Головна Листи Після ре­конструкції відкрито оновлене інфекційне відділення КНП «Сокальська централь­на районна лікарня»

Після ре­конструкції відкрито оновлене інфекційне відділення КНП «Сокальська централь­на районна лікарня»

інфекційне відділення у Сокалі

ХОРОШІ УМОВИ І МЕДИКАМ, І ПАЦІЄНТАМ…

Як інформував «Голос з-над Бугу», 3 лютого, після ре­конструкції відкрито оновлене інфекційне відділення КНП «Сокальська централь­на районна лікарня». На уро­чисті заходи прийшли свя­ще­н­ники Ярослав Кащук, Пав­ло Пащук, Ігнатій Москалюк, голова Сокальської РДА Ігор Дацюк, заступник голови Червоноградської ра­йонної ради Наталія Кохан, голова Сокальської районної ради VII скликання Микола Пась­ко, представники ЗМІ, медич­ні працівники.

Після молитви та духов­ного слова від священників, гості висловили подяку всім, хто долучився до цієї важ­ливої для Сокаля (і не тільки) події. Адже приміщення від­ре­монтованого інфекцій­ного відділення дозволить прий­мати хворих на covid-19. У цей же час хірургічне, трав­матологічне і реаніма­цій­не відділення, які до цього часу лікували людей з коронаві­русом, зможуть пра­цю­ва­ти у звичному режимі.

інфекційне відділення у Сокалі

У 2020 році з районного бюд­жету Сокальського райо­ну було виділено 2 млн. 800 тис. грн. для капітального та поточного ремонту інфек­цій­ного відділення. Понад п’ять млн. грн. з районної скарбни­ці, рішенням депутатського корпусу Сокальської район­ної ради, скеровано для придбання багатофунк­ціо­наль­них ліжок, кисневої ста­н­ції, апарату ШВЛ та ремон­ту кисневої лінії.

Виступаючі подякували керівництву та депутатсь­кому корпусу Сокальської районної ради за сприяння у відновленні повноцінної роботи інфекційного відділе­н­ня. Особливі слова вдяч­нос­ті пролунали до медиків.

Зокрема, Микола Пасько наголосив, «що на останній сесії Сокальської районної ради прийняли рішення про фінансування ремонту інф­ек­ційного відділення Сокальської ЦРЛ, плюс виділи­ли кошти на закупівлю бага­тофункціональних ліжок, кисне­вої станції, концентра­то­рів, апарату ШВЛ, ремонту кисневої лінії. Всього понад 5 мільйонів гривень. Завдяки міжнародному проєкту, в яко­му перемогла Сока­льська ра­йонна рада, відді­лен­ня ос­на­щено сучасними мо­ніто­рами пацієнта.

Як колишній пацієнт Львів­ської обласної інфекційної лікарні, впевнено можу зая­вити – у нас умови перебу­вання хворих і умови праці персоналу – ліпші. Жителі Сокальщини, Червонограда, Белза, Радехова, які потре­бу­ватимуть лікування від covid-19, отримуватимуть ме­дичну допомогу в якісно нових умовах.

Сокальська ОТГ має чудо­вий подарунок. Споді­ваюсь, вона примножить ці здобут­ки. Дякую за якісну роботу колективу лікарні, а також керівництву. Протягом тижня запрацює в звичайному ре­жи­мі основ­ний корпус нашої лікарні – хірургічне відділен­ня, трав­ма­то­логія, реаніма­ція. Це – не менший здобу­ток, ніж ремонт інфекційного відді­лен­ня».

Він побажав, аби кількість людей, які потраплять до цього відділення, дорівню­вала кількості тих, хто з нього вийде.

А Наталія Кохан наголо­сила, «щоб всі пацієнти, які потраплятимуть до відділен­ня, одужували якнай­швидше. Щоб комфортні умови та доброзичлива ат­мос­­фера, яка тут панувати­ме, сприяли повному оздо­ров­ленню хворих. Я знаю, які титанічні зусилля медики прикладають для збере­жен­ня життя людей. Дякую вам за таку роботу і бажаю всім здоров’я».

Головний лікар ЦРЛ, де­путат Червоноградської ра­йон­ної ради Роман Швед по­­відомив, що «ремонтні ро­боти розпочалися в жовтні 2020 року. За цей час заміне­но вікна на енерго­зберігаючі, інженерні кому­нікації, у па­латах проведено ремонти, облаштовано сім загальних санвузлів, дві па­лати покра­щеного пере­бування, прове­де­но гарячу воду. Зага­лом створені кращі умови і для роботи лікарів, і для лікуван­ня пацієнтів. Від­ділення роз­ра­ховане на сто ліжок. Тут є звичайні палати, і палати інтенсивної терапії, які осна­ще­ні сучасним об­лад­­нанням для діагнос­ту­вання пацієн­тів, а також для проведення реанімацій­них заходів.

До цього відділення тран­спортували кисневу станцію, що дає можливість забезпе­чити безперебійну та якісну подачу кисню до киснево­залежних пацієнтів, а також встановлено генератор для безперебійної подачі елек­троенергії. Відділення забез­пе­чене дихальною апара­ту­рою, кисневими концент­ра­торами, моніторами. До 56 ліжок підведений кисень».

Втілити цей проєкт у життя вдалося завдяки спільним зусиллям депутатського кор­пу­су Сокальської районної ради та колективу Сокаль­ської ЦРЛ.

Керівник лікарні також зазначив, що за десять мі­сяців Сокальська ЦРЛ на­дала допомогу 835 хворим на covid.

Потім священники освя­тили оновлене приміщення, а заступник головного лікаря з медичної частини Марія Кріль провела ним екскурсію.

Ну що ж, нехай звідси виходять всі здоровими!

Василь СОРОЧУК.

Фото автора.