Головна Політика 87 питань порядку денного розглянули на черговій сесії депутати Сокальської міської...

87 питань порядку денного розглянули на черговій сесії депутати Сокальської міської ради

1 грудня відбулася XV сесія Со­кальської міської ради VIII скли­кання, в роботі якої взяли участь 33 з 34 де­путатів. Відкрив її голова Сергій Касян. Депутати вико­нали Державний Гімн, після чого місь­кий голова привітав депу­татів, які в міжсесійний період відзначили ювілеї – Євгена Мат­віїва та Михай­ла Ділая. А далі де­путати обговорили та затвердили порядок денний. На сесію виноси­ло­ся аж 87 питань, які були попе­редньо розгляну­ті та обго­ворені на профіль­них комі­сіях міської ради. Для зруч­нос­ті роз­гляду їх об’єд­нали в тематичні блоки. Пер­ший, в основному, стосувався фі­нансового управління, внесення змін в Програми та Поло­ження. Зокрема, були затвер­джені «Прог­рама інфор­маційної обіз­наності окремих катего­рій громадян Со­кальської територі­альної громади на 2021-2022 роки», «Програма ком­пенсації пільгового проїзду ок­ремих категорій громадян на заліз­ничному транспорті у Со­кальській територіаль­ній громаді на 2021 рік», «Програма охорони навко­лишнього природного сере­довища громади Сокальської міської ради на 2022 рік».

Депутати також внесли зміни до по­казників міського бюджету Сокальсь­кої міської ради на 2021 рік. Тимчасо­во виконуючий обов’язки начальника фінансового управлін­ня Василь Ко­вальчук зачитував кожну з 18 попра­вок. Відбувалося жваве їх обговорення. Свою чітку позицію висловив де­путат Микола Пасько, який вважає, що рішення про додаткове виділення 160 тисяч гривень з бюджету міста на премії п’ятьом працівникам фінан­сового управління міської ради в таких умовах є недоречним, як і передчас­ним рішення про співфінансу­вання 1 млн. 700 тис. грн. на ремонт дороги Ульвівок – Забужжя (яка, як і чимало інших доріг загаль­ного користування, потребує ре­монту) на фоні проблем з випла­тами в освіті та медицині. Свої зауваження та пропозиції вислови­ли: Світлана Ксьонжик, Ігор Хомяк, Воло­димир Пограничний, Олег Грицишин, Іван Пелип, Олег Ко­жушко, Андрій Гнідець, Роман Барило та інші. За ре­зультатами поіменного голосування проєкти рішень з поправками були прий­няті.

Опісля розглянули і підтримали Програми:

– фінансової підтримки громад­ських організації: Благодійний фонд «Ка­рітас»-Сокаль та Сокальської район­ної асоціації інвалідів на 2021 рік,

– забезпечення медикаментами та виробами медичного призначення пільгової категорії населення Сокаль­ської територіальної грома­ди, зокре­ма, демобілізованих учас­ників АТО та членів сімей загиблих військово­службовців під час АТО на сході України, а також поране­них в ході Революції Гідності у КНП «Сокальська РЛ».

Внесені також зміни до низки рані­ше затверджених рішень. Важливим серед яких є такі: «Про внесення змін до Програми по збе­реженню об’єктів культурної спад­щини (пам’яток ар­хі­тектури) на території Сокальської місь­кої територіальної громади на 2021 р.», «Про внесення змін до Про­грами роз­роблення та внесення змін до місто­будівної документації населе­них пун­ктів на території Сокальської територіальної громади на 2021 р.», «Про внесення змін до Програми бу­дів­ництва, рекон­струкції та ремонту до­ріг громади Со­кальської міської ради на 2021 рік».

Депутати не оминули й питань куль­тури й дали дозвіл на придбан­ня сце­нічного взуття для народного танцю­вального колективу «Бар­вінок» Народного дому с. Ільковичі.

Після перерви депутати пере­йшли до розгляду питань, які стосувалися відділу кадрової роботи, житлово-ко­мунального господарства, кому­на­ль­ної влас­ності, транспорту та бла­го­устрою. Жваву дискусію викликало питання щодо збільшення кількості чинов­ників в управлінні до 112 осіб, досі було сім незаповнених штатних одиниць. Однак, у зв’язку зі зміна­ми в законодавстві, з 1 січня у штаті місь­кої ради має з’явитися посада уповно­важеного з публічних заку­півель.

Серед наступних питань, 19 стосу­валися встановлення орендної плати на майно комунальної влас­ності, що включено до переліку ІІ типу, а саме нежитлових примі­щень, які належать міській терито­ріальній громаді. Дитячі дошкільні установи та ФАПи платитимуть за оренду одну гривню.

На засіданні вели мову й про прове­дення електронних торгів (аукціону) щодо надання права на укладання договору оренди нежит­лового примі­щення, що складаєть­ся із вбудованих нежитлових приміщень (№№64, 65, 66, 67 та №№65, 66), загальною площею 58,2 кв. м, що розташовані на І поверсі будівлі Сокальської РЛ, та надання права на укладання договору оренди вбудованого нежитлового при­міщення (№27, загальною площею 15,1 кв. м, що розташова­не на ІІІ по­версі триповерхової адміністративно-побутової будівлі.

Після розгляду цього блоку пи­тань депутати вирішили перенести решта на наступне пленарне засі­дання, яке відбулося 3 грудня. А розпочалось воно із звернення медсестер ковідно­го відділення Сокальської районної лікарні, які прийшли на сесію. Медпра­цівники щодень ризикують своїм жит­тям, тож обурені, що не отримують обі­цяних урядом доплат за роботу в ковідному відділенні. Вони просили місцеву владу підтримати їх, хоч розуміють, що їхні наболілі питання не можна вирішити на місцевому рівні. Медики б’ють на сполах, бо сovid-19 важка хвороба, від якої майже щодень хтось помирає, а у відділенні немає достатньо меди­каментів для лікуван­ня важкохво­рих та індиві­дуальних засобів захисту.

А далі депутати затвердили Поло­ження про порядок розміщення зов­нішньої реклами на території міської ради та внесли зміни в до­даток рі­шень сесії Сокальської міської ради №971 від 24.11.2020 р. Опісля началь­ник відділу архітектури і містобудуван­ня міської ради Степан Волков поін­фор­мував про виготовлення проєктів внесення змін до детального плану території щодо уточнень рішень Гене­рального плану м. Сокаль в районі вул. Д. Штикала – вул. cв. Петра і Павла (житловий квартал) та деталь­ного плану території роз­поділу госпо­дарського двору з ме­тою зміни цільо­вого призначення та визначення параметрів зе­мельних ділянок для обслу­гову­вання складських приміщень по вул. Шептицького в с. Тартаків, а та­кож про виготовлення деталь­ного пла­ну території з метою виз­начення пара­метрів земельних ділянок для обслуговування нежитлової будівлі-лазні та проведен­ня реконструкції існуючих будівель під житлові будинки по
вул. Б. Хмельницького в смт. Жвирка.

Великий блок питань стосувався земельних відносин. Йшлося про ви­лучення земельних ділянок, що знахо­дилися у користуванні, за­твердження проєктів землеустрою щодо відведен­ня земельних діля­нок та надання доз­волів на виго­товлення технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земель, встановлення (від­новлен­ня) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) та передачу в орен­ду садівничому товариству «Мі­чурінець» м. Сокаль. Доповіла началь­ник відділу земельних ре­сурсів та екології міської ради Оль­га Лугов­ська.

Крім того, депутати поновили дого­вори оренди земельних діля­нок не­сільськогосподарського при­значення в м. Сокаль, передали в суборенду земельні ділянки для обслуговування тимчасового торго­вельного павільйо­ну та для будів­ництва й обслугову­вання будівель торгівлі. Йшлося й про необхідність резервування земельних ділянок для надання безоплатно у приват­ну власність громадянам та інше.

Згідно з особистою заявою депута­та Сокальської міської ради від полі­тичної партії «Європейська Солідар­ність» Галини Гібляк, рішен­ням сесії звільнено її з директора комунальної установи «Центр про­фесійного роз­витку педагогічних працівників Сокальської міської ради».

Наостанку розглянули депутат­ські звернення та запити. За ініці­ативи фракції «Європейська Солі­дарність» на сесії прийнято звернення проти нововведень в Податковий кодекс Ук­раїни (реєстр. №5600), яке зачитав депутат Мико­ла Пасько, а депутат Віталій Гри­сюк – звернення щодо неприпусти­мого закриття поштових від­ділень у селах. На сесії прийняли також звернення до Червоноградської районної ради та Червоноградської РДА щодо фінансування ковідного відділу Сокальської районної лікарні.

Сесія пройшла злагоджено та кон­структивно. З усіх питань прий­нято відповідні рішення.

З резуль­татами поіменного голосу­вання депутатів на XV сесії Сокальсь­кої міської ради VIII скликання можна ознайоми­тись на сайті міської ради.

Сокальський міський голова Сергій Касян подякував усім за конструк­тивну роботу під час сесій­них засідань та активну консолі­довану позицію що­до вирішення проблем територіальної громади.

Любов ПУЗИЧ.

Фото автора.