Головна Політика На сесії Сокальської міської ради обрали секретаря, заступників та старост

На сесії Сокальської міської ради обрали секретаря, заступників та старост

17 грудня відбулося перше пленарне засідання другої сесії Сокальської міської ради VIII скликання. На початку міський  голова Сергій Касян привітав депутата Ігоря Плечіня з ювілеєм, який він відзначав у між­сесійний період. Після вико­нання Держав­ного Гімну України депутати приступили до роботи. Проголосували за лічильну та ре­дакційну комісії, обрали сек­ретаря засідання.

На порядок денний було винесено 18 пи­тань. Міський голова запропонував питання «Про розгляд депутатських запитів, звер­нень, заяв» перенести на початок. Вцілому за порядок денний проголосували 21 депу­тат. Сергій Касян зачитав звернення до Чер­воноградської районної ради щодо передачі майна в Сокальську міську раду, його підтри­мали депутати.

Наступним розглянули питання «Про утво­рення постійних комісій Сокальської міської ради, затвердження Положення про постійні комісії, обрання їх персонального складу та голів комісій». Депутати утворили п’ять постійних депутатських комісій.

У комісію з питань бюджету увійшли Ігор Барило, Андрій Гнідець, Олег Грицишин, Володимир Ділай, Володимир Ковальчук, Юрій Козійчук, Світ­лана Ксьонжик, Олег Ко­жушко, Микола Пасько, Ігор Плечінь, Воло­димир Погра­ничний, Олег Славич, Роман Шевчук, Мар’яна Яремчук. На голову бюд­жетної ко­місії висунули кандидатури Воло­димира Пограничного та Світлани Ксьонжик. Шля­хом голосування депутати обрали голо­вою комісії Світлану Ксьонжик (21 голос «за»).

До комісії з питань освіти, охорони здоро­в’я, культури, туризму, історико-культурної спадщини, молодіжної політики, спорту та соціального захисту увійшли Мирослава Багрій, Галина Гібляк, Євген Матвіїв, Світ­лана Мусій, Світлана Новосад, Надія Сикин­дюк. Серед претендентів на голову комісії – Галини Гібляк та Євгена Матвіїва, депутати обрали останнього.

У комісії з питань агропромислового ком­плексу, земельних відносин, екології та при­родокористування, розвитку території, ін­фраструктури, архітектури та будівництва працюватимуть Михайло Веклин, Віталій Грисюк, Олег Іванчина, Марія Мартинюк, Богдан Табак, Ігор Хом’як, Василь Шамбо­ровський. Головою цієї комісії обрано Віталія Грисюка.

Комісію з питань регламенту, депутатської діяльності та етики, законності та правопо­рядку, захисту прав та свобод громадян, інформаційної політики очолив Михайло Ділай, у ній також працюватимуть Ігор Сидор та Василь Підкіпняк.

Після утворення комісій та затвердження їх голів на сесії оголосили перерву, адже наступні питання порядку денного потребу­вали розгляду на комісіях.

У понеділок, 21 грудня, сесія Сокальської міської ради продовжила свою роботу. Місь­кий голова Сергій Касян запропонував по­вернутися до порядку денного і зняти питан­ня «Про затвердження першого заступника Сокальського міського голови», оскільки кан­дидати, яким пропонував цю посаду, відмо­вилися. Депутати підтримали цю пропо­зицію. Далі депутат Михайло Веклин зачитав звернення від жителів сіл Хоробрівського ста­ростинського округу. В ньому, зокрема, йдеть­ся, що жителі цих сіл висловлюють підтрим­ку Володимиру Саві. За три каденції, відко­ли він був головою Хо­робрівської сільської ради, реалізували чи­мало мікропроєктів, серед них і міжнародні, покращили інфраструктуру в селах, відремонтували дороги. Вер­ховна Рада забрала у людей право обирати старостів, тому жителі цих сіл просили місь­кого голову від­класти розгляд цього питання на наступну сесію, а за цей час виїхати в села Хороб­рівського округу і вивчити думку громади.

Депутати з правками затвердили Регла­мент Сокальської міської ради VIII скликан­ня. Над ним попрацювала комісія з питань регламенту, депутатської діяльності та етики, законності та правопорядку, захисту прав та свобод громадян, інформаційної політики під головуванням Михайла Ділая.

Далі обранці утворили лічильну комісію для проведення таємного голосування з ви­борів секретаря Сокальської міської ради. До неї увійшли Ігор Барило, Вадим Кондра­тюк, Василь Підкіпняк, Роман Шевчук, Андрій Гнідець, головою обрали Ігоря Барила. Міський голо­ва вніс на розгляд депутатів кандидатуру Ігоря Сидора на посаду секретаря міської ради. Він коротко розповів про себе: за осві­тою юрист, досі працював секретарем місь­кої ради попереднього скликання. Зазначив, що посада секретаря дуже відповідальна, він має бути своєрідним координатором між головою та депутатами. Шляхом таємного голосування секретарем міської ради обра­ли Ігоря Сидора, підтримку йому висловили 32 депутати, тобто всі присутні на засіданні.

Питання «Про затвердження структури апарату та загальної чисельності Сокальської міської ради та її виконавчих органів» доповіла Оксана Шклянка. Вона, зокрема, зазначила, що в міській раді з 1 січня 2021 року буде апа­рат міської ради, апарат вико­навчого комітету міської ради, відділ організа­ційно-кадрової роботи, відді­ли: фінансуван­ня, бухгалтер­ського обліку та господарського забезпечення, юридичний, земельних відно­син, архітек­тури та містобуду­вання, адмі­ністративних пос­луг, житлово-комунального господарства, комунальної власності, тран­спорту та бла­гоустрою, архів­ний, освіти, культури, молоді та спорту, військово-облікове бюро, фі­нансове управління. Всього працюватимуть 74 працівни­ки. Міський голова зазначив, що це мінімальна кількість, адже навантаження міської ради тепер значно збільшиться, штатний розпис складали по мінімуму, адже громада буде небагата і потрібно думати, як виплачувати праців­никам заробітну плату. Депута­ти за­твердили запропоновану структуру та чисель­ність міської ради та її виконавчих органів.

Далі затверджували заступників міського голови. Сергій Касян запропонував на ці посади Володимира Огінського та Олега Олійника. В. Огінський досі працював на­чальником управління соціального захисту населення Сокальської РДА. О. Олійник – приватний підприємець, має досвід роботи в органах місцевого самоврядування, пра­цював заступником Сокальського міського голови в 2010-2015 роках. Депутати затвер­дили обидвох заступників. На посаду керую­чого справами виконавчого комітету Сокальської міської ради С. Касян запропону­вав Вадима Кодратюка, який був міським головою Сокаля. Депутати його підтримали, 22 голоси «за».

Найбільш жвавим був розгляд питання «Про затвердження старост». У залі було чимало людей з сіл, які підтриму­вали того чи іншого кандидата на старосту. Люди сварилися одні з одними, висловлювали невдово­лення міському голові, чому він на­значає старост, а не обирає грома­да. С. Касян пояснив, що процедура затвердження старост прописана у законі. Він дивився частково, скільки людина набрала голосів на чергових виборах, чи має підтримку громади. А також враховували по максимуму пропо­зиції людей. На жаль, не було часу відвідати громади у селах, бо стислі терміни для прийняття рішень. Депутати вирішили виключити два проблемні старостинські округи з проєкту рішення, тому при­значення старост у Хороброві та Волиці буде розгля­нуто на наступних сесіях, після зустрічі з громадами.

Своє невдоволення висловили також жителі Тартакова та Поториці. Представники цих громад зачитували звернення щодо підтримки на старост Степана Орловського та Тараса Юхима. Врешті, депутати затвер­дили старост в 17 округах, крім Волиці та Хороброва. Ними стали:

Тимошенко Наталія Анатоліївна – Жвирка, Завишень;

Магера Олег Володимирович – Боб’ятин, Лещатів;

Городько Юрій Володимирович – Варяж, Лешків, Лубнівка, Русин;

Карафа Любов Євгенівна – Княже, Фусів, Шпиколоси;

Черечін Володимир Романович – Лучиці, Шарпанці, Ганівка;

Коляда Світлана Степанівна – Бояничі, Гатківка, Забужжя, Конотопи, Опільсько;

Бойко Михайло Володимирович – Перв’я­тичі, Спасів;

Кіндратюк Степан Несторович – Зубків, Переспа;

Кальмук Ольга Ярославівна – Велике, Поториця, Горбків;

Панченко Василь Миколайович – Гута, Савчин;

Зубенко Тарас Ярославович – Ільковичі, Равщина, Свитазів, Суховоля;

Ковальчук Галина Володимирівна – Перетоки, Ромош, Скоморохи;

Левицький Віталій Степанович – Бодячів, Залижня, Матів, Смиків;

Студінський Григорій Ярославович – Сте­нятин, Роятин;

Козійчук Юрій Богданович – Борок, Копитів, Романівка, Тартаків;

Полозяк Андрій Михайлович – Теляж, Трудолюбівка, Ульвівок;

Маркевич Марія Ксенофонівна – Войславичі, Пісочне, Старгород, Тудорко­вичі, Шихтарі.

Після цього сесія утворила виконавчий комітет міської ради та затвердили кількісний та персональний склад. До виконкому входять 35 осіб, серед них 19 – старости, міський голова, його заступники, секретар виконко­му, Олег Фенчин – депутат обласної ради, Сергій Борошок – головний спе­ціаліст відді­лу містобудування та архітектури РДА, Ігор Ляховський – директор ТзОВ «Агро-Інвест», Михайло Іль­ницький – адво­кат, Семен Костін – учасник АТО, Ігор Шайно­га – голова фермерського господар­ства «Агрооснова», Олена Наумчук – на­чальник Сокальської ДПІ ГУ ДПС у Львів­ській області, Надія Гавришко – економіст МКП «Сокальводоканал», Сергій Гоба – громад­ський активіст, Віталій Івать – при­ватний підприємець, Володимир Піхоць­кий – гро­мадський активіст.

Начальник реєстраційної служби міської ради Олег Лащук ознайомив з покла­данням на старост обов’язків з вчинення нотаріальних дій, проведення державної реєстрації актів цивільного стану, вчинення дій щодо реєстрації (зняття з реєстрації) місця проживання особи та вчинення дій щодо господарського обліку.

Про початок реорганізації місцевих рад шляхом приєд­нання до Сокальської міської ради доповіла начальник юридичного від­ділу міської ради Христина Чернявська. Депутати утворили реорганізаційну комісію.

Далі закріпили за кожним населеним пунктом депутатів міської ради. Громадяни з сіл матимуть змогу звертатися до свого депутата за допомогою у вирішенні тих чи інших питань. Також, з поправками, затвер­дили план роботи міської ради на 2021 рік. Створили фінансове управління Сокаль­ської міської ради та затвердили Положення про нього.

На цьому друга сесія VIII скликання закін­чила роботу. На сьогодні, попередньо, за­плановано сесію міськради, на якій прийматимуть бюджет Сокальської ОТГ.

Ольга ДЕНИСЮК.

Фото автора.