Головна Політика Епідемія об’єднала нас усіх

Епідемія об’єднала нас усіх

ЕПІДЕМІЯ ОБ’ЄДНАЛА УСІХ…

Як повідомляв «Голос з-над Бугу», за ініціативою голови Сокальської районної державної адміністра­ції Ігоря Дацюка, на підставі ст. 46 Закону України Про місцеве самоврядування в Україні, ст. 21 Рег­ламенту Сокальської районної ради VIІ скликання, 18 березня відбулась позачергова 48 сесія 7 скликан­ня районної ради. На розгляді сесії було лише два питання: «Про інформацію щодо санітарно-епідеміологічного стану на території Сокаль­ського району та врегулювання ситуації, яка скла­лася у зв’язку з епідемією корона вірусу» та «Про внесення змін до показників районного бюджету Сокальського району на 2020 рік».

У зв’язку з введенням на тери­торії держави карантину, перед початком сесії усім депутатам були роздані захисні маски, продезін­фікували руки спеціальним спир­товмісним розчином та виміряли температура. Обстеження не вия­вило жодної людини з підвищеною температурою, то­му сесія розпо­чала роботу у звичайно­му режимі.

Голова Сокаль­ської районної ра­ди Микола Пасько, заступник го­лови ради Василь Бойко та голова райдерж­адміністрації Ігор Дацюк перед по­чатком засідання привіта­ли колег-депутатів, які у між­сесій­ний період святкували свої дні народження: Марія Стельмащук, Юрій Козійчук, Олег Кожушко, Володимир Погранич­ний, Богдан Красько, Ігор Макачка (ювілей).

Питання «Про санітарно-епіде­міологічний стан на території Со­кальського району та врегулюван­ня ситуації, яка склалася у зв’язку з епідемією коронавірусу» доповів головний лікар Сокальської цен­тральної районної лікарні Роман Швед. Він повідомив, що Департа­ментом охорони здоров’я ЛОДА Сокальська медустанова визначе­на резервним закладом для прийо­му і лікування хворих, у випадку, якщо львівські лікарні не матимуть змоги приймати пацієнтів. Інфек­ційне відділення не використовува­тиметься, оскільки, у ньому зможуть розмістити не більше двадця­ти заражених людей. Окрім того, воно є опорним пунктом по лікуван­ні вітрянки в усьому регіоні. Що ж стосується роботи центральної лі­карні, то за словами керівника практично припиняється планова госпіталізація, відміняються медог­ляди, але ургентні випадки та хво­рих з гострими патологіями й на­далі будуть лікувати.

Також головний лікар доповів депутатам, що Сокальська лікар­ня отримала десять тисяч масок, але найгостріше стоїть проблема з апаратом штучної вентиляції ле­гень, засобами захисту, особливо для медиків, які лікуватимуть хво­рих на коронавірус. Тому керівниц­тво лікарні звернулось з проханням про виділення коштів – 880 тисяч гривень. З них – 580 тис. грн. буде використано для придбання апарату штучної вентиляції легень, 200 тис. грн. – для закупівлі дезін­фікуючих засобів і засобів захисту, 100 тис. грн. – для додаткових виплат працівникам, які лікува­тимуть хворих на коронавірус.

За словами Романа Шведа, вірусна інфекція викликає сухий кашель, вражає дихальні шляхи, а далі – запальний процес в леге­нях. Тому апарати штучної венти­ляції легень є життєво необхідними для таких пацієнтів. На сьогодні, в Сокальській центральній районній лікарні є п’ять таких апаратів, з них – два можуть застосовувати для хворих на коронавірус.

Після доповіді депутати пере­йшли до запитань та висловлю­вали свої думки щодо додаткових дій та проблемних питань у нашо­му районі. Серед них: добирання до робочих місць медпрацівників (район досить великий); проблема інформування про реальну ситуа­цію жителів; потреба передбачення механізму всіх варіантів розвитку проблеми, що саме робитиметься на місці в разі, коли у нас загос­триться ситуація; проблема закри­тих аптечних пунктів у селах через відсутність фармацевтичного пра­цівника (раніше був дозвіл прода­вати медпрацівникам). Беззапе­речно, всі депутати погодились з тим, що найближчим часом просто необхідно передбачити кошти та розпочати ремонт інфекційного від­ділення. «Хай краще воно стоїть готове з тими боксами для ізо­ляції», – зазначив Олег Солодяк.

Не менш важливе, якщо не най­важливіше питання поставив Пет­ро Андрущак. Його цікавило чи ке­рівництвом лікарні вже визначені конкретні лікарі, котрі першими працюватимуть з хворими на коро­навірус. Голова районної ради Ми­кола Пасько запевнив, що відпо­відні рішення прийняті: «Визначені і закріплені працівники по пріз­вищах, в тому числі й з інших ліка­рень».

Окрему увагу приділили пробле­мі вільного перебу­вання на вулиці ді­тей. На жаль, біль­шість жителів райо­ну не достатньо серйозно ставлять­ся до карантину. Де­путати нагадали, що карантин – це не весняні канікули. Тому треба бути більш відповідаль­ними, захистити своїх дітей, потри­мавши їх цей пе­ріод вдома.

За словами голо­ви районної ради, при визначенні на­шої лікарні для прийому хворих ніхто не звер­тався і не поцікавився ні в заснов­ника, ні в керівника зак­ладу станом її готовності до прий­няття таких хворих.

Микола Пасько:

– Сокальська ЦРЛ визначена на­казом по Департаменту і протоко­лом обласної комісії ТЕБ і НС лі­карнею, яка обслуговуватиме хворих у другій хвилі в разі того, коли буде заповнено, умовно кажучи, до двох тисяч ліжок в області. То з нашого регіону (Сокальський, Ра­дехівський райони, м. Червоно­град) буде обслуговувати Сокаль­ська ЦРЛ. Я вчора (17 березня – автор.) в соціальних мережах вперше побачив офіційний доку­мент, що наша лікарня визначена по боротьбі з коронавірусом. У ре­зультаті вчорашньої наради було досягнуто наступне – всі території, які гіпотетично має обслуговувати Сокальська ЦРЛ, повинні зібратися і пропорційно до населення виділи­ти кошти, а не тільки Сокальський район.

Очільники району запевнили, що всі пропозиції слушні та прийняті до уваги.

Голова районної ради повідомив, що після виділення 880 тис. грн., в резервному фонді районного бюджету ще залишається 1 млн. 808 тис. грн. В разі необхідності, ці кошти також можна буде вико­ристати на боротьбу з коронаві­русом.

Голова Сокальської РДА Ігор Да­цюк проінформував про дії рай­держадміністрації:

– Прийнято рішення щодо при­пинення роботи установ, організа­цій, магазинів, розважальних зак­ладів згідно з Постановою Кабміну. Відсьогодні працюють три патруль­ні групи в Сокалі, котрі повідомля­ють заклади про необхідність за­криття та стежать за дотриманням карантину. Ми повинні зробити все, щоб не допустити масового поши­рення коронавірусу. На жаль, люди у нас не свідомі.

Підсумовуючи все сказане, Ми­кола Пасько зробив припущення, що «самі карантинні заходи можуть вплинути набагато більше на здо­ров’я людей, ніж вірус. Причина ж банальна. Відвідавши вчора лікар­ню, ми побачили що там пусто. А це означає, що люди, котрі повинні були отримувати планову меддо­помогу чи мають загострення хво­роб, не отримують її, тому, що лі­карні закриті на карантин». Також він закликав людей не панікувати і приділити більше уваги одиноким людям похилого віку.

У результаті інформацію голов­ного лікаря щодо санітарно-епіде­міологічного стану на території Сокальського району було взято до відома.

Наступним ж рішенням «Про внесення змін до показників район­ного бюджету Сокальського району на 2020 рік» (доп. начальник фінан­сового управління РДА Галина Леонова), депутати погодили виді­лення для Сокальської централь­ної районної лікарні з резервного фонду районного бюджету 880 ти­сяч гривень для придбання апара­ту штучної вентиляції легень, заку­півлі дезінфікуючих засобів і засобів захисту, і для додаткових ви­плат працівникам, які лікуватимуть хворих на коронавірус.

Юлія СОРОЧУК.

Фото автора.