Головна Інтерв'ю Сокальська лікарня у спроможній мережі

Сокальська лікарня у спроможній мережі

Роман Швед
Роман Швед

З найдавніших часів Святий Пантелеймон вважається покро­вителем лікарів. Кажуть, що молитви недужих, з вірою звернені до нього, приносять полегшення, зцілюють від фізичних і духов­них недуг. Але до кого, крім Святих, хворі люди звертаються за меддопомогою до медичних працівників. І у них цього року згідно з Указом Президента професійне свято перенесено на 27 липня. У 2024 році, за новим церковним календарем, 27 липня припаде і свято Святого Панте­леймона.

 На запитання «Голосу з-над Бугу» відповідає керівник кому­нального некомерційного підприємства «Сокальська районна лікарня», депутат Червоноградської районної ради Роман ШВЕД.

 

– Як живеться та працюється лікарні у нинішній нелегкий час?

– На сьогодні, в нелегкий воєнний час наша лікарня працює в звичному режимі та безпе­рервно й у повному обсязі надає пер­винну і вто­ринну (спеціалізовану) медичну допомогу.

– Чи звертались по допомогу пос­траж­далі внаслідок бойових дій?

– За медичною допомогою в лікарню зверта­ються постраждалі внаслідок бойових дій, як військові, так і цивільні особи (ВПО). В 2022 році проліковано мобілізованих осіб – 98, цивільних – двоє. За шість місяців 2023 році проліковано 181 мобілізованого.

– Чи є у вас в команді хтось, хто через війну переїхав на Сокальщину і нині працює в лікарні? Що скажете про них? Чи допомогла їхня присутність лікарні?

– Так. В нашій лікарні працюють медичні працівники, які через війну переїхали на Сокальщину.

В інфекційному відділенні – лікар-інфек­ціоніст Алієв Руфат Бахтіяр огли (з 22 берез­ня минулого року); у відділенні анестезіології та інтенсивної терапії – лікар-анестезіолог Сергій Малєєв (з 1 березня цього року); у дитячому відділенні – сес­тра медична ста­ціонару Оксана Чередніченко (з вересня 2022-ого); в інфекційному відділенні – сестра медична стаціонару Лілія Ломазєй (з червня минулого року). У Сокальській АЗПСМ – лікар загаль­ної практики – сімейний лікар Анна Шапова­лова (з 3 липня цього року).

З березня по жовтень 2022 року в прий­мальному відділенні Сокальської РЛ працю­вала лікар-терапевт Світлана Карпенко з м. Харків. А поліклініці Сокальської РЛ – лікар-ото­ларинголог Ірина Кондрацька (з квітня по червень 2022-ого).

– Знаю, що лікарі Сокальської рай­лікарні на передовій. Назвіть їх.

– Відзначу і подякую медичним праців­никам, які мобілізовані і більшість з них на­дають медичну допомогу на передовій, це наші колеги:

Богдан Орєхов – лікар-нарколог, лікар-пси­

хіатр наркологічного відділення;

Оксана Покоцька – лікар анестезіолог від­ді­лення анестезіології та інтенсивної терапії;

Василь Сипливий – лікар-ортопед-травма­

толог приймального відділення;

Олександр Жук – завідувач ФП с. Опільсько;

Андрій Магир – м/с анестезист палати інтен­сивної терапії відділення анестезіології та інтен­сивної терапії;

Тетяна Михайлик – сестра медична стаціо­

нару наркологічного відділення;

Ірина Уланюк – сестра медична стаціонару травматологічного відділення;

Ірина Хтей – м/с анестезист палати інтен­сивної терапії відділення анестезіології та інтен­сивної терапії;

Надія Олекса – лікар-хірург;

Ігор Кошовський – головний лікар Белзької районної лікарні;

Юрій Тейкало – лікар-акушер-гінеколог аку­шер­сько-гінекологічного відділення.

– Яких фахівців хотіли би бачити в лікарні?

– У лікарні наявні вакантні посади черго­вих пе­діатрів, терапевтів, лікарів загальної практики – сімейної медицини (Княжівська та Лучицька АЗПСМ).

– Які виклики перед вами як перед ме­дичним менеджером постали за остан­ній рік і як на них реагуєте?

– Одним з основних викликів в 2023-ого було зменшення фінансування з Національ­ної служби здоров’я України на 28 429 817 гривень, що приз­вело до оптимізації мережі і скорочення чисель­ності штату медичного персоналу. У травні цього року вимушено виведено 67,0 ставок зі штатного розпису лікарні.

Проте було докладено усіх зусиль, щоб від­повідна оптимізація не відобразилася на наданні медичної допомоги населенню.

– В певній мірі про пандемію тепер вже можна говорити в минулому часі. А отже, яку оцінку ви би поставили сво­єму колек­тиву за 12-бальною шкалою?

– Наша лікарня була опорною та надава­ла медичну допомогу хворим під час панде­мії COVID-19. Це випробування медичний персонал пройшов гідно, роботу наших медичних праців­ників можна оцінити на дванадцять балів.

На сьогоднішній день інфекційне відді­лення Со­кальської РЛ надає медичну допо­могу по про­філю, як дорослим, так і дітям.

– Що буде в подальшому з лікарнею? На які медичні послуги можуть розрахо­вувати мешканці громади? Чи зали­шаться в нашій лікарні стаціонари та вузькопрофільні спеціалісти? – саме ці питання найчастіше обговорюються в громаді.

– Лікарня і в подальшому буде надавати пер­винну, амбулаторно-поліклінічну і стаціо­нарну допомогу. Посилено працюємо в нап­рямку розширення пакетів послуг, зокрема, в 2024 році плануємо підписати Договір з НСЗУ по наданню реабілітаційної допомоги дорослим і дітям в амбулаторних та стаціо­нарних умовах.

Вузькопрофільні спеціалісти (лікар-оф­таль­молог, лікар-психіатр, лікар-нарколог) в основ­ному працюють в поліклініці Сокаль­ської РЛ.

– Які послуги надає саме підприємство?

– Наша лікарня додатково надає платні послуги: проведення різних категорій медич­них оглядів (зокрема, медичний огляд канди­датiв у водiї та водiїв транспортних засобів, медичний огляд для отримання дозволу (лi­цензiї) на об’єкт дозвiльної системи; медич­ний огляд працiвникiв окремих професiй, виробництв i органiзацiй, дiяльнiсть яких пов’язана з обслуговуванням населення i може призвести до поширення iнфек­цiйних хвороб, медичний огляд працiвникiв пев­них категорій), окремі фізіотерапевтичні послуги.

– Як фінансується лікарня: хто покри­ває витрати на її утримання та зарпла­ти медикам, чи доводиться дофінансовувати це з міського бюджету?

– Лікарня фінансується в основному за кошти, отримані в результаті господарської діяльності за Договорами про медичне об­слуговування на­селення за програмою ме­дичних гарантій з НСЗУ – заробітна плата працівників, медика­менти (лікарські засоби, вироби медичного призначення тощо), хар­чування пацієнтів; – міс­цевий бюджет (енергоносії, програми підтримки ЗОЗ); – централізовані поставки; – платні послуги.

– У якому стані знаходиться матері­ально-технічна база?

– У задовільному. Але потребує постійного оновлення, проведення ремонтних робіт. Ста­вимо питання про реконструкцію прий­мального відділення.

– Знаємо, що у кожному районі облас­ті має бути одна кластерна лікарня. У нашому – Червоноградська міська. Але, все ж таки, кажуть, що найближче до пацієнтів будуть загальні лікарні? В чому різниця?

– Наша лікарня загального профілю і від­повідно надає медичну допомогу згідно з під­писаними Договорами про медичне об­слугову­вання населення за програмою ме­дичних га­рантій з НСЗУ за наступними паке­тами медич­них послуг: №1. Первинна медична допомога; №3. Хірургічні операції дорослим і дітям; №4. Ста­ціонарна допомога дорослим і дітям без про­ведення хірургічних операцій; №7. Медична допомога при пологах; №9. Профілактика, діаг­нос­тика, спосте­реження та лікування дорослих та дітей в амбулаторних умовах; №11. Гіс­терос­копія; №12. Езофагогастродуоде­нос­копія; №13. Колоноскопія; №14. Цис­тоскопія; №15. Брон­хоскопія;  №19. Пси­хіатрична допомога дорослим та дітям у стаціонарних умовах; №23. Ста­ціонарна паліативна ме­дична допомога дорос­лим та дітям;  №24. Мобільна паліативна медич­на допомога дорослим і дітям; №34. Сто­ма­­тологічна допомога дорослим і дітям; №35. Ведення вагітності в амбулаторних умовах; №39. Психіатрична допомога дорослим та дітям, яка надається мобільними мульти­дисциплінарними командами; №41. Суп­ровід і лікування дорослих та дітей, хворих на туберкульоз, на первинному рівні медичної допомоги; №42. Готовність закладу охорони здоров’я до надання медичної допомоги в надзвичай­них ситуаціях; №47. Хірургічні операції дорослим та ді­тям в умовах стаціонару одного дня; №50. Забезпечення кадрового потенціалу системи охорони здоров’я шляхом організа­ції надання медичної допомоги із залучен­ням лікарів-інтернів; №51. Супровід і лікування дорослих та дітей з психічними роз­ла­дами на первинно­му рівні медичної допомоги; №60. Медичний огляд осіб, який організо­вується територіальними центрами комплек­тування та соціальної підтримки.

Кластерні лікарні ще мають підписані пакети медичних послуг по наданні медичної допо­моги при гострих мозкових інсультах, гострих інфарктах міокарда, лікування пацієнтів з онкологічними захворюваннями та ін.

– А якщо медзаклад не увійде у спромож­ну мережу, тоді закриватимуть його?

– Наш медичний заклад увійшов в спро­можну мережу. Завдання працювати так, щоб стати клас­терною лікарнею.

– Що б хотіли побажати своїм колегам і за­галом усім медпрацівникам у день ва­шого професійного свята, яке, до речі, з цього ро­ку, відзначатимуть 27 липня?

– Висловлюю всім медичним працівникам свою вдячність за їх високу професійну май­стерність, за їх уважність та пильність, за готовність допомогти та прийняти важливе рішення в непростих ситуаціях. Їх робота дуже важлива для нашого суспільства та кожної людини. Бажаю здоров’я, миру і перемоги!

Інтерв’ю взяв Василь СОРОЧУК.