Головна Політика На сесії Червоноградської районної ради прийняли головні фінансові документи

На сесії Червоноградської районної ради прийняли головні фінансові документи

24 грудня в сесійній залі Черво­ноградської міської ради відбулось перше пленарне засідання другої сесії Червоноградської районної ради VІІІ скликання. У його роботі взяли участь 33 депутати з 42 об­раних. Так як голова районної ради Андрій Порицький хворів, сесію вела його заступник Наталія Кохан. Засідання розпочалося з приєм­ного: пані Наталія від імені депутат­ського корпусу привітала депутата Мирослава Зінов’єва з ювілейним днем народження.

Далі, для роботи сесії депутати обрали лічильну та редакційну ко­місії та затвердили порядок ден­ний, в який внесли корективи. На розгляд депутатів були винесені десять питань, які попередньо розглянули на засіданнях постій­них комісій та президії районної ради.

Питання «Про звернення Черво­ноградської районної ради щодо критичної ситуації у шахтарських колективах ДП «Львіввугілля», в зв’язку з невиплатою заробітної плати», доповів депутат Андрій Дя­ченко, який охарактеризував ситу­ацію, яка є на копальнях району. Шахтарі не отримували заробітну плату декілька місяців. У знак про­тесту 25 гірників копальні «Лісова» не піднімалися на поверхню де­кілька днів. Профспілка шахтарів закликала до проведення акції протесту з перекриттям доріг. Пла­нувалися ще акції в Києві. Але на велике щастя, уряд виділив чотири мільярди гривень і погасив заробіт­ну плату шахтарям.

Андрій Дяченко звернувся до колег зі словами: «Ми маємо розу­міти, що від того, як працює вугіль­на галузь нашого регіону, залежить наповнення бюджетів територіаль­них громад району. Адже відраху­вання від вугільних підприємств складало 40-42 відсотки усіх над­ходжень в бюджет Червонограда та Сокальського району». Він за­кликав депутатів звернутися до уряду і керівництва країни аби на­далі не виникало таких критичних ситуацій, коли шахтарям Прибузь­кого краю не виплачують заробітну плату, й ті доведені до відчаю, бо не мають грошей на хліб та мусять голодними спускатися у шахти.

Свої думки з цього приводу ви­словили депутати Володимир Ка­терина, Володимир Золочівський, Олександр Клімов. Звернення підтримали усі присутні в залі.

Опісля народні обранці, після жвавого обговорення, затвердили розпорядження голови Сокаль­ської районної державної адмініс­трації та внесли зміни до показни­ків районного бюджету Сокальського району на 2020 рік.

Далі на розгляд депутатів було винесено проєкт рішення щодо внесення змін до Програми соці­ального захисту окремих категорій населення Сокальського району на 2020 рік, затвердженої рішен­ням Сокальської районної ради від 24 грудня 2019 року №883, а саме викласти Додаток 2, 3, 4 до Програ­ми соціального захисту окремих категорій населення Сокальського району на 2020 рік в новій реакції. Доповідач – депутат Володимир Огінський пояснив, що йдеться про програму соціального захисту ок­ремих категорій громадян Сокаль­ського району, яка діяла торік на Сокальщині. Цією програ­мою пе­редбачено надання однора­зової допомоги сім’ям загиблих учасників АТО, тепер її зможе отри­мати 21 родина.

Мабуть, найважливішим цього пленарного засідання було питан­ня про бюджет Червоноградського району на 2021 рік. Головний фі­нансовий документ Червоноград­ського району на 2021-ий пред­ставила начальник фінансового управління Сокальської райдерж­адміністрації Галина Леонова. Во­на зазначила, що в 2021 році особ­ливостями бюджетного процесу є те, що районний бюджет виключе­но з системи горизонтального ви­рівнювання: це є базова дотація та освітня субвенція, яка тепер буде надходити до бюджетів тери­торіальних громад. Доповідач наго­лосила, що коштів не просто об­маль, а бракує навіть на виплату обов’язкових платежів. Це пов’яза­но з тим, що значна частка доходів районного бюджету, зокрема 60% ПДФО, передана до місцевих бюд­жетів територіальних громад. Ок­рім того, особливістю формування бюджету є зміна території райо­ну. Зокрема, у 2021 р. заплановано отримати 1318,0 тис. грн. доходів. Кошти будуть надходити від плати за надання адміністративних пос­луг, від податку на прибуток підпри­ємств комунальної власності, над­ходжень від орендної плати за ко-ристування цілісним майновим комплексом та іншим майном, яке перебуває в районній комунальній власності, орендної плати за водні об’єкти, що надаються в користу­вання.

За словами Галини Леонової, видатки районного бюджету будуть скеровані на утримання новоство­реного органу місцевого самовря­дування. Зокрема, на заробітну плату з нарахуваннями – 1118,0 тис. грн., що складає майже 35 від­сотків від необхідного. Окрім того, додатковою потребою протягом двох місяців 2021 року буде утри­мання апаратів двох реорганізова­них районних рад – Сокальської та Радехівської. Проте, одним із можливих ресурсів наповнення районної скарбниці стане залишок коштів районних бюджетів Сокаль­ського та Радехівського районів.

Після обговорення, в якому взя­ли участь Петро Музичка, Геннадій Воловенко, Надія Проць, Мирос­лав Зінов’єв, Василь Бойко, відбу­лося голосування, за результатами якого 28 голосів «за», таким чином прийнято районний бюджет Черво­ноградського району на 2021 рік.

Депутати також затвердили кош­торис видатків на утримання Чер­воноградської районної ради та її виконавчого апарату на 2021 рік та прийняли програму розвитку місцевого самоврядування Черво­ноградського району на 2021 рік, мета якої є створення належних умов для підвищення ефективності діяльності органів місцевого само­врядування різних рівнів у Черво­ноградському районі, підтримка і забезпечення співфінансування участі у міжнародних проєктах, грантах і сприяння продовженню реформи місцевого самовряду­вання шляхом децентралізації вла­ди та підтримки ініціатив територіальних громад, формування пози­тивного іміджу територіальної гро­мади району.

Передбачено заходи для співфі­нансування двох міжнародних про­єктів, які реалізовуватиме Червоно­градська районна рада як право-наступник Сокальської районної ради: «Єднає нас Буг: утворення двох транскордонних, байдарко­вих, туристичних маршрутів», «На допомогу. Підвищення доступності до медичного обслуговування в небезпечних для життя ситуаціях шляхом взаємодії структур, служб швидкої медичної допомоги на прикордонних територіях Польщі, Білорусі і України», в межах Прог­рами «Польща-Білорусь-Україна 2014-2020» та «Підвищення дос­тупності прикордонної дорожньої інфраструктури в районах: Замой­ському (Польща) і Сокальському (Україна) у поєднанні з промоцією екологічних проєктів», в частині оплати послуг аудитора.

Депутати районного представ­ницького органу ухвалили проєкти рішень із внесеними змінами.

За пропозицією президії, голо­вуюча на сесії Наталія Кохан за­пропонувала оголосити перерву до 29 грудня, оскільки багато пи­тань потрібно ще доопрацювати. За це проголосувало 29 депутатів. 29 грудня на другому пленарному засіданні Червоноградської район­ної ради зареєструвалися 36 з 42 депутатів. Вела сесію заступник голови районної ради Наталія Кохан. У ній взяли участь голова Сокаль­ської РДА Ігор Дацюк, очіль­ники Сокальської та Белзької міських рад Сергій Касян та Оксана Береза.

Розглянуто низку важливих пи­тань для розвитку громад Червоно­градського району. Зокрема, пере­дано майно зі спільної власності територіальних громад Сокаль­ського району в комунальну влас­ність органів місцевого самовряду­вання. Адже з 1 січня 2021 року фінансування закладів освіти, культури, медицини відбуватиметь­ся напряму з державного бюджету та бюджетів ОТГ.

Розглянуто й інші питання поряд­ку денного, з яких прийнято відпо­відні рішення.

На цьому друге пленарне засі­дання другої сесії було завершене.

Любов ПУЗИЧ.

Фото автора.

 

* * *

 

Відбулася ІІІ позачергова сесія Сокальської міської ради. Оскільки процес реформування триває, то, крім прийняття бюджету, у порядок денний включили чимало важли­вих пи­тань, які потребували термі­но­­во­го розгляду. У сесії взяло участь 33 народних обранці.

Депутати виконали Славень і приступили до роботи. Проголосу­вали за порядок денний за основу, на підставі рекомендацій постійних комісій включили в порядок денний ще питання: «Про прийняття земе­ль­них ділянок з державної у кому­нальну власність», «Про за­тве­р­д­ження Програми патріо­тич­но­го ви­

хо­вання молоді», «Про затвер­джен­ня Програми забезпечен­ня медикаментами пільгових кате­горій населення».

Про внесення змін до структури апарату та за­гальної чисельності Сокальської міської ради та її вико­навчих орга­нів доповіла головний спеціаліст з кадрової роботи Ок­сана Шклянка. Про створення від­ділу культури та затвердження Положення про від­діл культури до­повів міський голова Сергій Касян. У депутатів були деякі за­уваження до Поло­ження, заслу­ховували по цьому питанні також начальника відділу культури РДА Ми­рославу Михайлюк та дирек­тора Сокальської школи мистецтв ім. Віктора Матюка Оксану Ду­манську. Врешті, прийняли рішен­ня, щоб створити юридичну особу відділ культури Сокальської міської ради та затвердили Положення про нього. Аналогічно розглянули пи­тання «Про створення відділу осві­ти, молоді та спорту Сокаль­ської міської ради та затвердження По­ложення про відділ освіти, мо­лоді та спорту». Були деякі неточ­ності у документі, оскільки він го­ту­вався в терміновому порядку, бо його по­трібно було затвердити на цьому засіданні, що і зробили депу­тати. Далі комісії доопрацю­ють це Положення і на на­ступних сесіях внесуть правки.

Також народні обранці створили комунальну установу «Центр на­дання соціальних послуг Сокаль­ської міської ради» та затвердили до нього Положення. Основними завдання Центру буде проведення соціально-профілактичної роботи, спрямованої на запобігання пот­раплянню в складні життєві обста­вини осіб, які належать до враз­ливих груп населення. Центр надаватиме соціальні послуги відповід­но до державних стандартів. Всього в Центрі на­дання соціаль­них послуг працюватиме 40 осіб.

Далі на сесії затвердили такі програми:

– підтримки та розвитку установ охорони здоров’я Комунального некомерційного під­приємства «Со­ка­ль­ська ЦРЛ;

– медичного забезпечен­ня де­мобілізованих учасників АТО та членів сімей загиблих військово­службовців під час АТО на сході України, а також поранених в ході Революції Гідності у КНП «Сокаль­ська ЦРЛ»;

– підтримки та розвитку установ охорони здо­ров’я у КНП «Сокаль­ська ЦРЛ»;

– про компенсацію проїзду окре­мих категорій громадян в автомо­біль­ному транспорті;

– соці­ального захисту окремих ка­те­горій населення;

– підтримки розвитку пріо­ри­тет­них видів спор­ту;

– благоустрою;

– патріотичного вихован­ня мо­лоді;

– забезпе­чення медикаментами пільгових категорій населення.

Також депутати прийняли зе­мельні ділянки з державної у кому­нальну власність Сокальської місь­кої ради і перейшли до розгляду найголовнішого питання порядку денного – бюджету Со­кальської міської ради на 2021 рік. З цього питання доповів міський голова Сергій Касян. Він зазначив, що пріоритетом формування бюд­жетної політики на 2021 рік і надалі залишається прогнозування зба­лансованих і оптимальних показни­ків бюджету за доходами і видат­ками. У проєкті бюджету громади на 2021 рік обсяг дохідної частини (з урахуванням трансфертів) виз­начено у сумі 353587,7 тис. грн., у тому числі загального фонду – 338640,1 тис. грн., спеціального фонду – 14947,6 тис. грн. Видатки міського бюджету передбачені в сумі 353587,7 тис. грн., у тому числі видатки загального фонду бюд­жету 336719,6 тис. грн., видатки спеціального фонду бюджету 16868,2 тис. грн., в тому числі ви­датки бюджету розвитку в сумі 19279,5 тис. грн. Резервний фонд міського бюджету на 2021 рік ста­новить 1 млн. грн. Офіційні тран­сферти на 2021 рік заплановані в сумі 145540,1 тис. грн., з них базо­ва дотація 27290,1 тис. грн., освітня субвенція – 118250,0 тис. грн.

Присутні депутати підтримали цей бюджет. На цьому третя позачергова сесія Сокальської міської ради завершила роботу.

30 грудня відбулася позачергова IV сесія VIII скликання Сокальської міської ради. На ній депутати про­голосували такі питання «Про без­оплатне прийняття майна із спільної комунальної власності терито­ріальних громад сіл, селища, міст Сокальського району у комунальну власність Сокальської міської тери­торіальної громади в особі Сокаль­ської міської ради»; «Про безоп­латне прийняття із спільної комунальної власності територіальних громад сіл, селища міст Сокаль­ського району у комунальну влас­ність Сокальської міської територі­альної громади в особі Сокальської міської ради КНП Сокальської районної ради «Сокальська цен­тральна районна лікарня»; «Про безоплатне прийняття із спільної комунальної власності територі­альних громад сіл, селища міст Сокальського району у комунальну власність Сокальської міської тери­торіальної громади в особі Сокаль­ської міської ради Сокальської районної централізованої бібліотеч­ної системи». Роглянуто також депутатські запити, звернення, заяви.

Ольга ДЕНИСЮК.

Фото автора.