Головна Політика На черговій сесії Червоноградської районної ради деякі питання розглянули, інші – перенесли

На черговій сесії Червоноградської районної ради деякі питання розглянули, інші – перенесли

18 лютого у Сокалі відбулась ІV сесія VІІІ скликання Червоно­градської районної ради. На неї зареєструвалися 34 районних об­ранці

На початку депутати викона­ли Державний Гімн України, а за­ступник голови райради Наталія Кохан привітала іменинників, які у міжсесійний період святкували дні народження.

Після цього депутати перейшли до затвердження порядку денного. Зокрема, згідно з рішенням Прези­дії запропоновано було включити питання «Про зміну і встановлення меж сіл Романівка, Ульвівок, Трудо­любівка», цю пропозицію підтримано.

Голова районної ради Андрій Порицький вніс пропозицію, щоб «Звіт про роботу Комунального підприємства Сокальської район­ної ради «Сокальська районна дру­карня» доповідав він, оскільки виконувач обов’язків керівника на лікарняному. Однак депутат Сте­пан Фіялковський зауважив, що, оскільки немає представника під­приємства, кому депутати зможуть поставити запитання? Тому запро­понував це питання перенести на наступну сесію, щоб доповідала в. о. директора Наталія Підцерков­на, депутати підтримали таку пропозицію. Володимир Огінський запропонував зняти з порядку ден­ного питання «Про безоплатну пе­редачу із спільної комунальної власності територіальних громад сіл, селища, міст Сокальського ра­йону в комунальну власність Со­кальської міської територіальної громади в особі Сокальської місь­кої ради Львівської області КП «Со­кальська районна друкарня», оскільки питання не пройшло комісії та детально не вивчене, немає по­годження з міської ради. Депутати також більшістю проголосували й за цю пропозицію і питання було зняте з порядку денного.

На початку депутати розглянули звернення і запити. Прийняли звер­нення до Президента України, Прем’єр-Міністра України, голови Львівської державної адміністрації щодо критичної ситуації в роботі Червоноградської районної ради. Його зачитала депутат Оксана Ми­сак. Зокрема, там ідеться: «Відпо­відно до постанови Верховної Ради України від 17 липня 2020 року «Про утворення та ліквідацію райо­нів» в Україні утворено нові райони, від­повідно до чого створено й нові ра­йонні ради. На сьогоднішній день ра­йонні ради ліквідованих районів пе­ребувають в процесі реоргані­зації.

Проте у процесі нової адміністра­тивно-територіальної реформи ви­никли колапси, оскільки станом на сьогоднішній день не створено міс­цевого фінансового органу, через який здійснюються фінансування для виплати заробітної плати пра­цівникам виконавчого апарату новостворених районних рад, а також всі інші належні виплати, які передбаченні чинним законодав­ством працівникам виконавчих апаратів районних рад ліквідова­них районів, які перебувають в про­цесі реорганізації.

У зв’язку з відсутністю такого ме­ханізму, новостворені районні ра­ди, як правонаступники, не можуть провести розрахунок з працівника­ми районних рад, які підлягають вивільненню. На сьогоднішній день працівники таких бюджетних уста­нов не можуть отримати заробітної плати та належних їм виплат під час процедури реорганізації. Якщо такий процес буде затягуватися і надалі, він спричинить порушення законодавства у галузі праці, що може мати наслідком фінансову відповідальність. Депутати Черво­ноградської районної ради вважа­ють, що процес фінансування но­востворених районних рад, а також реорганізованих районних рад затя­г­нувся в часі. Такий фінансо­вий колапс повинен бути усунутий негайно!

У зв’язку з вище наведеним звер­таємось до Вас з проханням невід­кладно створити районні державні адміністрації в тих новоутворених районах, де вони відсутні та пер­шочергово створити районні фінан­сові управління для виконання фінансових зобов’язань перед працівниками бюджетних установ, які залишаються на робочих місцях і які підлягають вивільненню».

Також депутати підтримали звер­нення щодо збільшення освітньої субвенції Сокальській міській раді (підготував Володимир Огінський), щодо необхідності проведення ка­пітального ремонту дороги «Стаїв­ка-Пристань» (Надія Лащівська), а звернення, яке зачитав депутат Геннадій Воловенко «Щодо необ­хідності проведення позачергової перевірки статутної діяльності КП «Червоноградтеплокомуненерго» Червоноградської міської ради не було підтримане.

Далі депутати затвердили звіт про виконання районних бюджетів Радехівського та Сокальського районів (доповідали начальники фінансових управлінь Оксана Пе­телька та Галина Леонова), затвердили розпорядження голови Со­кальської РДА.

«Про стан утримання доріг за­гального користування Червоно­градського району в зимовий період» мали доповідати представ­ники Служби автомобільних доріг Львівської області, однак вони не прибули. Депутати обурювалися, адже питання важливе, до пред­ставників дорожніх служб є чимало запитань. Голова райради запропо­нував перенести питання на нас­тупне засідання, а депутат Генна-дій Воловенко – щоб підготувати і прийняти звернення щодо не­задовільної роботи дорожників.

Далі депутати внесли зміни до рішення сесії Радехівської район­ної ради, таким чином вони пере­дали один автомобіль, який був на балансі Радехівської райради Лопатинській ОТГ.

Були підтримані депутатами про­єкти рішень про зміну і встановлен­ня меж сіл Волиця, Двірці Вели­комостівської міської ради, Рома-нівка, Ульвівок та Трудолюбівка

Сокальської міської ради.

Із звітом про роботу комуналь­ного підприємства Сокальської районної ради «Архітектурно-пла­нувальне бюро» доповіла дирек­тор Тетяна Дідик, а про роботу КП «Те­лерадіокомпанія «Сокаль» –  в. о. директора Марія Корінь.

Звіти керівників депутати затвер­дили.

На цьому сесія завершила робо­ту, депутати працювали злагодже­но та конструктивно.

Ольга ДЕНИСЮК.

Фото автора.