Головна Коротко У Волиці запрацювала сучасна амбулаторія сімейної медицини

У Волиці запрацювала сучасна амбулаторія сімейної медицини

СУЧАСНА АМБУЛАТОРІЯ СІМЕЙНОЇ МЕДИЦИНИ У СЕЛІ ВОЛИЦЯ

На початку 2019 року на Львів­щині розпочали будівниц­тво сорока трьох сільських амбулато­рій сімейної медици­ни за держпро­грамою «Доступ­на медицина». Загалом на усі ме­дичні заклади було перед­бачено 300 мільйонів гривень.

Одна з цих амбулаторій є у селі Волиця. Жителям наближених сіл значно полегшує життя відкритий у 2020 р. стаціонар, який обслуго­вує села Волицю, Комарів, Зубків та Переспу. Відтак тепер є можли­вість швидше надати так необхідну першу медичну допомогу та не чекати приїзду районних мед­праців­ників. Разом із приміщенням також надано службову машину швидкої допомоги, RenaultDuster. Якщо потрібно виїхати на виклик до пацієнта, лікар користується нею.

Амбулаторію відкрито 23 грудня 2020 року, хоча повноцінну роботу вона розпочала 1 жовтня, майже через рік. Приміщення побудували вчасно, але воно не було оснаще­не всім необхідним для роботи та ком­­форту.

У медичному закладі працюють три медсестри, один лікар та са­нітар. Христина Богдан – сімейний лікар – два дні на тиждень, у вів­торок та четвер, приймає людей, кот­рі приходять на огляд чи кон­су­ль­тацію. Також тут можна запи­сатись до лікаря-гінеколога Ок­сани Петринка, адже в примі­щен­ні є гінекологічний кабінет.

Щодня сюди звертають за до­помогою. Часто батьки приводять дітей на щеплення, для цього не­об­хідно просто зареєструватись, це спрощує сам процес та не пот­ребує великої затрати часу як було раніше. У медичному закладі є всі необхідні для цього пре­парати та медика­мен­ти. Також непо­далік є ка­бінет стомато­лога.

Амбулаторія не роз­ра­­­хо­вана для довготри­ва­лого перебу­ван­ня у ній хворих. Па­цієнти при­хо­дять на про­веден­ня необ­хідних про­це­дур. А лікуван­ня про­дов­­жу­єть­ся допоки не буде повного одужан­ня.

У разі потреби вузько­спеціального лікування чи допомоги, яка не на­даєть­ся цим медичним закла­дом, скеровують до ра­йон­ної або ж об­ласної лі­кар­ні. Сюди приїжджала бригада медиків, що при­вивала від COVID-19 у період масового вакцинування. Зараз цей процес при­зу­пинився.

Приміщення амбула­то­рії розра­ховане на постій­не перебування двох ліка­рів, проте кількість насе­лення не настільки велика й пот­реби громад цілком задовольняє один. З ча­сом, якщо кількість жителів збіль­шиться, можливе розширення ме­дич­ного штату пра­ців­ників.

Наталія ПРОЦЬ.

Фото автора.