Головна Політика Андрій ГНІДЕЦЬ: «ВЛАДА ПОВИННА ВРАХОВУВАТИ ДУМКУ ЖИТЕЛІВ ОТГ»

Андрій ГНІДЕЦЬ: «ВЛАДА ПОВИННА ВРАХОВУВАТИ ДУМКУ ЖИТЕЛІВ ОТГ»

депу­тат Сокальської міської ради від Україн­ської Галицької Партії Андрій ГНІДЕЦЬ
депу­тат Сокальської міської ради від Україн­ської Галицької Партії Андрій ГНІДЕЦЬ

На запитання редакції відповідає депу­тат Сокальської міської ради від Україн­ської Галицької Партії Андрій ГНІДЕЦЬ

ДОСЬЄ:

– депутат Сокальської міської ради з листопада 2020 року;

– голова міської організації Української Галицької Партії;

– член постійної депутатської комісії з питань бюджету, соціально-економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва;

– закріплений за виборчим округом м. Сокаль, вул. Героїв УПА №№21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29;

– народився у с. Хлівчани Сокальського району Львівської області (нині вже Белзька ОТГ Червоноградського району);

– 2009 році закінчив Львівський національний університет ім. Івана Франка за спеціальністю правознавство, магістр з права, адвокат;

– працює провідним юрисконсультом в КП «Сокальжитлокомунсервіс»;

– одружений, виховує двох дочок;

– хобі: шахи, футбол та велоспорт;

– громадська робота: організація проведення толок, громадських заходів, допомога ГО «ЗООЗАХИСТ» та інші.

– контактна інформація депутата: тел. 0730304919; ел. пошта: gnidezandrij86@gmail.com

 

– Андрію, вперше отримали мандат – Вас обрано депута­том Сокальської міської ради. Яке загальне враження?

– Ми живемо в часи адміністра­тивно-територіальної реформи в Україні, що полягає у наданні біль­ших повноважень органам місце­во­­го самоврядування (децентра­лі­за­­ції) і зміні адміністративно-територіального поділу. Замість понад 11000 місцевих рад сформовано 1469 спроможних терито­ріальних громад. А замість 490 районів – 136 нових районів. Ос­нов­ні повно­важення рад районів перейшли на нижчий (ради громад) і вищий (ради областей) рівні. Тому на сьо­годні Сокальська міська рада, як й інші громади, працює 24 години на добу для того, щоб мешканці отримували адміністра­тивні послу­ги вчасно і не відчули незручностей від переходу повно­ва­жень від одних органів до інших.

Для того щоб бути ефективним депутатом необхідно пройти нав­чання, тому беру участь у різнома­нітних онлайн-курсах, зокрема, та­ких як:

– Місцевий депутат – фахівець у міському господарстві, організо­ваному Школою місцевого само­врядування;

– Щодо організації основних аспектів організації ефективної роботи депутатів місцевих рад, організованих ULEAD Львівським регіональним офісом;

– Особливості підготовки до про­єктів місцевих ініціатив – спікер експерт Святослав Херович;

– Вивчали земельні питання разом із депутатом обласної ради Юрієм Фольварочним;

– Статут як конституція громади, що потрібно врахувати при напи­санні цього документа – разом із експертами органів місцевого са­моврядування;

– Бути чи не бути якісній медици­ні у Сокалі – разом із Олександром Ябчанкою;

– Зум-конференція з головою комісії культурної спадщини та туризму Львівської обласної ради Іваном Щурком.

Проведені заходи дозволили вивчити правову базу, основні ас­пекти побудови місцевого самовря­дування, визначити зони відпові­дальності та повноважень місце-вих депутатів.

– Що скажете про перспек­тиви Сокальської гро­мади та способи наповнення бюджету?

– Так, основна проблема ново­створених громад – це їх бюджет. В одних вони менш більш збалан­совані, таких меншість. Громади відчувають гострі проблеми із фі­нансовими ресур­сами та можли­вістю наповнення бюджету. Ні для кого не є таємни­цею, що основним джерелом на­повнення місцевих бюджетів є по­да­ток на доходи фі­зичних осіб. Він становить найбіль­шу питому вагу надходжень по області, а саме це 65-70% від всіх надходжень до місцевого бюджету. Отже, чим біль­ше робочих місць, тим більше над­ходжень до Сокаль­ської громади, тому в цьому на­прямку зараз і працює голова громади разом із депутатським корпусом.

Але не потрібно забувати, що є й інші не менш дієві механізми за допомогою яких можна залучити кошти до громади, більше того во­ни доступні кожній людині, потрібно докласти лише деякі зусилля. Це, зокрема, конкурс місцевих ініціа­тив, який проводить Львівська об­ласна рада. Цього року разом з ко­легами Ольгою Возьною – депу­татом Белзької міської ради, Світланою Новосад – депутатом Сокальської міської ради, Мак­симом Брезов­ським – депутатом Белзької міської ради, експертом Святославом Хе­рови­чом, спеціа­лістом Сокальської міської ради Марією Семенчук та іншими, пра­цював по десяти про­єктах в межах Червоноградського району. Нам вдалося залучити близько півміль­йона гривень кош­тів бізнесу та жодної гривні з ки­шені громадян. Осо­бисто написав два проєкта. Це: «Капітальний ремонт покрівлі кор­пусу №2 Кня­жівської загально­освітньої школи I-III ступенів, вул. Центральна, 60, с. Княже Львівсь­кої області» та «Влаштування (будівництво) ву­личного освітлення у с. Хлівчани по вул. І. Франка Белзької міської ради Львівської області».

Маю велику надію, що експертна комісія оцінить нашу роботу, і ми зможемо отримати кошти на їх співфінасування.

Завдяки конкурсу проєктів місце­вих ініціатив можна:

– залучити додаткові кошти для громади з обласного бюджету;

– покращити благоустрій грома­ди, що, безумовно, сприятиме під­ви­щенню загального рівня жит­тя, покращенню умов проживання населення і підвищення загальної ку­ль­тури жителів громади;

– зменшити витрати бюджетних коштів громади на реалізацію цих проєктів;

– підвищити рівень взаємовідно­син влади та громади.

Для активізації жителів Сокаль­ської громади, а також можливості їм самостійно визначати першо­чергові та пріоритетні заходи, вва­жаю, що конче необхідно впрова­джувати досвід Львівської обласної ради на нашій території. Тому ра­зом із депутатами Володимиром Пограничним та Мар’яною Ярем­чук підготували положення про Громадський бюджет. Він є одним з головних аспектів розвиненої громади, адже це відповідає основ­ним цілям демократичного і грома­дянського суспільства. Поло­ження про Громадський бюджет визначає процедуру подання про­єктів на Громадський бюджет, їх відбору, голосування та остаточ­ного затвер­дження.

Для залучення інвестицій та роз­будови громади потрібно провести інвентаризацію наявних ресурсів, здійснити аналіз з метою виокрем­лення стратегічних пріоритетів роз­витку громади, напрацювання ал­го­ритмів дій з метою досягнення пос­тавлених цілей.

– Як складається Ваша спів­праця з іншими депутатами?

– На моє переконання в місцевих громадах повинно бути менше по­літики, а більше конструктиву та спільного бажання покращувати життєві умови мешканців. Досить конструктивною виходить спів­праця із Володимиром Погранич­ним, Олегом Піддубчишиним, Богданом Табаком, Олегом Іван­чиною та іншими.

Дуже добре, що Сокальська громада має свого представника в Львівській обласній раді. Депутат Олег Фенчин добре знає всі місцеві проблеми і не стоїть осторонь їх вирішення. Будемо надіятись, що йому вдасться достойно представ­ляти інтереси громади на обласно­му рівні та спільними зусиллями розвивати Сокальщину.

– З якими проблемними пи­таннями Ви стикнулись у своїй діяльності?

– Одним із нарізних каменів спо­тикання та приводом для дискусій було питання обрання старост. Ця ситуація подібна до латання дірок «на ходу», тому що реформа по­вернула не туди, як тільки було скасовано виборність старост. Це сталося в процесі змін до Виборчо­го кодексу. Тобто, представника від території не обирають мешкан­ці, а призначає місцева рада за поданням голови громади. Відтак він, перш за все, підданий голови, а не мешканців. І це погано.

Очевидно, рано чи пізно це тре­ба буде врегульовувати, що дозво­лить уникнути конфліктних ситуа­цій в майбутньому.

Щодо участі у виконкомах. Пос­лідовно відстоюю позицію, що вони мають формуватися не за терито­ріальним принципом, а за профе­сійним. Це галузеві представники працюють на благо гро­мади, а не кожен тягне ковдру в свій куток.

Добре, що профільна комісія у Верховній Раді України схвалила законопроєкт №4535, яким пропо­нується внести наступні зміни:

  1. Староста тепер не буде входи­ти до складу виконкому. Непооди­нокі випадки, коли старости ста­новлять суттєву частину виконав-чого органу, відтак впливають
    на формування його політики.
  2. При обранні старост будуть проводити громадські слухання – це не вирішує озвучену вище проблему, але вже краще, ніж коли старосту просто призначають без жодного обговорення з громадою.
  3. Старостинським округом може бути місто, а не лише село, як було раніше. До прикладу, Соснівка у Червоноградській громаді тепер теж зможе мати представника. На черзі розгляд проєкту в залі парла­менту, надіюсь його приймуть.

На завершення хочу зазначити: стаття 5 Конституції України перед­бачає, що носієм суверенітету і єдиним джерелом влади в Україні є народ.

Влада повинна враховувати думку жителів ОТГ, а громада має право вільно висловлювати свою позицію.

До депутатів Української Галиць­кої Партії звернулись старости з приводу діловодів. Скаржаться на те, що не можуть самостійно якісно виконувати покладені на них обо­в’язки. Зимою самі відкидали сніг щоб зайти в будівлю, самі розпа­лю­ють пічку, оскільки в приміщені хо­лодно і не можна проводити при­йом громадян.

Разом із Світланою Новосад ціл­ком підтримуємо старост і вважає­мо, що кожному з них повинен допомогати діловод. Це дозволить:

– зменшити наплив мешканців старостинського округу в Сокаль­ській громаді;

– якісно виконувати покладені обов’язки;

– заміняти у випадку відсутності на роботі старост;

– виконувати другорядну роботу, що дозволить старості зосере­дитись на більших проблемах.

Крім того, вважаємо, що оскільки старости є членами виконавчого комітету Сокальської міської ради, їм дуже часто доводиться їздити в Сокаль по декілька днів на тиж­день. Це складає досить великі витрати на квитки в автобусі, тому, на нашу думку, доцільно зробити проїзд для них безкоштовний.

– Якою б Ви хотіли бачити Сокальську ОТГ наприкінці своєї каденції?

– Я, як і кожен мешканець нашої громади, хочемо щоб у нас був потужний інвестор та робочі місця. Коли будуть підприємства, то й будуть відрахування до бюджету, а це, в свою чергу, дозволить по­кращувати благоустрій громади та спрямувати кошти на соціальні програми для населення. Тому, в першу чергу, про що повинeн дбати депутат та голова громади – це пошуки інвестора та наповнення бюджету.

 

Розмову записав Василь СОРОЧУК.