Головна Культура Ольга Лещук – за­сновниця ряд осередків «Просвіти» у навколишніх селах

Ольга Лещук – за­сновниця ряд осередків «Просвіти» у навколишніх селах

Ольга Лещук
Ольга Лещук

ЗГАДУЄМО З ПОШАНОЮ

Сьогодення є настільки нестабільним, що люди в умовах пандемії нерідко бояться будувати плани навіть на найближче майбутнє. А дні летять, і якщо оглянутися у недалеке минуле, згадати рік, який пройшов, то розумієш, що багато близьких, знайомих, знакових людей відійшли якось майже незамітно, тихо, без численних рідних, друзів, колег по роботі на похороні, без прощальних слів…

У 2020 році не стало доброго багаторічного приятеля Стаївської школи і нашого шкільного музею – Тихона Лещука, професора, науковця, краєзнавця, письменни­ка, сина закатованого у сталінських таборах отця Осипа Лещука. Тихон Йосипович багато років свого життя присвятив праці в «Львівській полі­техніці». Від батьків йому передав­ся хист до вивчення іноземних мов, надзвичайно тонке відчуття слова і письменницький талант. Десятки наукових праць, філологічних дос­ліджень, статей-розвідок з історії рідного краю, сотні художніх творів – це далеко не повний перелік спадщини, яку залишив нам Тихон Йосипович. Але особливо цінними для нас є його спогади про дитячі і юнацькі роки, життя Рави-Руської, Белза, Стаївки в першій половині ХХ століття. А також спогади про батьків – о. Осипа Лещука та Ольги Лещук, з роду Князь, – адже вони можуть стати основою розвідки про видатних громадських діячів нашого краю, які у нелегких обста­винах заборони розвитку націо­нальної культури, у складних со-ціальних, економічних, політичних умовах, утверджували серед лю­дей українську ідею, національні та загальнолюдські ідеали.

Не можна без сліз читати рядки, у яких Тихон Лещук згадує про свою матір: «Пам’ять про маму живе у моєму серці з особливою силою, хоча мої спомини про неї сягають лише дитячих років. Мені ішов ледве дев’ятий рік, коли пере­стало битися її серце. Вона відій­шла у найбільшому розквіті сил, коли її творча праця доходила до вершини розвитку. Життя без ма­миної ласки, без маминої любові, без маминої поради – це був за­темнений світ. Мене може зрозу­міти найкраще той, хто і сам зазнав подібних життєвих обставин, хто зазнав подібної втрати. Її ідеал основується на великій душевній красі, на відданості багатогранній просвітній праці, на відданості сво­єму українському народові, виве­дення якого на шлях освіченості, перемоги духовних цінностей – це була її найперша, найважливіша мета».

Народилася Ольга Лещук у Белзі в родині Миколи та Михайлини Князь. Була найстаршою із шести дітей у сім’ї. З дитинства відзнача­лася розсудливістю та ініціативніс­тю, а також добрим співчутливим серцем. Вчилася у жіночій народній школі у Белзі, потім у вчительській семінарії сестер Василіянок у Яво­рові. Її допитлива вдача, організа­торські здібності, вміння захоплю­вати своїми ідеями людей, які її оточували, а також непримири­мість до несправедливості сфор­мували про неї думку як про стійку, розумну, добру, мужню й прогре­сивну жінку. Знання, які здобула юна Ольга у Яворівській вчитель­ській семінарії, лише підтвердили і зміцнили у неї ті ідеали, які винес­ла із батьківського дому. Працюючи вчителькою в Магерові, а згодом у селі Вербиця (між Равою-Русь­кою й Угновом), постійно спілкува­лася із простими людьми, добре усвідомлювала собі важке стано­вище українського народу, розумі­ла, яку роль може відігравати ук­раїнська ідея й українська держава у європейських процесах, а також була переконана у великій цінності кожної людини в суспільному житті.

У першій половині ХХ століття в Белзі створювалися різні українські національні товариства: «Просві­та», «Рідна школа», «Союз украї­нок», активним було церковне братство. Ольга Князь, хоч і працю­вала за межами Белза, постійно підтримувала зв’язок із організа­ціями рідного міста, часто брала участь у заходах, які проводили ці товариства.

Важливою віхою у житті Ольги Князь стало знайомство із Осипом Лещуком. Побралася молода пара у 1921 році у рідному Белзі. Згодом молоде подружжя переїжджає до Рави, де Ольга починає працювати у шести класовій чоловічій школі, а з 1922 року стає вчителькою української мови у Державній гімназії Рави-Руської. У цей період Ольга Лещук розвиває активну діяльність як на освітній ниві, так і в громадсько-культурному житті. Вона заснувала і очолила філію Союзу українок у Раві-Руській, за­сувала ряд осередків «Просвіти» у навколишніх селах. Важливим джерелом знань для молодої діяч­ки служила чимала домашня біблі­отека, книжки у якій були на восьми мовах світу. Окрім того, у пригоді ставала багатогранна освіта та добрі педагогічні знання, які на той час давала вчительська семінарія сестер Василіянок, а також непере­січні особисті якості та обдаруван­ня, якими була наділена від при­роди.

Ольга ні на хвилину не допуска­ла навіть найменшого сумніву що­до України, яка, як вона вважала, знайде рівне місце серед розвине­них народів передових країн світу. Саме цю ідею як перспективу для культурного, інтелектуального та економічного розвитку майбутньо­го нашої нації вона виголосила на Міжнародному Конгресі жінок у
м. Івано-Франківську в 1933 році, куди поїхала, незважаючи на забо­рону влади. Велику надію поклада­ла на вихідців із села, просувала ідею створення так званих «універ­ситетів для сільських людей», що означало – нести світло науки у село, дати можливість здобувати освіту усім верствам населення.

У часи польського шовінізму дуже непросто було працювати на державній роботі і зберігати свою національну ідентичність, та ще і виховувати молоде покоління у на­іональному дусі. Незабаром їй все-таки заборонили працювати у державній гімназії, яка у той час була польською.

Ольга Лещук була невтомною трудівницею. Без праці не мислила свого життя. Можна без перебіль­шення сказати, що все її життя – це велика і натхненна праця – організаційна, освітня і просвітня, патрі­отична і господарська. Важливим було те, що у подружжя Лещуків панувала злагода та спільне розу­міння українських національних інтересів. Отець Осип Лещук, як вчений-богослов, письменник, пал­кий патріот України (у студентські роки – старшина УГА) всеціло підтримував громадську діяльність дружини. Ольга утворила жіночу секцію «Просвіти» у Раві-Руській, головою якої був сам отець Осип.

Вона розробила цілу систему напрямків діяльності товариств, які засновувала: жінка у громад­ському житті; жінка в сім’ї і вихо­вання підростаючого покоління; жінка у виробничому та сільсько­господарському секторі; церква і сім’я, родина, громада, народ; розвиток культури та збереження історичних пам’яток. Для реалізації цієї системи нею планувалися і проводилися конкретні заходи: створювалися бібліотеки, читальні, хорові та театральні гуртки; органі­зовувалися майстер-класи (обмін досвідом) для жінок з кулінарії, вишивання, гаптування, ткацтва; організовувалися вечори, вечорни­ці, фестини. Ідеєю усіх заходів було виховання почуття необхідності бути господарем на власній землі та утвердження єдності як запору­ки сили і непереможності народу.

Із смертю Ольги Лещук україн­ська громадськість Равщини, Жов­ківщини, Яворівщини понесла ве­личезну втрату. Про авторитет, яким вона користувалася серед людей, свідчить те, що провести її в останню путь прийшли тисячі українців. Як згадую свідки, такого згромадження людей Рава не пам’ятала вже дуже давно. З більшості сіл прибували хори, було декілька оркестрів. Процесія зайня­ла усі головні вулиці міста, численні виступи і промови… У вічність ві­дійшла людина, яка стала справді народною вчителькою, опорою і близькою по духу тисячам простих українців.

Ось невеликий огляд аспектів життя й діяльності Ольги Лещук. Кожен із цих аспектів ще чекає детального дослідження. Велика Українка і громадська діячка зуміла підняти на вищий щабель духов­ності, розбудити творчий талант та внутрішню красу простої україн­ської жінки.

Чудова освіта, невтомність у пра­ці, непохитність і віра у національну ідею та вірність власним переко­нанням, а ще високі моральні прин­ципи, любов і щирість до кожної людини – ось ті визначальні риси, які повинні слугувати прикладом для наслідування кожному із нас.

Мирослава ІГНАТЮК,
директор Стаївської ЗШ І-ІІ ст. імені Осипа Лещука.