Головна Інтерв'ю Ольга Луговська про основні завдання, специфіку роботи відділу земельних ресурсів та екології...

Ольга Луговська про основні завдання, специфіку роботи відділу земельних ресурсів та екології Сокальської міської ради

ЗЕМЕЛЬНІ ПИТАННЯ ЗАВЖДИ НА ЧАСІ

Здавалося, що земельні питання не така актуаль­на тема в умовах воєнного часу. Але, попри все – життя продовжується і чимало людей нині обста­вини змушують цікавитись змінами у земельному законодавстві, де упродовж останніх років відбули­ся значні перетворення у сфері земельних відносин.

Про основні завдання, специфіку роботи відділу земельних ресурсів та екології Сокальської міської ради під час воєнного часу та нововведення у земельному законодавстві розповідає начальник відділу Ольга ЛУГОВСЬКА.

– Розкажіть про роботу зе­мельного відділу у період війни…

– Відділом земельних ресурсів та екології Сокальської міської ра­ди проводиться робота, яка спря­мована на об’єктивний, всебічний і вчасний розгляд звернень грома­дян з питань регулювання земель­них відносин та на забезпечення гарантування реалізації конститу­ційного права громадян на землю. У період воєнного стану відділом земельних ресурсів та екології Со­кальської міської ради проводиться робота, спрямована на створення необхідних умов для реалізації прав громадян та юридичних осіб з питань регулювання земельних відносин.

Спеціалістами відділу здійсню­ється постійний (щоденний) при­йом громадян та юридичних осіб, яким постійно надаються консуль­тації та обґрунтовані відповіді. Працівники розглядають подані заяви та клопотання відповідно до яких готують проекти рішень та подають на розгляд сесії міської ради. Крім того відповідно до вимог чинного законодавства, відділом надаються щомісячні, щокварталь­ні та річні звіти.

– Працюєте у повному шта­ті, чи великий обсяг роботи?

– Відповідно до штатної чисель­ності відділ земельних ресурсів та екології Сокальської міської ради складається із 8 працівників, двоє з яких перебувають у відпустці по догляду за дитиною. Станом на сьогодні працює шість працівників: начальник відділу, три головних спеціалісти та два провідних спеці­алісти. Спеціалісти-землевпоряд­ники мають велике навантаження в роботі, оскільки площа земель Сокальської міської ради складає 67,5 тис. га та орієнтовно 57,3 тис. є власників і землекористувачів земельних ділянок, з якими постій­но проводиться робота.

– Чи є якісь обмеження у роз­гляді чи видачі земельних доку­ментів в період воєнного стану?

– В період воєнного стану був прийнятий Закон України «Про вне­сення змін до деяких законодавчих актів України щодо створення умов для забезпечення продовольчої безпеки в умовах воєнного стану» №2145-ІХ від 24.03.2022 року, яким було внесено зміни й до Земельно­го кодексу України, зокрема, розді­лу Х «Перехідні положення» допов­нено п. 27 та п. 28, де виз­начено з урахуванням яких особ­ливостей регулюються земе­ль­ні відносини під час дії воєнного ста­ну. Основні з яких були: пере­дача в оренду для ведення то­варного сільсько­господарського виробниц­тва на строк до одного ро­ку земе­ль­них ділянок сільсько­господар­ського призначення дер­жавної та кому­нальної власності; заборона безоп­латної передачі зе­мель дер­жавної, комунальної власності у при­ватну власність, надання доз­волів на розроблення докумен­та­цій із зем­леустрою з ме­тою такої безоплат­ної передачі, роз­роблення такої документації; заборонено прове­дення земельних торгів у фор­мі електронного аукці­ону на земельні ділянки сільсько­господар­ського призначення; та інші.

З прийняттям Закону України «Про внесення змін до деяких за­конодавчих актів України щодо відновлення системи оформлення прав оренди земельних ділянок сільськогосподарського призначен­ня та удосконалення законодавст­ва щодо охорони земель» №2698-ІХ від 19.10.2022 року, було віднов­лено роботу ще в таких аспектах, основні з яких:

– передавати в оренду для ве­ден­ня товарного сільськогосподар­ського виробництва на строк до одного року земельні ділянки сіль­ськогосподарського призначення державної та комунальної власнос­ті не дозволено, а відновлено про­ведення земельних торгів у формі електронного аукціону на земельні ділянки сільськогосподарського призначення;

– відновлено безоплатну переда­чу земельних ділянок у приватну власність власникам розташова­них на таких земельних ділянках об’єк­тів нерухомого майна (будіве­ль, споруд), тобто земельних діля­нок для обслуговування житлового будинку господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) та для обслуговування гаражу. Інша безоплатна приватизація земель­них ділянок заборонена.

– Робота земельного відділу пов’язана ще з іншими устано­вами…

– Спеціалісти відділу постійно співпрацюють з іншими відділами міської ради та державними під­приємствами, установами, органі­заціями, оскільки робота є взаємо­пов’язаною. Крім того, працівники відділу слідкують за змінами у зе­мельному законодавстві, так як це впливає на розгляд заяв громадян та підготовку проектів рішень на сесію Сокальської міської ради.

– Чи будуть нововведення у земельному законодавстві у цьому році?

– За період воєнного стану зако­нодавство, що регулює земельні відносини в Україні вже кілька разів змінювалося і, найімовірніше, це не останні зміни.

– Розкажіть детальніше про сплату земельного податку власниками земельної частки (паю) у 2022 році.

– Нарахування та сплата земе­ль­­ного податку здійснюється відпо­відно до Податкового кодексу Укра­їни. Земельний податок у 2022 році сплачували власники земель­них ділянок (паїв) та постійні землеко­ристувачі – фізичні та юридичні особи, в яких земельні ділянки (пай) перебувають в оренді, відпо­відно до визначеної ставки рішенням Сокальської міської ради.

– Пані Ольго, багато власни­ків земельних паїв ще не належ­но оформили документи на земельну частку (пай). Що б їм порадили?

– Відповідно до ст. 13 Закону України «Про порядок виділення в натурі (на місцевості) земельних ділянок власникам земельних час­ток (паїв) «У разі якщо до 1 січня 2025 року власник невитребуваної земельної частки (паю) або його спадкоємець не оформив право власності на земельну ділянку (пай) вважається таким, що відмо­вився від одержання земельної ділянки». Враховуючи норми статті, власникам або спадкоємцям сер­тифікатів на право на земельну частку (пай) необхідно до 1 січня 2025 року належним чином офор­мити свої документи, тобто присво­їти кадастровий номер земельним ділянкам та отримати документ на право власності, а саме витяг з державного реєстру речових прав на нерухоме майно, щоб скорис­татися своїм правом на землю.

– Яка «доля» невитребуваних паїв після 1 січня 2025 року?

– У разі, якщо власники або спад­коємці сертифікатів на право на земельну частку (пай) до 01.01. 2025 року належним чином не оформили документи, відпо­відно статті вищезазначеного Зако­ну, невитребувана земельна частка (пай) після формування її у земель­ну ділянку за рішенням міської ради на підставі рішення суду, передається у комунальну влас­ність територіальній громаді, у по­рядку визнання майна безхазяйним.

У разі, якщо «За позовом влас­нику невитребуваної земельної частки (паю) або його спадкоємцю, у разі пропуску строку для оформ­лення права власності на земельну ділянку з поважної причини суд може визначити додатковий, дос­татній для такого оформлення…»

– Чи може власник земельної частки (паю) за потреби її продати?

– 1 липня 2021 року набув чин­ності Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо умов обігу земель сільськогосподарського призначен­ня», який скасовує дію мораторію на продаж землі сільськогосподар­ського призначення. Відтак влас­ники свого майна отримали право вільно продавати та купувати зе­мельні ділянки.

– З якими земельними проб­лемами найчастіше зверта­ються жителі громади?

– Мешканці Сокальської терито­ріальної громади найчастіше звер­таються з питанням щодо передачі у власність земельних ділянок для ведення особистого селянського господарства (город). У період вій­ни внесено зміни в Земельний ко­декс України, яким заборонено прийняття відповідних рішень міською радою. Приватизувати землю можна буде лише після вне­сення відповідних змін в законодавство.

Крім того, надходить багато скарг громадян, жителів громади, з пи­тань регулювання земельних від­носин, де спеціалістами відділу проводиться обстеження земельних ділянок на місцевості. Сторонам надаються роз’яснення щодо можливостей вирішення спору.

– Як працював відділ у період у 2021-2022 роках? Які плани на цей рік?

– За період роботи з 2021 року по 2022 року відділом земельних ресурсів та екології було: зареєс­тровано комунальну власність 489 земельних ділянок загальною пло­щею 3794,3039 га, в тому числі пе­редані із земель державної власності; укладено договори оренди землі в умовах воєнного стану на земельні ділянки сільськогосподар­ського призначення загальною пло­щею 659,0 га на суму 1 133 тис. грн.; проведено інвентаризацію земель водного фонду 106 ставків та 8 рі­чок розташованих на території Со­кальської міської ради; продано у власність 11 земельних ділянок із земель комунальної власності, по яких укладено договори купівлі-продажу з фізичними та юридични­ми особами, загальною площею 6, 0803 га на суму 6540719,15 грн.; проведено земельні торги (аукціо­ни) на 6 земельних ділянок кому­нальної власності, по яких укладено договори оренди землі; укладено 89 договорів оренди землі без про­ведення земельних торгів (аукціону).

Крім того, за 2021-2022 роки від­ділом земельних ресурсів та еко­логії Сокальської міської ради розглянуто орієнтовно 3000 заяв (кло­потань) фізичних та юридичних осіб, по яких підготовлено рішення міської ради щодо розпорядження землями громади, а також надано мотивовані відмови.

Основним завданням на 2023 рік є оновлення 45 нормативних гро­шових оцінок населених пунктів Сокальської міської ради, що збіль­шить надходження коштів до міс­цевого бюджету, постійний підбір вільних земельних ділянок для проведення земельних торгів у формі аукціону, та інше. За нами перемога.

 

Інтерв’ю взяла Любов ПУЗИЧ.