Головна Політика Затверджено програму соціально-економічного розвитку Червоноградщини

Затверджено програму соціально-економічного розвитку Червоноградщини

ЗАТВЕРДИЛИ ПРОГРАМУ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ ЧЕРВОНОГРАДЩИНИ

За ініціативою голови Червоног­радської районної ради Андрія По­рицького та на підставі ст. 46 Зако­ну України «Про місцеве самоврядування в Україні» 15 вересня відбулася XI чергова сесія VІІІ скли­кання районної ради. В роботі пле­нарного засідання, окрім 33 депутатів, взяли участь керівники струк­турних підрозділів райдержадміністрації, працівники виконавчого апа­рату районної ради. За традицією його розпочали славнем та приві­танням депутатів, які у міжсесійний період відзначили День народження.

На порядок денний сесійного за­сідання голова районної ради Ан­дрій Порицький запропонував ви­нести шістнадцять питань, з якими були попередньо ознайомлені чле­ни постійних депутатських комісій, детально опрацьовані та рекомен­довані на затвердження сесії. Депу­тати оперативно затвердили поря­док денний та перейшли до розгляду питань. Поміж інших одне з важ­ливих питань: «Про затвердження Програми соціально-економічного та культурного розвитку Червоног­радського району на 2021-2023 ро­ки». Доповідач – начальник управління соціального-економічного розвитку територій Червоноград­ської РДА Наталія Лагода наголо­сила, що при розробці програми соціально-економічного і культур­ного розвитку району на 2022-2024 роки, враховано стратегічні цілі розвитку території кожної ОТГ. Ра­йон спеціалізується на виробництві продукції вугільної та легкої про­мисловості, виробництві абразив­них матеріалів та сільськогоспо­дарської продукції, а також її промисловій переробці, сільськогоспо­дарської продукції та її промис­ловій переробці.

Доповідач ознайомила присутніх з програмами, які планують реалі­зовувати на теренах Червоноград­ського району, назвала об’єкти, що ремонтуватимуть у різних сферах. На підставі оцін­ки ресурсного по­тенціалу району, тенденцій соці­ально-економічного розвитку у 2021 році, наявних про­блем і мож­ливих ризиків, в прог­рамному доку­менті визначено пріо­ритети, завдання економічної та соціальної політики, інструменти їх реалізації.

Основними напрямками залу­чення коштів залишаються капі­тальний ремонт та реконструкція критичної інфраструктури, благоус­трій населених пунктів, ремонт дорожнього покриття.

Серед її основних завдань – до­сягнення стабільного економічного зростання, вирішення соціальних та гуманітарних питань, підвищен­ня комфортності проживання та загального добробуту населення, збереження та захист здоров’я гро­мадян, доступ до якісної освіти, розвиток культури, спорту, залучен­ня інвесторів та створення нових робочих місць.

Доповідач наголосила, що зазна­чені програми дають змогу забез­печити належне фінансування або надати фінансову підтримку бюд­жетним організаціям та установам, громадським організаціям, право­охоронним органам на виконання програм. Їх планують реалізува­ти за кошти державного, обласно­го, районного та місцевих бюдже­тів, а також коштів залучених у рамках грантових програм та інших джерел, не заборонених законо­давством України. Прийнятий до­кумент є основою для формування та раціонального використання фінансових ресурсів відповідно до визначених цілей і завдань економічного і соціального розвитку гро­мади. Програма залишається від­критою для доповнень та коригувань у відповідності до стратегіч­них напрямків розвитку громад Червоноградського району. Зміни та доповнення до неї будуть за­тверджуватися рішенням сесій ра­йонної ради. Депутати висловили свої пропозиції та зауваження. Зокрема, депутат Петро Музичка (фракція ПП «Народний рух») про­сив врахувати його поправку щодо пропагування і підтримки сімейного фермерства, за яку проголосували депутати та затвердили «Програму соціально-економічного та культур­ного розвитку Червоноградського району на 2021-2023 роки» в цілому.

На сесії були прийняті ще ряд важливих програм. Зокрема, «Про­грама запровадження системи відеоспостереження та відеоана­літики на території Червоноградсь­кого району на 2021 рік» та інші.

Опісля начальник фінансового управління РДА Галина Леонова зробила прогноз районного бюдже­ту Червоноградського району на 2022-2024 роки та поінформувала «Про виконання районного бюд­жету Червоноградського району за І півріччя 2021 року».

Депутати внесли зміни до показ­ників районного бюджету Червоно­градського району на 2021 рік, в структур виконавчого апарату рай­ради, а також в рішення Червоног­радської районної ради №9 від 15.12.2020 року «Про обрання пос­тійних комісій Червоноградської районної ради Львівської області».

А також заслухали та підтримали звернення щодо виділення примі­щення для Червоноградської ра­йонної ради, звернення Червоног­радської районної ради до Президента України, Кабінету Міністрів України, Верховної Ради України щодо необхідності підвищення пен­сій і виплати додаткової пенсії у 2021 році та щодо недопущення підвищення тарифів для насе­лення.

Наостанок голова Червоноград­ської РДА Андрій Дяченко наголо­сив на важливості вакцинування і закликав депутатів «не відкладати щеплення на потім, а записуватись на вакцинацію при першій нагоді. Вакцинація від коронавірусу дозво­лить нам повернутися до звичного доковідного життя, а також це дієвий спосіб запобігти тяжкому перебігу та смерті від COVID-19».

Пленарне засідання сесії район­ної ради пройшло злагоджено та конструктивно, депутатам вдалося розглянути ряд важливих питань та прийняти відповідні рішення. Голова районної ради Андрій По­рицький подякував присутнім за плідну спільну роботу, підтримку, розуміння, конструктивні поради.

Любов ПУЗИЧ.

Фото автора.