Головна Інтерв'ю В Сокальській амбулаторії загальної практики сімейної медицини працює 18 сімейних лікарів

В Сокальській амбулаторії загальної практики сімейної медицини працює 18 сімейних лікарів

СІМЕЙНИЙ ЛІКАР – ЦЕ ТОЙ, ХТО ЗАВЖДИ ПОРУЧ

Затишна та комфортна, з ігровими куточ­ками для дітей, зручними диванчиками для пацієнтів – такою виглядає сьогодні Сокаль­ська амбулаторія загальної практики сімейної медицини, де працює 18 сімейних лікарів, три педіатри, один терапевт. Крім того окрема дільниця функціонує в смт. Жвирка.

Тут створені сучасні умови для прийому пацієнтів, надання їм пла­нової та екстреної медичної допо­моги, оновлено матеріально-тех­нічну базу, зокрема в кабінеті лікаря є необхідне обладнання для надання першої медичної допомоги.

– Наша лікарня обслуговує всі категорії населення, починаючи від новонароджених діток до людей похилого віку, які територіально проживають наближено до амбула­торії, – розповідає завідувач амбу­латорії Надія Михальчук, яка уже 12 років працює у поліклініці Со­кальської ЦРЛ, три з них очолює Сокальську амбулаторію загальної практики сімейної медицини. – Радіус обслуговування мешканців 35 кілометрів. Наші лікарі користу­ються повагою та авторитетом, про це свідчить понад 90% підписаних декларацій. Фактично всі, кого вони об­слуговували до початку рефор­ми, уклали декларації зі своїми лікарями. Назагал їх укладено з 32810 пацієнтами. Проте ця цифра «мігрує». Зокрема, найбільше дек­ларацій – 2002, у сімейного лікаря Ірини Піховської. Амбулаторія при­єднана до єдиного медичного прос­тору, працює в системі HELSI. Па­цієнтів приймають сімейні лікарі й лікарі-спеціалісти за попередньою електронною реєстрацією та запи­сом в реєстратурі: з понеділка по п’ятницю – з 8:00 до 19:00 год. Та­кож у нас діє електронна карта па­цієнта.

Кожен сімейний лікар отримав пульсоксиметри, дитячі ваги, тоно­метри, ліхтарики, кардіографи, спі­рограф. На жаль, поки що нам за­мало місця, тому деякі лікарі не мають окремих кабінетів. Плану­ється переселити жіночу консуль­тацію у колишнє гінекологічне відділення, тоді амбулаторія сімей­ної медицини загальної практики зможе розширитись.

– Сімейний лікар – це лікар ши­рокого спектра, який володіє знан­нями в різних областях медицини, – продовжує п. Надія. – Він контро­лює здоров’я всієї родини, скеро­вує на обстеження і призначає лікування. Крім того, є своєрідним менеджером для пацієнтів, тобто координує до якого фахівця їм піти при виникненні різних симптомів.

На її думку, нині сімейному ліка­рю доводиться непросто, серед інших медиків він несе найбільшу відповідальність за хворого. На жаль, медична реформа є недоско­налою, багато чого, ще належно не відпрацьовано. Через що й ви­никає багато непорозумінь та нарі­кань з боку пацієнтів.

Сімейний лікар Андрій Райко додає, що впровадження сімейної медицини – це добра ідея, яку за­позичили з країн Європи. І нині пе­реймаємо досвід у їхніх спеціа­лістів. Потрібний час аби вона запрацювала як належить.

Надія Михальчук каже, що нині значно важче працювати, ніж було колись, тепер зовсім не­має віль­ного часу. Пацієнти теле­фонують і після роботи, і навіть вночі. Не завжди рідні ставляться до цього з розумінням, бо теж хо­чуть уваги. Крім того, після третьої хвилі коронавірусу, лікарі психоло­гічно виснажені, до того ж багато хто перехворів на covid, їм також потрібно відпочити. Звичайно, ліка­рі стараються відповідати на дзвін­ки, консультувати пацієнтів по те­лефону чи у viber. Хотілося б, щоб наші пацієнти, теж ставились до нас з розумінням і без нагальної потреби не турбували, особливо вночі. Адже до їхніх послуг прий­мальне відділення, у вихідні – чер­говий лікар у поліклініці, екстренна медична допомога.

Чимало людей звикли до того, що по телефону можна вирішити все. Однак медицина – це не мате­матика, лікар має спершу оглянути хворого, щоб поставити діагноз та призначити лікування. У телефон­ному режимі можна лише скоригу­вати подальше лікування. На жаль, пацієнти практично «атакують» сімейних лікарів своїми дзвінками, часто просто аби спитати чи лікар завтра приймає, забуваючи, що ті теж можуть хворіти, мати приватні справи у позаробочий час. І якщо лікар не відповідає на дзвінок, не потрібно одразу телефонувати на «гарячу лінію охорони здоров’я», – говорить п. Надія про наболіле.

Комп’ютеризація крок за кроком входить у медицину. Нині сімейний лікар не може працю­вати без ком­п’ютера. Це і запов­нення електрон­ної картки пацієнта, електронне скерування на лабо­раторні та ін­струментальні методи обстеження, консультацію до вузь­кого спеціа­ліста, тощо…

– У кабінеті є лише один комп’ю­тер, який не завжди працює належ­ним чином, – каже завідувачка амбулаторії. – Через такі технічні неполадки збирається черга під кабінетом. Хотілося б, щоб у лікаря був окремий ноутбук, це дозволило б паралельно вести медичну доку­ментацію, приймати хворих, навіть під час вимкнення електроенергії, бо там є батарея.

Лікар констатує, що місяць тому більше було звернень із ГРВІ та з підозрою на коронавірусну інфек­цію, однак їх рівень пішов на спад. Зараз більше звертаються з хроніч­ними захворюваннями, зокрема, травної, нервової та серцево-су­динної систем.

Нашу розмову перервала паці­єнтка, яка прийшла на прийом. Піс­ля візиту до лікаря, я її запитала: «Чи задоволена вона своїм сімей­ним ліка­рем та медици­ною, зок­рема?»

– Своїм сімейним лі­карем – Надією Ми­хальчук, задоволена, – каже Ольга Наконечна. – На мою думку, сімей­на медицина теперіш­нього зразка значно краща, ніж бу­ла рані­ше: ти сам обираєш лікаря, якому довіряєш. Амбулаторія дос­тупна для людей. Кожен паці­єнт, який підписав дек­ларацію, знає свого сі­мейного лікаря і без проб­лем у зручний для нього час, може потра­пити на прийом. Для цього попередньо по­трібно лише записати­ся по телефону в реєс­тратурі чи в електрон­ному режимі. Раніше була «жива» черга. До­водилося пів дня стоя­ти у ній аби потрапити до лікаря. Тепер навіть не потрібно мати ме­дичну картку, є елек­трон­на карт­ка пацієнта, де внесені всі дані
про стан його здоров’я.

«Від реформи багато чого чека­ють як пацієнти, так і лікарі. Зокре­ма, що покращиться матеріально-технічна база, доступність послуг для людей. Вірю, що всі будуть більш відповідально ставиться до свого здоров’я», – каже досвідче­ний лікар Надія Кінах, яка раніше працювала дільничним терапев­том Сокальської поліклініки, а за­раз сімейним лікарем. – Реформу­вання первинної ланки охорони здоров’я мимоволі заставило тера­певтів стати сімейними лікарями. За 30 років роботи на посаді діль­ничного терапевта, вже добре знаю своїх пацієнтів, тож після дов­гих роздумів і вагань, вирішила пе­рекваліфікуватися на сімейного лікаря. Зі мною уклали декларації 1930 осіб (при нормі 1800), з них 100 дітей різного віку та 400 людей похилого віку. Кожного пацієнта, який уклав декларацію зі мною, бачила особисто, знаю які в нього захворювання, з чим звертався. Загалом вважаю, що раніше меди­цина була менш доступною, бо не було такого тісного контакту пацієн­та з лікарем, як зараз. Люди стар­шого покоління, на мою думку, ви­магають більшої уваги і 20 хвилин, що даються на хворого, не виста­чає, бо необхідно всі дані опера­тивно внести в комп’ютер. До того ж кожна людина – індивідуальна, потрібно знайти до неї підхід, за­служити довіру та добре ставлен­ня. Через коронавірусну інфекцію, аби її не розповсюджувати, ми бу­ли змушені працювати у телефон­ному режимі. Виняток становили лежачі хворі, до яких обов’язково ходили, дотримуючись усіх пропи­саних нормативів. На щастя, третя хвиля ковіду позаду. Сьогодні ана­лізуючи дані, бачимо, що практич­но 80-90 відсотків медичних пра­цівників, які працювали з ковідними хворими, перехворіли на цю не­дугу. Хтось легше, хтось важче.

Пані Надія говорить, що кожен пацієнт – це особистість, а тому має його «розкри­ти, розгадати» для себе, уважно вивчити, знати в якій родині прожи­ває, його емоцій­ний стан, спадкові захворювання, тощо… Практично сімейний лікар – це той, хто завжди поруч.

– Попри все, як би хто не нарікав, у медичній галузі помітний рух впе­ред, – наголошує моя співрозмов­ниця. – Нині в поміч сімейному лі­карю сучасне обладнання, що допомагає надати хворому необхідну медичну допомогу, та інтернет, де можна в кабінеті сімейного лікаря перевірити зір, зробити кардіогра­му, визначити кров’яний тиск, отри­мати скерування на аналізи, при необхідності визначити вміст цукру в крові. Колись всього цього не можна було зробити за один день.

Наразі сімейна медицина прохо­дить нелегкий шлях становлення, тому відповідальність, фаховість та самовідданість лікарів та медич­них сестер загальної практики сімейної медицини забезпечують зміцнення здоров’я жителів Со­кальської ОТГ. Як свого часу сказав відомий англійський філософ Френсіс Бекон, «перший обов’язок медицини – збереження здоров’я, другий – лікування хворіб, третій – продовження життя». Це як ніхто розуміють сімейні лікарі, які, наче ангели, супроводжують пацієнтів та їх сім’ї протягом усього життя, прикладають максимум зусиль
для покращення стану здоров’я та якості їх життя. З цими зав­даннями успішно, вже не один рік, справляються лікарі Сокальської амбулаторії сімейної медицини Со­кальської міської ради. Вони пос­тійно напоготові, віддають свій час, любов і турботу на благо со­тень і навіть тисяч людей. Адже лікар – це професія від Бога.

Любов ПУЗИЧ.

Фото автора.