Головна Культура Стаївська земля стала колискою великого сина Ук­раїни – священника, пись­менника, професора, педа­гога...

Стаївська земля стала колискою великого сина Ук­раїни – священника, пись­менника, професора, педа­гога о. Осипа Лещука

ВШАНУВАЛИ ВЕЛИКОГО СИНА СТАЇВСЬКОЇ ЗЕМЛІ

Благословенна Богом і Матінкою Божою Корчмин­ською, стаївська земля стала колискою великого сина Ук­раїни – священника, пись­менника, професора, педа­гога о. Осипа Лещука, ісповідника віри, закатованого страшним сталінським режи­мом у таборах під Полтавою у 1949 році. 2024-й рік – ювілейний – відзначаємо 130 років від дня народження і 75 років від дня смерті цієї непересічної особистості.

Вшанувати пам’ять слав­ного земляка на подвір’ї гім­назії, яка носить його ім’я, зібрались учні, вчителі, бать­ки, прибули почесні гості. Урочистості розпочалися із хвилини мовчання у пам’ять про полеглих за волю Украї­ни усіх часів та панахиди біля барельєфа о. Осипа Лещука, який встановлено на фасаді школи.

Провадив молитву місце­вий парох о. Роман. Серед запрошених гостей на спіль­ній молитві були голова Бел­зької міської ради Оксана Береза, начальник відділу освіти Марія Гремента, го­ловний спеціаліст відділу ос­віти Іванна Шелемей, колиш­ній директор Стаївської школи, засновник музею о. Оси­па Лещука – Марія Лотиш, староста Оксана Гу­лич. Від­дати шану світлій па­м’яті от­ця Осипа Лещука також приїхали гості зі Львова – Олена і Микола Рибенчуки. Пані Олена – внучка отця Осипа – добрий приятель нашої школи впродовж бага­тьох років.

Після панахиди гостей запросили до зразко­вого музею отця Осипа Ле­щука, який працює у закладі ще з далекого 1992 року.

Дякуємо нашим чудовим діточкам, які зуміли створити в музеї атмосферу духовно­го і морального піднесення. Не можна без сліз слухати розповіді про людину, життє­вим кредо якої були слова: «Підносити Бога і Вітчизну!» Отець Осип Лещук міг виб­рати волю взамін на компро­міс із своєю совістю, однак він вибрав шлях стійкості, шлях християнської правди, а отже, шлях у вічність…

Розповіді учнів торкнулися усієї родини Лещуків, звуча­ли чудові поезії сина Осипа Лещука – Тихона, щемливі і хвилюючі уривки із його спо­гадів прочитала заступник директора Любов Скрип. Ви­ступи доповнювалися релі­гійними піснями. Дякуємо керівнику музею Зіновії Пав-люк та вчителю музики Лю­бові Ганиш за чудову під­готовку духовного заходу.

Про дружину отця Осипа Лещука – непересічну жінку, чудову вчительку і організа­торку жіночого руху на Рав­щині – Ольгу Князь-Лещук – розповіла автор цих рядків. Спога­дами про створення музею, мудрими життєвими по­рада­ми із молодим поко­лін­ням – учнями – поділила­ся заснов­ник музею, вчитель і дирек­тор із багаторічним ста­жем Марія Лотиш.

Присутні змогли ознайоми­тися із роботою зразкового музею о. Осипа Лещука, його досягненнями за останні роки.

Теплими, наповненими оп­тимізмом були вітальні слова від міського голови Оксани Берези, яка, зокрема, відзна­чила, що тверда віра у нашу перемогу разом із сумлінною і відданою працею у вихо­ванні молоді має стати запо­рукою побудови нової успіш­ної України.

Високо оцінила роботу му­зею і побажала подальшої плідної праці колективу Стаївської гімназії начальник від­ділу освіти Марія Гремента.

Своїми відчуттями і пере­живаннями поділилася із присутнім пані Олена Рибен­чук. Вона подякувала учас­никам заходу за пам’ять про дідуся – о. Осипа Лещука, поділилася спогадами про свого батька – Тихона Лещу­ка. Приємною несподіван­кою для нас стали подарунки, які привезла для нашого музею пані Олена. Це ори­гінал свідоцтва про навчання Осипа Лещука в Перемишлі, свідоцтво про навчання сина о. Осипа – Созонта, який нав­чався у Берлінському уні­верситеті на відділі міжна­род­них відносин; та шкільний зошит з математики до­ньки о. Осипа – Богдани Ле­щук – справжній шкільний ра­ритет із 40-х років минуло­го століття. Дякуючи новим експонатам, ми зможемо зро­­бити музейну екскурсію більш змістовною і цікавою.

Ми щиро дякуємо усім, хто взяв участь у вшануванні па­м’яті справжнього патріота України, будителя національ­ного руху на наших теренах, людини, яка несла в народ освіту, релігійні святощі та ідеї правди, краси і добра, – отця Осипа Лещука.

Нехай цей захід додасть нам наснаги і твор­чих здо­бутків в ім’я процві­тання нашої незалежної України!

Мирослава ІГНАТЮК,
директор Стаївської гімназії ім. Осипа Лещука, депутат Белзької міської ради.