Головна Право Результати діяльності Червоноградської окружної прокуратури впродовж 2022 року

Результати діяльності Червоноградської окружної прокуратури впродовж 2022 року

Упродовж 2022 року окружною прокурату­рою реалізовано комплекс організаційно-практичних заходів, спрямованих на ефек­тивне виконання передбачених законом функцій та завдань, вирішення проблемних для регіону питань.

З 24 лютого минулого року основні зусил­ля правоохоронних органів району також зосереджено на забезпеченні фіксації зло­чинів, пов’язаних зі збройною агресією росій­ської федерації проти України, ефективності організації їх досудового розслідування та процесуального керівництва ними у кримі­нальних провадженнях про такі кримінальні правопорушення, вжиття дієвих заходів що­до вирішення проблемних питань при здій­сненні цієї діяльності задля досягнення ре­альних результатів, притягнення до кримінальної відповідальності усіх винних у вчи­ненні воєнних злочинів та злочинів проти людяності осіб, виконання завдань кримі­нального провадження.

З метою консолідації та поєднання зусиль, підвищення ефективності діяльності право­охоронних органів у сфері протидії злочин­ності та корупції, у тому числі в умовах воєн­ного стану, у 2022 році під головуванням керівника окружної прокуратури проведено 2 координаційні наради керівників правоохо­ронних органів району.

Внаслідок реалізації координаційних захо­дів у 2022 році спостерігається тенденція щодо зниження загального рівня злочиннос­ті. Позитивною є динаміка до зменшення на 34,4% кількості тяжких кримінальних пра­вопорушень (з 398 до 261), нетяжких кримі­нальних правопорушень на 53,7% (з 419 до 194), кримінальних правопорушень проти безпеки руху та експлуатації транспорту на 46,2% (з 39 до 21).

Значно зменшилась (на 53,8%) кількість кримінальних правопорушень проти влас­ності (з 608 до 281). Зокрема, крадіжок на 54,9% (з 508 до 229), з них з квартир на 46,4%) (з 28 до 15), з автомобілів в 9 разів (з 9 до 0).

Зважаючи на прикордонне розташування регіону, правоохоронцями приділялася увага фактам незаконного підроблення та вико­ристання документів, що надають право на безперешкодний перетин державного кор­дону військовозобов’язаним громадянам.

Загалом правоохоронцями вже скеровано до суду 52 кримінальних провадження за вказаними фактами.

Правоохоронними органами району забез­печується цілеспрямована робота щодо передачі на потреби Збройних сил України та інших військових формувань майна, вилу­ченого під час досудового розслідування кримінальних проваджень.

Так, набрали законної сили ухвали про передачу у користування Збройних сил Ук­раїни 7 транспортних засобів, вилучених у ході досудового розслідування.

В полі зору органів правопорядку також були інші пріоритетні напрями діяльності.

Зокрема, до суду скеровано 13 обвину­вальних актів щодо корупційних криміналь­них правопорушень, 8 – у земельній сфері, 4 – в бюджетній, 1 – кредитно-фінансовій.

Загалом упродовж минулого року прокуро­рами здійснювалось процесуальне керівниц­тво у 6203 кримінальних провадженнях, які розслідувались слідчими та дізнавачами територіальних органів поліції.

Слідчими підрозділами та підрозділами дізнання органів поліції упродовж 2022 року закінчено 1811 кримінальних проваджень, з яких скеровано до суду 494 обвинувальні акти.

У розслідуваних органами поліції кримі­нальних провадженнях забезпечено відшко­дування збитків 1 279 тис. грн., пред’явлено позови на 3 млн. 833 тис. грн., накладено арешт на майно на суму 4 млн. 497 тис. грн.

Також, скеровано до суду 27 обвинуваль­них актів у кримінальних провадженнях у сфері незаконного обігу наркотичних засобів та психотропних речовин, в тому числі 2
за фактами збуту наркотичних засобів.

За результатами роботи міжвідомчої ро­бочої групи щодо протидії правопорушенням проти довкілля, виявлено та скеровано до суду 6 кримінальних проваджень за фактами незаконних рубок лісу.

З початку 2022 року в ході здійснення процесуального керівництва прокурорами надано слідчим 1000 письмових вказівок щодо проведення необхідних слідчих та процесуальних дій у кримінальних провад­женнях. Скасовано 295 постанов слідчих поліції про закриття кримінальних провад­жень. Виявлено та внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 45 раніше не облікованих кримінальних правопорушень.

До Червоноградської окружної прокура­тури надійшло 331 звернення громадян, з яких вирішено 162, 151 – направле­но до інших відомств для вирішення по суті.

Окружною прокуратурою забезпечено ре­алізацію повноважень, визначених Законом

України «Про запобігання корупції».

Зокрема, за участі прокурорів судами роз­глянуто 13 протоколів про вчинення адмініс­тративних правопорушень, пов’язаних з корупцією, за наслідками чого до адмініс­тративної відповідальності притягнуто 13 осіб, серед яких посадові особи органів дер­жавної влади, місцевого самоврядування,

юридичної особи публічного права.

Зазначені адміністративні правопорушен­ня стосуються порушення вимог фінансово­го контролю, зокрема, несвоєчасного подан­ня без поважних причин декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держа­ви або місцевого самоврядування (ч. І ст. 172-6 КУпАП), подання завідомо недостовір­них відомостей у декларації особи, уповно­важеної на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (ч. 4 ст. 172-6 КУпАП).

В порядку ст. 65-1 Закону України «Про запобігання корупції» внесено 8 подань про проведення службових розслідувань та усунення порушень Закону.

У сфері нагляду за додержанням законів при виконанні судових рішень у криміналь­них справах та інших примусових заходів, пов’язаних з обмеженням особистої свободи громадян, прокурорами внесено 29 докумен­тів реагування про усунення порушень чин­ного законодавства, за результатами роз­гляду яких 6 службових осіб відповідних органів та установ притягнуто до дисцип­лінарної відповідальності.

Цьогоріч окружною прокуратурою в ході здійснення представницької діяльності пред’явлено 35 позовів на захист інтересів держави, у порядку, передбаченому ст. 23 Закону України «Про прокуратуру» на загальну суму 393 млн. 292 тис. грн.

Задоволено 20 позовів прокурора на суму 388 млн. 436 тис. грн. та попереджено вибуття майна із комунальної власності на суму 7,7 млн. грн.

Реально виконано судових рішень на суму 619 тис. грн.

За результатами поданих прокурором по­зовних заяв в інтересах держави добровіль­но відшкодовано 95 млн. грн.

Окрім цього, за результатами пред’явле­ного у 2022 році позову, у власність територі­альної громади Червоноградського району повернуто земельну ділянку сільськогоспо­дарського призначення, площею 96 га, вартістю 395 млн. грн.

Робота щодо зміцнення стану законності на території району триває. Окружною про­куратурою продовжуються вживатись вичерпні заходи в межах компетенції, для забезпечення ефективної реалізації фун­кцій, покладених на органи прокуратури, боротьби із злочинністю та проявами коруп­ції на піднаглядній території.

 

Володимир КУПЕЦЬКИЙ,
керівник Червоноградської
окружної прокуратури.