Головна Листи Підтримуйте діток: обіймайте, пояснюйте, відволікайте!

Підтримуйте діток: обіймайте, пояснюйте, відволікайте!

З початком збройного конфлікту пере­важна більшість людей відчу­вають стрес і глибокі переживання, що спричиняють конфлікти, як в родинному колі, так і нав­чальному середовищі. Страх, тривоги, во­ро­жість стали нашими постійними су­пут­никами. Щоб оптимально адап­­туватися до сучасних реалій і мінімізувати прояв агресії між учас­никами навчального процесу, 8 лю­того в Сокальському ліцеї №1 ім. Оле­га Ро­маніва автор цих ряд­ків зустрілася з учнями старших класів з приводу такої чутливої те­ми сьогодення як «Захист учас­ни­ків освітнього про­цесу від цьку­ван­ня в умовах збройного конфлікту».

Спільно з активною молоддю ми шукали шляхи вирішення цієї акту­альної проблеми. Зокрема спілку­вались про склад даного правопо­ру­шення та його різновиди. Чому не варто залишати цькування без реагу­вання. Куди звертатись за до­помо­гою. Причини, що обумовлю­ють боулінг – трикутник Карпмана. По­ра­ди, як запобігти деструктивній поведінці. Практика розгляду справ даної категорії Сокальським район­ним судом.

Внаслідок спільних зусиль осві­тян, Служби у справах дітей та юве­на­льної поліції нашого регіону що­до позасудового врегулювання конфліктних ситуацій між учасни­ками навчального процесу, мину­лого року в суд не поступило жод­ного протоколу про булінг!

Окрім того, роз­повіла про судові провадження щодо нена­лежного ви­конання батьками своїх обо­в’язків (ст.184 КУпАП). На жаль, таких справ у суді чимало. Так, у 2021-ому їх було – 90, у 2022 р . – 86, а станом на 8 лютого по­точного ро­ку на розг­ляді перебуває – 46.

Най­більше правопорушень у даній категорії це: сис­тематичне про­пущення уч­ня­ми уроків, ку­ріння на території школи сигарет та роз­пиття алкого­льних напоїв, нена­леж­ні умови прожи­вання дітей, антисанітарія вдома. Також трап­ляються випадки притягнення ба­ть­ків до відпові­даль­ності за зни­ще­ння їхніми дітьми у школі чужого майна (для прикладу мобільного телефону), керування транспор­тними засо­бами без дозволу ба­тьків тощо.

Нашим дітям ще жити у проц­вітаючій Україні! В цей непростий час моральний стан наших нащад­ків залежить, в першу чергу, від до­рослих!

Підтримуйте діток: обій­май­те, пояснюйте, відволікайте! Та па­м’ятайте головне правило: спокійні батьки та вчителі – спокійні діти!

З днем єднання українського народу!

Лідія ФАРИНА,
суддя-речниця Сокальського районного суду.