Головна Політика Тетяна Федун та Петро Андрущак – депутати Сокальської міської ради

Тетяна Федун та Петро Андрущак – депутати Сокальської міської ради

5 лютого розпочала роботу V се­сія VIII скликання Сокальської місь­кої ради. На порядку денному було 49 пи­тань, половина з них – зе­мельні. Участь в сесійному засі­данні взяли 34 депутати. Варто відзначити ви­соку активність депутатів цього скликання, всі беруть активну участь в засіданнях профільних комісій,
сесіях.

Після виконання Славня депу­тати приступили до розгляду пи­тань порядку денного. Затвердили його за основу. Згодом секретар ради Ігор Сидор зачитав ще питан­ня, які рекомендовані Погоджу­вальною радою до включення в порядок денний: «Про зміну зас­новника, назви та затвердження Статуту Комунального некомерцій­ного підприємства «Сокальська районна лікарня», «Про внесення змін до структури та загальної чи­сельності Сокальської міської ради та її виконавчих органів», «Про утворення відділу організаційного забезпечення діяльності ради Со­кальської міської ради Львівської області та затвердження Положен­ня про відділ організаційного забез­печення діяльності ради Сокаль­скої міської ради Львівської області», «Про утворення відділу кадро­вої роботи та нагород апарату Со­кальської міської ради та затвердження Положення про відділ кад­рової роботи та нагород», «Про ут­ворення відділу «Центр надання адміністративних послуг» Сокаль­ської міської ради та затвердження Положення про Центр надання ад­міністративних послуг», «Про затвердження Регламенту відділу «Центр надання адміністративних послуг», «Про забезпечення вико­нання повноважень виконавчих ор­ганів Сокальської міської ради у сфері державної реєстрації юри­дичних осіб, фізичних осіб-підпри­ємців та громадських формувань», «Про затвердження Програми бу­дівництва, реконструкції та ремон­ту доріг громади Сокальської місь-кої ради», «Про затвердження ста­рост Сокальської міської ради», «Про внесення змін до рішення се­сії Сокальської міської ради «Про утворення виконавчого комітету Сокальської міської ради та затвердження його кількісного та пер­сонального складу», «Про затвер­дження Положення про старосту». Депутати проголосували за вклю­чення цих питань в порядок денний.

Питання «Про затвердження Постанови Сокальської міської те­риторіальної виборчої комісії» до­повіла голова МТВК Алла Сеньків. Вона зачитала Постанови від 13 січня 2021 року: «Відповідно до чинного законодавства України, на підставі заяв депутатів Сокальської міської ради Вадима Кондратюка та Юрія Козійчука та на підставі листа виконавчого комітету Со­кальської міської ради, виборча комісія постановила: визнати таки­ми, що відмовилися від мандата Вадима Кондратюка та Юрія Козій­чука, депутатів Сокальської міської ради від політичних партій «Голос» та «Народний Рух України»; визнати Федун Тетяну Іванівну та Андрущака Петра Володимирови­ча обраними депутатами Сокаль­ської міської ради». Тетяна Федун та Петро Андрущак склали Присягу та отримали посвідчення депута­тів. Колеги привітали їх оплесками.

«Про внесення змін до складу постійних депутатських комісій» доповів секретар ради Ігор Сидор. Депутати проголосували за виклю­чення Юрія Козійчука зі складу комісії з питань бюджету, соціально-економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва, а Вадима Кондратюка – зі складу комісії з питань промисловості, підприємництва, житлово-кому­нального господарства, комуналь­ної власності, енергозбереженя та транспорту. Тетяна Федун увійшла в комісію з питань регламенту, депу­татської діяльності та етики законності та правопорядку захисту прав та сво­бод громади, інформаційної по­лі­тики, а Петро Андрущак працюва­тиме в депутатській комісії питань промисловості, підприємництва, житлово-комунального господар­ства, комунальної власності, енер­гозбереження та транспорту.

Далі депутати розглянули двад­цять два земельних питання, по всіх були прийняті відповідні рі­шення.

Питання «Про затвер­дження По­ложення про місцеву пожежну коман­ду» доповів секретар ра­ди Ігор Сидор. Він зазначив, що з метою органі­зації заходів із запобіган­ня виникнення пожеж та їх гасіння, надання допо­моги у ліквідації наслід­ків надзвичайних ситуа­цій та небезпечних по-дій, ефективної ро­боти з організації та забезпе­чення пожежної безпеки на території Со­кальської міської ради, враховую­чи погодження Держав­ної служби з надзвичай­них ситуацій, пропону­ється створити місцеву пожежну команду, яка буде об’єднувати Хо­робрівську та Спасівську, які зараз працюють. Керівник Хоробрівської пожежної команди Василь Береза зазначив, що Хо­робрівська пожеж­на команда пра­цює злагоджено та ефективно, всі працівники отриму­ють мінімальну заробітну плату. Він подякував де­путатам поперед­нього скликання Сокальської ра­йонної ради за виді­лення 150 тис. грн., за які придбали запчастини до пожежного автомобіля.

Депутат Микола Пасько запи­тував, як чергують рятувальники і чи є в пожежному автомобілі вода. Василь Береза зазначив, що чер­гують цілодобово, підпорядкову­ються Львову, в разі пожежі – виїж­джають негайно, вода постійно знаходиться в автомобілі, приміщення обігрівається, вода не замерзає в холодну пору року. Бували випад­ки, коли завдяки цій пожежній ко­манді вдалося врятувати життя людей, їх житло, адже приїжджали на виклики за лічені хвилини, із Сокаля автомобіль так швидко не доїде.

Ефективну роботу пожежної ко­манди відзначив також депутат Михайло Веклин. Він розповів, що пожежники працюють добре, міс­цеві фермери допомагають їм, коли є необхідність, в час жнив ук­ладають договори на забезпечення охорони урожаю від пожеж.

Депутати підтримали про­єкт рі­шення і утворили місцеву по­жежну охорону Сокальської міської ради.

Після цього міський голова Сер­гій Касян оголосив перерву в роботі сесії. Друге пленарне засідання відбулося у вівторок, 9 лютого. Про його хід читайте у наступному числі «Голосу з-над Бугу».

Ольга ДЕНИСЮК.

Фото автора.