Головна Інтерв'ю Атмосферний клімат на роботі допомагає долати всі негаразди у такий нелегкий для...

Атмосферний клімат на роботі допомагає долати всі негаразди у такий нелегкий для нас час, ми  стали сильнішими там дружнішими!

На запитання «Голосу з-над Бугу» відповідає суддя-спікер Сокальського районного суду Лідія ФАРИНА

– 15 грудня – День працівників суду. Розкажі­ть про вашу про­фесію, напевно, вона є непрос­тою!

– Дійсно, працювати суд­дею не­просто. Адже щодня ти приймаєш рішення від яких залежить людська до­ля! В нашому суді працює 25 працівників, 4 з них судді: голова суду Михайло Адамо­вич та троє суддів: Олег Веремчук, Тетяна Струс та Лідія Фарина.

Навантаження на суддів дуже велике. Уявіть собі: ста­ном на гру­день 2021 р. до нашого суду надій­шло май­же 5000 справ та матеріалів, а суддів лише 4! По Украї­ні це – 4-5 млн. справ і матеріалів щороку!

Для прикладу, протягом 2019-ого в місцевих загаль­них судах перебу­вало на розгляді 3 569 783 судових справ, з яких розглянуто 3 067 392 справи – це дуже велика цифра. Навантажен­ня шалене по всій Ук­раїні через стійкий дефіцит суд­дів­ських кадрів, який набли­жаєть­ся до критичних поз­на­чок та істотно обмежує дос­туп до правосуддя. У 2018 році в країні на 100 ти­сяч осіб доводилося близько 13 суддів, що майже у два рази менше ніж у Польщі та Німеччині (26 і 25 суддів від­повідно). Станом на жовтень цього року понад 2,5 тисячі посад суддів є незайнятими, що стано­вить одну з голов­них причин пере­вантаже­ності судів і тривалості строків розгляду справ.

– В Україні також кри­тична ситуація з фі­нан­суванням су­дів. Зарп­лати працівників апа­рату суду менші, ніж у приби­раль­ниць у супермаркеті. Як ви думаєте, чи піде гра­мот­на і по­рядна людина з вищою юридич­ною осві­тою працювати до суду?

– Відтік кадрів може пов­ністю паралізувати судову систему. Адже суддя без секретаря чи помічника, чи без працівників канцелярії, апа­рату це як людський організм без рук та без ніг, очей та вух. Але хочу сказати про наш колектив: нам ду­же пощастило з людьми, які у нас працюють! Незважаючи на кричу­щу ситуацію, ми «тримаємося». Атмосфер­ний клімат на роботі допо­магає долати всі негаразди у такий нелегкий для нас час, ми стали сильнішими та друж­нішими!

Також варто й згадати про нена­лежне матеріально-тех­нічне забез­печення: немає марок для відправлення по­шт­ової кореспонденції, па­перу для видачі копій ріше­н­ня! Як в таких умовах мож­

на забезпе­чити належний до­с­туп громадян до право­суддя?

Також є проблемою брак на дос­татньому рівні єдності судової практики. Це є загальною пробле­мою дер­жави. Відсутність єдності починається від неякісного законодавства, яке й до того ж швидко змінюється.

– Досить часто в ЗМІ та соцмережах розпові­дають про резонансні справи та озвучу­ють ймовірне покарання за ско­єне, чи правомірні такі вислов­лювання?

– Дійсно, переглядаєш по теле­баченню новини та чуєш чергову сенсацію. Не встигло щось статися, а вже розка­зують, хто винен, і яка буде міра покарання. До реально­го покарання ще так далеко, а люди так легко кажуть про такі серйозні речі… Судовий процес та розгляд справи це не шоу, все набагато склад­ніше.

– Яка кількість судових рішень суду першої інстанції оскаржу­ється в апеляційному порядку?

– Дякую за гарне запи­тання! Мі­зерна. Оскаржуєть­ся лише кожне десяте су­до­ве рішення. Значить можна зробити висновок, що наші громадяни переважно задо­во­лені судовим вердиктом та довіряють судовій владі! Як можна говорити, що суд­дям не довіряють, якщо бать­ки довіряють суду своє саме цінне – дітей, коли звер­таються з позовом про визначення місця про­жи­ван­ня дитини, як можна говори­ти про недовіру до су­ду, коли роди­чі звертаються до нас, бо самостійно не можуть поділити спадщи­ну, а сусіди – земельні ділянки. Останні дослідження гово­рять про те, що найбільше кричать, що суд поганий, ті, що жод­ного разу не мали справ у суді.

– Яких категорій справ най­більше в судах України та Євро­пейському суді?

– Саме більше справ в україн­ських судах – адмі­ністра­тивних, де відпові­да­чем, як правило, виступає держава в особі того чи ін­шо­го суб’єкта владних пов­нова­жень (щодо пенсійного забезпечення, соціальних виплат чи податків). Разом з тим в Європейському cуді щодо України, переважають спра­ви не через судовий розгляд та ухвалення судо­вого рішення, а через його невиконання!

– Для чого державі потрібен незалежний суд?

– Відомий історик, пись­мен­ник та філософ Станіс­лав Оріховський сказав: «Закон стоїть вище коро­ля!» На жаль, реалії сьогодення непотішні. Суддів залякують то­тальними звільненнями, переоці­нюваннями, скоро­чен­нями чисель­ності, змен­шен­ням заробітних плат та ускладненням процедури вихо­ду у відставку. Слух­няний суддя – найбільша біда для держави. Та­кий суддя служить не закону, а носію влади. Як тільки той втрачає владу, суддя почи­нає слухатися іншого поса­дов­ця чи носія титулу. Тому тільки сильний і незалежний суддя є гарантом верховен­ства права у державі. У незалежності судової гілки влади, в першу чергу, заці­кавлені самі громадяни, які є учасниками справи, щоб протилеж­на сторона проце­су не тиснула на суд.

– Що б ви побажали своїм ко­легам та праців­никам суду напередодні професійного свята?

– Буду лаконічна та бажаю ос­новне – берегти один од­ного та бути здоровими!

Розмову вів Василь СОРОЧУК.