Головна Історія 26 січня 1911 року народився відомий діяч повстанської боротьби Мирослав Онишкевич

26 січня 1911 року народився відомий діяч повстанської боротьби Мирослав Онишкевич

ШАНУЙМО ГЕРОЇВ!

26 січня 1911 року народився відомий діяч повстанської боротьби Мирослав Онишкевич (псевдо «Орест», «Білий», «Олег»), майор, шеф штабу ВШВО «Буг», командир 6-ї воєнної округи УПА «Сян» у 1945 – 1947 рр. Розстріляний у Варшаві 6 липня 1950 р.

Історія нас учить, що гарантом міц­ності національної свідомості, а отже і міцності держави є історична пам’ять, основу якої складають ду­ховні і матеріальні здобутки нації і, головне, в цьому – історичні постаті – творці усіх тих національних ба­гатств.

Але історична пам’ять зберігаєть­ся і накопичується в суспільстві тільки тоді, коли відповідні сус­пі­льно-виховні структури систе­матич­но прищеплюють своїм грома­дянам високе, шанобливе ставлен­ня до цієї пам’яті, вкладають у свідомість і серце кожному члену сус­пільства, починаючи з дитячих ро­ків, любов до цієї пам’яті.

Історична доля Галичини у першій половині минулого століття, не зважаючи на воєнні лихоліття і національні утиски панівних верств, все таки високо тримала прапор національного становлення, актив­но велося національне виховання у міських і сільських середовищах. То ж Перша і Друга світові війни вже засвідчили високий національний рівень у нашому суспільстві, го­товність йти на жертви заради здо­буття незалежності.

Так появилася і на наших теренах ціла когорта видатних постатей – борців за волю України. Серед відо­мих постатей – брати Онишкевичі з Угнова, брати Дужі з Карова і цілий ряд інших. А чому вони появилися? Відповідь відома.

В Угнові активно працювала «Прос­­віта», активно діяли націо­наль­но-культурні осередки, бо ж недарма у місцевій церкві, в час проведення у 30-х роках минулого століття розписів, була виконана ко­м­позиція «Покрова», в якій зоб­ражено цілий ряд національних духовних культурних, державних і етнографічних українських постатей (автор Дем’ян Горняткевич). І такі розписи в Галичині були не одино­кими, і на цю тему працювало ба­гато художників. Також до Угнова, як згадують тодішні часописи, приїз­дили львівські хорові і театральні колективи, підтримуючи національ­ний дух невеликої частки угнівського українського населення.

У Карові довгі роки до цього пра­цював священником композитор і громадський діяч о. Віктор Матюк. Вся його діяльність була спрямо­вана, в першу чергу, на національ­но-культурне відродження Гали­чини, а відповідно і Карова.

То ж у невеличкій статті я не зупи­няюся на діяльності Мирослава Ониш­кевича, а хочу наголосити на одному: на важливості національ­ного виховання, як основного речника формування національно-патріотичної свідомості. І, на сього­днішній день, цю місію повинні взяти на свої плечі наші навчальні закла­ди, починаючи з дитячих садочків і особливо шкіл.

Слава Україні! Слава Нації!

Степан ІВАСЕЙКО.

с. Карів.

 

На світлині: портрет Мирослава Онишкевича. Його намалював автор цих роздумів.