяжні позбавляються доступу до мобільних телефонів та Інтернету. Вони спілкуються лише між собою, але не мають права нав’язувати одне одному свої думки щодо справи. Все це є гарантією їх неупередженості під час ухвалення рішення.

Cтосовно належного виконання присяжними своїх обов’язків, нагадаю нашим високошанованим присяжним, що, отримавши письмове запрошення, в обов’язковому порядку треба з’явитись до суду, не забувати, що вони на роботі…. Одним із обов’язків присяжних є дотримання правил суддівської етики: підтримання високих стандартів поведінки у будьякій діяльності з метою укріплення суспільної довіри до суду, забезпечення впевненості суспільства в чесності та непідкупності суддів.

Лідія ФАРИНА, суддя-спікер Сокальського районного суду.